☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała 115/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budzetu na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finasnó publicznych.

Załacznik nr 4 - Plan dochodów rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

Uchwała  116/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów w sprawie sporu Gminy Celestynów - Zakładu Budżetowego Gospodarka Komunalna z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku dotyczącego opłat za odbiór ścieków z terenu Gminy Celestynów.

Załącznik

Wyjaśnienia Gospodarki Komunalnej

Uchwała 117/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu (nr wniosku POKL.07.03.00-14-096/11) "Jeszcze raz dodać życia do lat - III edycja!".

Uchwała 118/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Załącznik

Uchwała 119/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za rok 2011.

Załącznik nr 1

Uchwała 120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 10 położoenego w budynku wielorodzinnym w Starej Wsi przy ul. Fabrycznej 31.

Uchwała 121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Uchwała 122/2012 w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 123/2012 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2012 roku".

Uchwała 124/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Uchwała 125/2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygoniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Uchwała 126/2012 w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów na rok 2012 r.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2012-04-05 13:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2012-04-12 10:02:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3721275

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X