☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Herb CELESTYNÓW

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odzysk i recykling odpadów

INFORMACJA

 

o osiągniętych przez Gminę Celestynów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c  ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm) Wójt Gminy Celestynów udostępnia poniżej informację o osiągniętych przez Gminę Celestynów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b w/w ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając  w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Celestynów

20

34,70

28,31

40,34

39,47

 

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Celestynów osiągnęła poziom recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia, papieru metali, tworzyw sztucznych, szkła:

 • w 2012r. na poziomie 20% (przy minimalnym poziomie na 2012 r. wynoszącym 10%) wymagany poziom został osiągnięty
 • w 2013 r. na poziomie 34,70% (przy minimalnym poziomie na 2013 r. wynoszącym 12%) wymagany poziom został osiągnięty
 • w 2014 r. na poziomie 28,31% (przy minimalnym poziomie na 2014 r. wynoszącym 14%) wymagany poziom został osiągnięty
 •  w 2015 r. na poziomie 40,34% (przy minimalnym poziomie na 2015 r. wynoszącym 16%) wymagany poziom został osiągnięty
 • w 2016 r. na poziomie 39,47% (przy minimalnym poziomie na 2016 r. wynoszącym 18%) wymagany poziom został osiągnięty

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Celestynów

x

x

100

100

100

 

 

 

 

 

  

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Celestynów osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe:

 • w 2014 r. na poziomie 100 % (przy minimalnym poziomie na 2014 r. wynoszącym 38%) wymagany poziom został osiągnięty
 • w 2015 r. na poziomie 100% (przy minimalnym poziomie na 2015 r. wynoszącym 40%) wymagany poziom został osiągnięty
 • w 2016 r. na poziomie 100% (przy minimalnym poziomie na 2016 r. wynoszącym 42%) wymagany poziom został osiągnięty

 

 

Zgodnie art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

-  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

 Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

 

   

 

Rok

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]

2012r.

16 lipca 2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

16 lipca 2020r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Celestynów

34,87

0

0

3,41

3,44

 

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina Celestynów osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

- w 2012r. na poziomie 34,87% (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie na 2012 r. wynoszącym 75%) wymagany poziom został osiągnięty

- w 2013 r. na poziomie 0% (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie na 2013 r. wynoszącym 50%) wymagany poziom został osiągnięty

- w 2014 r. na poziomie 0% (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie na 2014 r. wynoszącym 50%) wymagany poziom został osiągnięty

- w 2015 r. na poziomie 3,41% (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie na 2015 r. wynoszącym 50%) wymagany poziom został osiągnięty

- w 2016 r. na poziomie 3,44% (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie na 2016 r. wynoszącym 45%) wymagany poziom został osiągnięty

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2016-07-29 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2017-05-16 10:09:15)
 
 
ilość odwiedzin: 3110173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X