☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytania ofertowe

 

zapytanie ofertowe„Utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 2 części”

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 


zapytanie ofertowe: „Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU”.

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 


zaproszenie do składania ofert: „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Celestynów w 2022 roku”.

 


informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: „Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego)  na obszarze gminy Celestynów”

wzór umowy

załączniki 

wykaz punktów oświetleniowych


Wybór 

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: „Odławianie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Celestynów”

wzór umowy

załączniki


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów w schronisku”   

wzór umowy

załączniki 


Wybór

Unieważnienie cz.1 i cz. 3

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 3 części” 

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 


zawiadomienie o wyborze

pytania i odpowiedzi

zmiana terminu otwarcia ofert

zapytanie ofertowe: Przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Glina, na działce o nr ew. 79/4, w zakresie budowy oświetlenia sportowego boiska z budową szafki sterowania oświetlenia wraz z niezbędnym wyposażeniem dla oświetlenia boiska, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów.”

wzór umowy

Załączniki w formie edytowalnej

przedmiar

specyfikacja

warunki przyłączenia

schemat

zagospodarowanie terenu

informacja

OPS

obszar

Koncepcja oświetlenia S-EPL01W-21089837 Boisko Glina gmina Celestynów LUG

zestawienie materiałów 


Zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 


Unieważnienie

zapytanie ofertowe: ,,Doświetlenie przejścia dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W”

wzór umowy 

mapa 

załączniki w formie edytowalnej 


zaproszenie do składania ofert  o podanie oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego działki ew. nr 1311/2 z obrębu Celestynów stanowiącej własność osób fizycznych, w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę gminną (podział na dwie działki).

formularz ofertowy


informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe „Wykonanie dodatkowych obwodów zasilania na 150 słupach oświetlenia ulicznego wskazanych przez Zamawiającego, z czego po 10 sztuk   w każdej miejscowości na terenie gminy Celestynów”.

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej


Unieważnienie

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: „Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU”.

załączniki w formie edytowalnej 

wzór umowy


zaproszenie do składania ofert na podanie oferty cenowej na usługę polegającą na opracowaniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów – „Cmentarz Celestynów” wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

załącznik 

formularz ofertowy


informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: ,,Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej budynku szkoły przy ul. św. Kazimierza 55 w Celestynowie oraz wykonanie projektu poprawy wentylacji w całym obiekcie szkolnym"

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 

załączniki 


Informacja o unieważnieniu

zapytanie ofertowe „Doświetlenie przejścia dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W”

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej

mapa


Informacja o unieważnieniu 

zapytanie ofertowe: „Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU”

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 


Informacja o unieważnieniu

zapytanie ofertowe: ,,Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej budynku szkoły przy ul. św. Kazimierza 55 w Celestynowie oraz wykonanie projektu poprawy wentylacji w całym obiekcie szkolnym.

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej 

załączniki 


zawiadomienie o unieważnieniu

zapytanie ofertowe: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostrowik”

wzór umowy

przedmiar

OS1 PROJEKT

OS2 PIŁKOCHWYTY

PB_opis techniczny PIŁKOCHWYTY OSTROWIK

Załączniki w formie edytowanej


zawiadomienie o unieważnieniu

pytania i odpowiedzi 

informacja o przedłużeniu terminu

pytania i odpowiedzi

zapytanie ofertoweDoświetlenie przejścia dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W”

wzór umowy

mapa

załączniki w formie edytowalnej 


zaproszenie do składania ofert o podanie oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego działki ew. nr 513/3 z obrębu Celestynów stanowiącej własność Gminy Celestynów w celu wydzielenia gruntu użyczonego Instytutowi Wysokich Cień Polskiej Akademii Nauk. (data zamieszczenia 16 września 2021 roku)

załącznik-formularz

szkic podziału


Unieważnienie 

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stara Wieś”

wzór umowy

Załączniki w formie edytowalnej

01_ZESTAW ZABAWOWY - KARTA TECHNICZNA

PB opis techniczny DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW STARA WIEŚ

PRZEDMIAR Stara Wieś doposażenie plac zabaw

SW1 SYTUACJA


Informacja o unieważnieniu 

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: „Remonty dróg gminnych na terenie gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych”

wzór umowy

załączniki w formie edytowalnej
 


Unieważnienie 

informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe: „Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU”.

załącznik w formie edytowalnej 

wzór umowy


Informacja o unieważnieniu 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn.: „Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Ostrowik – piłkochwyty”

załącznik w formie edytowalnej 

wzór umowy

przedmiar

projekt

piłkochwyty

opis techniczny 


Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Taborze”

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

 


Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz usług

Umowa

 


Informacja o unieważnieniu

Informacja z otwarcia

pytania i odpowiedzi 

przedłużenie terminu

pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zabieżki”

Wzór umowy

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz robót

Przedmiar

ZB1 Projekt

ZB2 Ogrodzenie

PB opis techniczny

 

unieważnienie


Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Taborze”

Wzór umowy

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz robót


zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (nr RGNiGP.6830.3.2020) dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Ponurzyca oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1207/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki ew. nr 1089/1, 1208/1, 1384/1, 1750/1 z obrębu Ponurzyca.
 

informacja o unieważnieniu

informacja z otwarcia

zmiana treści zapytania - tekst ujednolicony

pytania i odpowiedzi 

informacja o przedłużeniu terminu

zapytanie ofertowe Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU”.

wzór umowy

formularz oferty

oświadczenie wykonawcy

wykaz osób


informacja z otwarcia ofert

zapytanie ofertowe ,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022"

wzór umowy 

formularz oferty

wykaz osób

wykaz usług

wykaz potencjału technicznego

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe „Usługa polegająca na jednokrotnym czyszczeniu przy użyciu sprzętu specjalistycznego odcinków kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, studzienek rewizyjnych  w ciągu kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Celestynów“.

wzór umowy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Wykaz narzędzi

Załącznik Nr 4 - Inwentaryzacja urządzeń w Celestynowie 

Załącznik - mapki


Unieważnienie 

informacja z otwarcia

pytania i odpowiedzi

zapytanie ofertowe wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na działce nr ew. 147/1 obr. Ostrów” 

wzór umowy

projekt

przedmiar

STWIOR

zakres prac

załączniki

załączniki wersja edytowalna 


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe „Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie Gminy Celestynów na zlecenie i wg. potrzeb Zamawiającego”

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2021-2030, z elementami marketingu terytorialnego”.

Zapytanie ofertowe

wzór umowy

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz usług


Unieważnienie 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na działce nr ew. 147/1 obr. Ostrów

wzór umowy

załączniki 

załączniki wersja edytowalna

STWiORB

projekt


Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

„Budowa stacji ładowania pojazdów w formule zaprojektuj i wybuduj” RIZPiFZ.271.20.2021

Pytania i odpowiedzi

Informacja o zmianie

Zapytanie ofertowe

Załączniki (pdf)

Załączniki (docx)

Wzór umowy

Plan

 


Wybór cz. I

Wybór cz. II

Wybór cz. III

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”, Części I-III

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr  3

Załącznik Nr 4

decyzja Podbiel

decyzja Regut

decyzja Pogorzel


Unieważnienie 

informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/budowę dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów” Część I – IV

wzór umowy

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2- oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik Nr 3 - wykaz usług

Załącznik Nr 4 - wykaz osób

Mapy poglądowe 


Informacja o wyborze 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe „Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42, na działce o nr ew. 513/3, obr. Celestynów”

wzór umowy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - wykaz robót 

B1 BOISKO

B2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

B3 OGRODZENIE BOISKA

PB opis techniczny BOISKO

PR boisko


zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (nr RGNiGP.6830.1.2021) dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Celestynów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1100/8 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki ew. nr 1113/2, 1114, 1101/2 z obrębu Celestynów. (data zamieszczenia 24 marca 2021 roku)

załącznik formularz 


Wybór cz. II

Unieważnienie cz. I  

informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe  „Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie Gminy Celestynów na zlecenie i wg. potrzeb Zamawiającego z podziałem na części”

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz usług

wzór umowy


Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

Informacja o zmianie oferty

zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Ostrów i w m. Ostrowik, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.

wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

zakres prac przy drogi gminnej

zakres prac przy s17

wypisy działek objętych zakresem prac przy drodze gminnej

wypisy działek objętych zakresem prac przy s17


Unieważnienie cz. III

Wybór cz. III

Unieważnienie cz. I i  II

Informacja z otwarcia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Informacja o zmianie wzoru oferty

zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów” w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)”, „Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie” oraz „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” Część I, II, III

wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Mapa poglądowa


Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia

Zmiana treści zapytania ofertowego

zmiana formularza ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe pn.:,,Bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w zakresie zamiatania, czyszczenia dróg, chodników, parkingów i zatok autobusowych”.

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

wykaz ulic


Wybór 

 zapytanie ofertowe pn.:,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie”

wzór umowy

formularz ofertowy

oświadczenie 

wykaz osób 

planowany teren inwestycji - kanalizacja sanitarna ul. Witosa c


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia parkowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”.

wzór umowy

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Wypis z MPZP

planowany teren inwestycji oświetlenia


Wybór cz.1

Wybór cz. 2

Wybór cz. 3

Wybór cz. 4

Wybór cz. 5

Wybór cz. 6

informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi 

przedłużenie terminu składania ofert

zapytanie ofertowe:,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów” części I-VI".

wzór umowy

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2- Oświadczenie 

Załącznik Nr 3 - Wykaz usług

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób

Warunki Przyłączeniowe 

Decyzja celu publicznego - Dębowa

Decyzja celu publicznego - Lasek

Decyzja celu publicznego - Plantowa

Decyzja celu publicznego - Podbiel 505

Decyzja celu publicznego - Podgórna

wypis i wyrys z miejscowego planu - Dąbrówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2021-02-05 12:32:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2022-01-05 15:23:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1449801