Dane adresowe urzędu

Dane kontaktowe:
URZĄD GMINY   W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
 
tel.  22 789-70-60;  22 789-71-21;

 22 789-70-86;  22 789-71-19;
  22 779-59-84; fax  22 789-70-11

ug@celestynow.pl

 (/ugcelestynow/SkrytkaESP)

skrzynka do e-Doręczeń:

AE:PL-25663-58395-ADJFE-21

Gmina Celestynów:

ul. Regucka 3

05-430 Celestynów

NIP: 532-105-76-50

REGON: 013268965 

Urząd Gminy w Celestynowie:

ul. Regucka 3

05-430 Celestynów

NIP: 532-204-29-46

REGON: 000533564

Dane teleadresowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że wpłaty za podatek na terenie Gminy Celestynów należy wnosić na indywidualne konto bankowe  podane w decyzji w sprawie wymiaru podatku.
 
 
Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów należy wnosić na indywidualne konto bankowe  podane w zawiadomieniu o zmianie stawki (1 deklaracja na dany adres = 1 numer konta)
 
Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów 

50 8001 0005 2002 0008 6091 0011

 

Uzupełniający nabór na rachmistrza spisowego w terminie od 10 do 13 sierpnia 2021 roku (formularz do pobrania)

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych                       i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Celestynów, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami prawa zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do GK w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczania dodatkowych opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. GK naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie odprowadzane ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.202002 roku ws. określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2020., nr 8, poz. 70).

Pouczenie:

  1. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci podlega karze grzywny do 5 000 zł – art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  2. Kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł – art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/


publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14
załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2023-11-02)
Udostępnił:
Morawski Michał
(2003-06-20 10:56:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-11-15 09:33:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki