☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała 92/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1a - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Uchwała 93/2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała 94/2011 w sprawie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała 95/2011 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 3.35.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Celestynów  nr 96/2011 r.

Część opisowa budżetu na 2012 rok.

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2012 r.

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nmi finansowanych na 2012 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Uchwała 97/2011 w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2012 -2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała 98/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Załącznik nr 1 - Gminny Program Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Celestynów.

Załącznik nr 2 - Harmonogram

Uchwała 99/2011 w sprawie zasad udzielania decyzji velowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spólek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Celestynów w 20.... roku.

Uchwała nr 3.51.2012 RIO w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr 99/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Uchwała Nr 100/11 w sprawie zmiany uchwały nr 41/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-12-06 15:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216