Zapytania ofertowe

Sprostowanie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównywania Szans!...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na; przebudowę parkingu przy samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w miejscowości Celestynów - I etap.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę 165 ton masy bitumicznej.

Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w miejscowości Celestynów - I etap.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery wideo w ramach Projektu pn.: "Celestynowskie Przedszkola Wyrównywania Szans!..." + Załącznik + Załącznik 2

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę przebudowy parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w miejscowości Celestynów - I etap. + Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu oraz dostawy 165 ton masy bitumicznej.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery wideo w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych szans!..."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na organizacji wyżywienia (obiad, serwis kawowy) podczas szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans!..."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w związku z przeprowadzonym postępowaniem na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównywania Szans!..."

Unieważnienie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wynajmie sali na realizację szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery wideo w ramach projektu pn.: "Celestynowskie Przedszkola Wyrównywania Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów" + załącznik nr 1 + załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe na organizację wyżywienia (obiad, serwis kawowy) podczas szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. 'Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego na odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali na realizację szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na podaniu ceny odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery wideo w ramach projektu pn.: "Celestynowskie Przedszkola wyrównywania Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów" + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów” dla Przedszkola w Celestynowie

Zapytanie ofertowe dotyczące ceny odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu badania aktualizacyjnego w zakresie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! (...)

Zawiadomienie o wyborze oferty  w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na złożeniu oferty cenowej na remont drogi gminnej  nr 271619W – ul. Pięknej  w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów na odcinku 150 m. 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę "Sprzętu elektronicznego Gminy Celestynów" w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badania aktualizacyjnego w zakresie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę remontu drogi gminnej nr 271619W - ul. Pięknej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Starej Wsi cz. 2, 3, 4, 5

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Starej Wsi cz. 1.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Celestynowie cz. 3.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Celestynowie cz. 2.

Zapytanie ofertowe - program ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. + formularz + zawiadomienie o zmianie zapisów ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Celestynowie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu wspomagającego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Przedszkola w Starej Wsi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego usługi polegającej na pełnieniu funkcji Koordynatora Merytorycznego  ds. Przedszkola w Starej Wsi.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci ofertowego polegającej na podaniu ceny budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającej na podaniu ceny wytyczenia granic geodezyjnych działki drogowej nr ew. 511/6 w miejscowości Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego usługi polegającej na pełnieniu funkcji Koordynatora Merytorycznego ds. Przedszkola w Celestynowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi opracowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Projekt w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzenia w Urzędzie Gminy w Celestynowie", w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty w zwiazku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegajacej na dostawie materiałów biurowych na potrzeby Projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzenia w Urzędzie Gminy w Celestynowie", w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu strony internetowej w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora Merytorycznego ds. Przedszkola w Starej Wsi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnnienia funkcji Koordynatora Merytorycznego ds. Przedszkola w Celestynowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegajacej na pełnieniu funkcji Specjalisty ds. Zamówień Publicznych projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na pełnieniu funkcji Specjalisty ds. Informacji i Promocji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe o cenę wytyczenia granic geodezyjnych działki drogowej nr ew. 511/6 w miejscowości Celestynów.

Protokół z wyboru ofert do zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla 2 uczestników projektu "Szansa na lepsze jutro".

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badania aktualizacyjnego w zakresie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych na potrzeby Projektu.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów. + Przedmiar

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i wykonania strony internetowej Projektu.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Projekt.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. Informacji i Promocji projektu pt. "Celestynowskie przedszkola Róznych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Specjalisty ds. Zamóweiń Publicznych projektu  pt. "Celestynowskie przedszkola Róznych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego dot. sprawdzenia, weryfikacji, optymalizacji (w oparciu o własne założenia projektowe) i aktualizacji Audytu Energetycznego oraz poszeczególnych rozwiązań projektowych  wchodzących w skład w/w audytu Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55 w ramach zadania inwestycyjnego termomodernizacja Zespołu Szkół w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla 2 Uczestników Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Protokół z wyboru ofert do zaptytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla 10 Uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Protokół z wyboru ofert do zaptytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i zapewnienia czterodniowego pobytu na warsztatach wyjazdowych z elementami turystyczno-rekreacyjnymi.

Unieważnienie zapytania o cenę usługi polegającej na zakupie, zamontowaniu i podłączeniu trzech podliczników wskazujących pobór energii elektrycznej w garażach znajdujących się  w budynku komunalnym położonym w Celestynowie przy ul. Wrzosowej 44a.

Zawiadomienie o wyborze oferty  w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w zakresie budowy miejsc postojowych samochodów osobowych w miejscowości Regut, Gmina Celestynów.

Zaiwadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniam postępowania w postaci zapytania ofertowego na wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271618W ul. Otwockiej w miejscowości Pogorzel, Gmina Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych 10 Uczestników Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w zakresie budowy miejsc postojowych samochodów osobowych w miejscowości Regut, Gmina Celestynów. + Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania i zapewnienia czterodniowego pobytu na warsztatach wyjazdowych z elementami turystyczno-rekreacyjnymi.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zakupie, zamontowaniu i podłączeniu trzech podliczników wskazujących pobór energii elektrycznej w garażach znajdujących się w budynku komunalnym położonym w Celestynowie przy ul. Wrzosowej 44a.

Zapytanie ofertowe o cenę sprawdzenia, weryfikacji, optymalizacji (w oparciu o własne założenia projektowe) i aktualizacji Audytu Energetycznego oraz poszczególnych rozwiązań projektowych wchodzących w skład w/w audytu Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kaziemierza 55 w ramach zadania inwestycyjnego termomodernizacjia Zespołu Szkół w Celestynowie.

Unieważnienie zapytania o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów.

Protokół z wyboru ofert na opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Projektu.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271618W ul. Otwockiej w miejscowości Pogorzel, Gmina Celestynów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Projekt.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na montażu 28 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: wykonaniu 4 wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Laskowskiej w miejscowości Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na "Zakupie matriałów promocyjnych".

Zapytanie ofertowe o cenę budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Laskowskiej w miejscowości Celestynów. + przedmiar

Zapytanie ofertowe o cenę budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów. + przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty na wyremontowanie gminnych placów zabaw w Celestynowie, Taborze, Glinie i Lasku

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wyikonaniu projektu budowy 64 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w miejscowościach położonych na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cene usługi polegającej na wykonaniu 5 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe o wycenę usługi polegającej na remoncie gminnych placów zabaw w Celestynowie, Taborze, Glinie i Lasku.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów. + odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 5 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 28 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 4 wiat przystankowych

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cene usługi polegającej na przeprowadzeniu pikników badawczych dla dzieci i rodziców w Gminie Celestynów w ramach projektu pn. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie Pikników Badawczych dla dzieci i rodziców w Gminie Celestynów w związku z realziacją projektu pn.: "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: 'Doposażeniu placu zabaw".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na kupnie oraz montażu zabawek na placu zabaw w miejscowości Glina w ramach zadania inwestycyjnego Doposażenie placu zabaw we wsi Glina, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: dokonaniu i wprowadzenia podziału na etapy w projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś, Gmina Celestynów.

Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia na przeprowadzenie prac porządkowych pogorzeliska po budynku mieszkalnym przy ul. Św. Kazimierza 7 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: przeprowadzeniu prac porządkowych pogorzeliska po budynku mieszkalnym przy ul. Św. Kazimierza 7 w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegajacej na przeprowadzeniu prac porządkowych pogorzeliska po budynku mieszkalnym przy ul. Św. Kazimierza 7 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę dokonania i wprowadzenia podziału na etapy w projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, gmina Celestynów.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego polegającego na: podaniu ceny dokonania i wprowadzenia podziału na etapy w projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, Gmina Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postepowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na: ułożeniu kostki i krawężników betonowych na odcinku drogi gminnej nr 271615W tj. ul. Kolejowej w miejscowości Pogorzel gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę dokonania i wprowadzenia podziału na etapy w projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś, Gmina Celestynów.

Zapytanie ofertowe o wycenę usługi polegającej na ułożeniu kostki i krawężników betonowych na odcinku drogi gminnej nr 271615W tj. ul. Kolejowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 2 operatów szacunkowych - obr. Zabieżki, obr. Podbiel.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego - obr. Podbiel.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu 1 operatu szacunkowego - obr. Ostrów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego - obr. Ostrów

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego - obr. Podbiel

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 2 operatów szacunkowych - obr. Zabieżki, Ponurzyca

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi  polegajacej na wykonaniu 9 operatów  szacunkowych, określających  wzrost wartości nieruchomości spowodowany ich podziałem w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu 9 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cene usługi polegającej na: dostawie artykułów biurowych dla Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cene usługi polegającej na: dostawa do Urzędu Gminy Celestynów tonerów i tuszy do drukarek.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu 16 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu 31 operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów i tuszy oraz tasiemek do drukarek.

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy art. biurowych do Urzędu Gminy Celestynów

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegajacej na wykonaniu 1 operatu szacunkowego.

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegajacej na wykonaniu 16 operatów szacunkowych.

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegajacej na wykonaniu 31 operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-01-03 15:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2013-01-02 16:14:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki