Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym obsługi informatycznej  Urzędu Gminy w Celestynowie w 2014 oraz 2015 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej opracowanej w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dla budowy drogi gminnej ulicy Sosnowej (dz. nr ew. 658) w miejscowości Glina do dz. nr ew, 8/1 w miejscowości Dyzin, tj. na odcinku od km 0+330,00 do km 1+030,00 o długości ok. 700 mb.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego o cenę rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na zakupie i dostawie samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie.

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na obsłudze informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie w 2014  oraz 2015 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu  zapytania ofertowego na budowę studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodnich części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie".

Zapytanie ofertowe o cenę rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów

Zmiana zapytania ofertowego 13.12.2013 r.

Załącznik - przedmiar

Zapytanie ofertowe o cenę budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie".

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej opracowanej w trybie spec ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dla budowy drogi gminnej ulicy Sosnowej (dz. nr ew. 658) w miejscowości Glina do dz. nr ew, 8/1 w miejscowości Dyzin, tj. na odcinku od km 0+330,00 do km 1+030,00 o długości ok. 700 mb.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, skład, druk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderu przedstawiającego walory kulturowe Gminy Celestynów (zwanego dalej folderem), tj. opracowanie merytoryczne treści, opracowanie graficzne, skład i druk.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów."

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na przygotowaniu SIWZ w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i projekt koncepcyjny rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w formule zaprojektuj i wybuduj (forma leasingu) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na remoncie drogi gminnej nr 271637W w miejscowości Jatne.

Zapytanie ofertowe o cenę przygotowania SIWZ w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i projekt koncepcyjny rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w formule zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj (forma leasingu). + INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW + Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na przebudowie drogi nr 271629W Glina-Dyzin w miejscowości Glina od km 2+449,00 do km 2+618,14 tj. na odcinku 171,14 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu 2 wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na dostawie oraz montażu zabawek na plac zabaw w miejscowości Regut, gm. Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych strażnicy OSP w Regucie, gm. Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości  Dąbrówka, gm. Celestynów, od km 0+00,00 do km 0+160,00, tj. na długości 160 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac na drodze gminnej dz. nr ew. 102 (ul. Pogorzelska) w miejscowości  Dąbrówka, gm. Celestynów.

Gmina Celestynów zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę przebudowy drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin w miejscowości Glina od km 2+449,00 do km 2+618,14 tj. na odcinku 171,14 m. Załączniki: Orientacja, PZT, Profil, Przekrój normalny, Dren, Opis

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę remontu drogi gminnej nr 271637W w miejscowości  Jatne. + mapa + zawiadomienie o zmianie w zapytaniu

Odpowiedzi na pytania dla Wykonawców dotyczące zapytania ofertowego o cenę dostawy oraz montażu zabawek na plac zabaw w miejscowości Regut, gm. Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 2 wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnienie drogi gminnej nr 271617W, tj. ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel, gmina Celestynów.(aktualizacja 23 września 2013 r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnienie drogi gminnej nr 271617W, tj. ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel, gmina Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych strażnicy OSP w Regucie, gm. Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy oraz montażu zabawek na plac zabaw w miejscowości Regut, gm. Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 102 (ul. Pogorzelska) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+160,00, tj. na długości 160 m.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271617W, tj. ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel, gmina Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów od km 0+000,00 do km 0+160,00.

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów od km 0+000,00 do km 0+160,00.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 703 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+030,00, tj. na długości 30 m i szerokości 4 m oraz na drodze gminnej dz. nr ew. 277 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+020,00, tj. na długości 20 m i szerokości 4m oraz od km 0+042,00 do km 0+192,00 tj, na długości 150m i szerokości 4m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 703 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+030,00, tj. na długości 30 m i szerokości 4 m oraz na drodze gminnej dz. nr ew. 277 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+020,00, tj. na długości 20 m i szerokości 4m oraz od km 0+042,00 do km 0+192,00 tj, na długości 150m i szerokości 4m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac na drodze gminnej dz. nr ew. w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+200,00, tj. na długości 200 m i szerokości 4 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty o cenę wykonania ekspertyzy dot. wykonania ekspertyzy dot. wpływu obecności składowiska odpadów w Otwocku na jakość wody podziemnej oraz gleby we wskazanych miejscach gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ekspertyzy dot. wykonania ekspertyzy dot. wpływu obecności składowiska odpadów w Otwocku na jakość wody podziemnej oraz gleby we wskazanych miejscach gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz. nr ew. 3442 w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+200,00 tj. na długości 200 m i szerokości 4 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej studni zaworowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w zakresie od przewodu głównego sieci zbiorczej do granic posesji lub studni zaworowej umiejscowionej na posesji prywatnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczenia poddasza w budynku Urzędu gminy Celestynów  w miejscowości Celestynów gmina Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w zakresie od przewodu głównego sieci zbiorczej do granic posesji lub studni zaworowej umiejscowionej na posesji prywatnej. (nowe zapytanie zamieszczono 24.07.2013)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 cd.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w zakresie od przewodu głównego sieci zbiorczej do granic posesji lub do studni zaworowej umiejscowionej na posesji prywatnej.

Załącznik

Załącznik cd.

Odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zapytania

Unieważnienie zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe dotyczącego usługi przygotowania i nagrania filmu informacyjno - promocyjnego, promującego Projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości w Urzędzie Gminy w Celestynowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej nr 271602W tj. ul. Strażacka w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+180,00.

Informacja o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu 2 wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na przebudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel warszawska przy ul. Leśnej w gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu koncepcji i projektu odwodnienia części drogi ul. Słowiczej w miejscowości Zabieżki dz. nr ew. 120 w gminie Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę przebudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel warszawska przy ul. Leśnej w gminie Celestynów. Przedmiar 1 Przedmiar 2 + Zawiadomienie o zmianie w zapytaniu i Załącznik nr 3 - ZMIANA

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 2 wiat  przystankowych wraz z dostawą i montażem.

Zapytanie ofertowe o cenę: Wykonania koncepcji i projektu odwodnienia części drogi ul. Słowiczej w miejscowości Zabieżki dz. nr. ew. 120 w gminie Celestynów

Unieważnienie postępowania prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego polegającego  na: podaniu ceny wykonania koncepcji i projektu odwodnienia części drogi ul. Słowiczej  w miejscowości Zabieżki dz. nr. ew. 120 w gminie Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy przedszkola w technologii modułowej wraz ze specyfikacją techniczną, opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby SIWZ na wyłonienie autora dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola oraz udział w odbiorze dokumentacji projektowej od Wykonawcy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.


Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w technologii modułowej wraz ze specyfikacją techniczną. Opracowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby SIWZ na wyłonienie autora dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola oraz udział w odbiorze dokumentacji projektowej od Wykonawcy.

 

Odpowiedź na pytanie 14.06.2013 r.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania koncepcji i projektu odwodnienia części drogi ul. Słowiczej w miejscowości Zabieżki dz. nr ew. 120 w gminie Celestynów.

Odpowiedzi na pytania 6.06.2013 r.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania koncepcji i projektu odwodnienia części drogi ul. Słowiczej w miejscowości Zabieżki dz. nr ew. 120 w gminie Celestynów. (Wersja poprawiona)

Informacja dla wykonawców - ul. Słowicza w miejscowości Zabieżki dz. nr ew. 120 w gminie Celestynów.

Odpowiedzi na pytania 07.06.2013 r.

Odpowiedzi na pytania 10.06.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac na drodze gminnej dz. ew. nr 8/1 w miejscowości Dyzin.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej dz.nr 8/1 w miejscowości Dyzin.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego o cenę opracowania i wdrożenia  Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Gminy Celestynów oraz usprawnienie procedury konsultacji społecznych na terenie gminy.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na odbiorze odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi /roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac na drodze gminnej nr 271632W ul. Sosnowa w miejscowości Glina.

Zapytanie ofertowe o cenę odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej nr 271632W - ul. Sosnowa w miejscowości Glina.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi/roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac na drodze gminnej nr 271610W - ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wdrożenia Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Gminy Celestynów oraz usprawnienie procedury konsultacji społecznych na terenie gminy. + INFORMACJA dot. przedłużenia terminu

Zapytanie ofertowe o cenę prac na drodze gminnej nr 271610W - ul. Prusa w Starej Wsi

Unieważnienie zapytania ofertowego o cenę wykonania prac na drodze gminnej nr 271610W - ul. Prusa w Starej Wsi

II zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej nr 271610W - ul. Prusa w Starej Wsi

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac na drodze gminnej nr 271610W - ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś.  Zapytanie ofertowe po poprawkachUnieważnienie

Zaproszenie do składania ofert na wycenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek. Korekta.

Zaproszenie do składania ofert na wycenę usługi polegającej na dostawie do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek.  Przedłużenie terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu prognozy działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości części budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na: organizacji usługi transportu autokarowego dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie przy ul. Szkolnej 2 i dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi przy ul. Mickiewicza 1.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na obsłudze informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości części budynku Urzędu Gminy w  Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę usługi polegającej na  utrzymaniu czystości w części budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na obsłudze informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na: organizacji wyżywienia (obiad, serwis kawowy) podczas szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans!..."

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na: wynajem sali na realizację szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans!..."

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na: usłudze polegającej na druku Miesięcznika Samorządowego "Celestynka".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w zapytaniu ofertowym na dostawę laptopa z oprogramowaniem, oprogramowania edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz kamery wideo w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!(...)"

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na organizacji transportu autokarowego dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Załącznik

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości części budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe na organizację wyżywienia (obiad, serwis kawowy) podczas szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans!..."

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na realizację szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! .."

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na druku Miesięcznika Samorządowego "Celestynka"

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania w postaci zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cenę analiz urbanistycznych, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozowski Andrzej
(2013-01-02 16:16:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-01-07 14:00:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki