☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała 225/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Celestynów.

Uchwała 226/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe na 2012 rok

Uchwała 227/2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 228/2012 w sprawie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała 229/2012 w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok.

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - dochody budżetu na 2013 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na 2013 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2013 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

Załącznik nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Uchwała nr 230/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 231/2012 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała 232/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała 233/2012 zmieniająca uchwałę Nr 198/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała 234/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do dysponowania gruntami należącymi do zasobu gminnego na cele budowlane.

Uchwała 235/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 236/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 237/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała 238/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Celestynów.

Uchwała nr 7.140.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Celestynów nr 198/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz zmieniającej ją uchwały nr 233/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2013-01-04 14:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216