2014

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na usługę utrzymania czystości budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Przedłużenie terminu składania ofert dot. utrzymania czystości budynku Urzędu Gminy w Celestynowie

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na utrzymaniu czystości budynku Urzędu Gminy w Celestynowie. + Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie specjalistycznej ekspertyzy przyrodniczej dla terenów położonych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w celu włączenia ich do strefy terenów osadniczych

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania specjalistycznej ekspertyzy przyrodniczej dla terenów położonych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w celu włączenia ich do strefy terenów osadniczych. ekspertyza powinna być oceną tych terenów pod kątem bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. + Załącznik nr 1aZałącznik nr 1bZałącznik nr 2a + Załącznik nr 2b + Załącznik nr 3a + Odpowiedzi na pytania 27.11.2014 r. + Odpowiedzi na pytania 28.11.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Podbiel, oznaczonej jako działka ew. nr 2367/3 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie Podbiel oznaczoną jako działka ew. nr 2366.

Zawiadomienie o wyborze oferty wykonania usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów z dnia 21.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na wykonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Podbiel, oznaczonej jako działka ew. nr 2367/3 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie Podbiel oznaczoną jako działka ew. nr 2366. + Załącznik - rysunek poglądowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Podbiel, oznaczonej jako działka ew. nr 2367/3 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie Podbiel oznaczoną jako działka ew. nr 2366.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na wykonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Podbiel, oznaczonej jako działka ew. nr 2367/3 z nieruchomością sąsiednią położoną w obrębie Podbiel oznaczoną jako działka ew. nr 2366. + Załącznik - rysunek poglądowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na budowę systemu monitoringu w Gminie Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zw. z realizacją projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (biologii) w Zespole Szkół im. por. Józefa Czumy „Skrytego”.

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów i tuszy do drukarek.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy systemu monitoringu w Gminie Celestynów - budowa jednego obrotowego punktu kamerowego zlokalizowanego na terenie Gminy Celestynów oraz Centrum Monitoringu w budynku Urzędu Gminy - to pierwszego etapu budowy monitoringu na terenie gminy. STWIOR. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na budowę systemu monitoringu w Gminie Celestynów.

Zapytanie ofertowe na usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologii) dla uczniów Zespołu  Szkół im. por. Józefa Czumy "Skrytego" w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe na usługę edukacyjną polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania związanego z zapytaniem ofertowym na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z geografii w Zespole  Szkół im. por. Józefa Czumy "Skrytego" w Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania związanego z zapytaniem ofertowym na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zawiadomienie o wyborze ofert w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej projektowanego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 2 dla 175 dzieci wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; z pełnym zapleczem sanitarnym, pomocniczym, gospodarczym, pedagogicznym i żywieniowym wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z geografii.

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z geografii.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zapytanie ofertowe o cenę budowy systemu monitoringu w Gminie Celestynów. + Projekt budowlano-wykonawczy + STWIOR

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego budowy systemu monitoringu w gminie Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej projektu pn. Wyrównywanie szans - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno przyrodniczych dla uczniów.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej projektu pn. Wyrównywanie szans - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. Moja przyszłość - dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (geografii) dla uczniów Zespołu Szkół w Celestynowie

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. Moja przyszłość - dodatkowe zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania związanego z realizacją projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z geografii w części nr 7 postępowania MP/2/2014 w Zespole Szkół im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego projektu pn. "Wyrównywanie szans" - dodatkowe zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów w części 3 - postępowania MP/3/2014 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi

Zapytanie ofertowe o cenę budowy systemu monitoringu w Gminie Celestynów + Odpowiedzi na pytania 5.09.2014 r.

Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STT 01

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 2 dla 175 dzieci wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; z pełnym zapleczem sanitarnym, pomocniczym, gospodarczym, pedagogicznym i żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. + Załącznik + Odpowiedzi na pytania 5.09.2014 r. + Odpowiedzi na pytania 8.09.2014 r. + Załącznik str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. str. 16 str. 17

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu mapy z projektorem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 130 z obrębu Lasek, Gmina Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Rozbudowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego ul. Willowej w miejscowości Dąbrówka.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. "Wyrównywanie szans - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. "Wyrównywanie szans" - dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. "Wyrównywanie szans - dodatkowe zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów.

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe dot.usługi polegającej na wykonaniu mapy z projektem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 130 z obrębu Lasek, Gmina Celestynów.

Załącznik nr 1 - mapka poglądowa

Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 5 sztuk zestawów komputerowych do Urzędu Gminy.

Zapytanie ofertowe o cenę Rozbudowy napowietrzno - kablowej linii oświetlenia drogowego ul. Willowej w miejscowości Dąbrówka.

Przedmiar robót

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na dostawie artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Rozbudowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego ul. Willowej w miejscowości Dąbrówka".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy w miejscowości Jatne.

Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w ramach zadania inwestycyjnego pm. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne". (WERSJA EDYTOWALNA)

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - roboty budowlane

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - elektryka

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót - ogrodzenie

Załącznik nr 11 - STWOIR instalacja wod-kan i robót budowlanych

Załącznik nr 12 -  STWOIR roboty murowane

Załącznik nr 13 - STWOIR elektryka

Załącznik nr 14:

Projekt architektoniczno-budowlany

Instalacja odgromowa

Oświetlenie kuchnia

Oświetlenie sala

Projekt budowlany

Finestra-plafon

Solar-new

Tablica bezpiecznikowa

Świetlica - gniazda

Świetlica - oświetlenie

Świetlica - Jatne

Widok montażu przewodów odprowadzających

Widok tablicy

Część graficzna

Część opisowa

Zapytanie ofertowe o cenę rozbudowy napowietrzno - kablowej linii oświetlenia drogowego  ul. Willowej  w miejscowości Dąbrówka

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów

Zapytanie ofertowe  o cenę remontu drogi gminnej nr 270172W od km 0+485,00  do km 1+130,00 w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie prac na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+160,00.

Zaproszenie do składania ofert na zakup routera wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do siedziby Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na drodze gminnej dz. nr ew. 444 (ul. Poprzeczna) w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów, od km 0+000,00 do km 0+160,00.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu usługi polegającej na wykonaniu podziału  geodezyjnego nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 1096, 1097, 1100/3, 1100/4, 1101, 1120/1 w Celestynowie w celu wydzielenia działek gruntu z przeznaczeniem pod ciąg pieszo jezdny zgodnie z decyzją Wójta Gminy Celestynów nr 277/13 z dnia 17.04.2013 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na poprawie nawierzchni oraz oczyszczenie rowu na drogach gminnych (dz. nr ew. 416 oraz dz. nr ew. 238/20,356, 338) w miejscowości Ostrowik.

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę do Urzędu Gminy w Celestynowie gadżetów promocyjnych

Zapytanie ofertowe o cenę poprawy nawierzchni oraz oczyszczenie rowu na drogach gminnych (dz. nr. ew. 416 oraz dz. nr. ew. 238/20, 356, 338) w miejscowości Ostrowik gmina Celestynów

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na wykonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonych jako działki ew. nr 1096, 1097, 1100/3, 1100/4, 1101, 1120/1 w Celestynowie w celu wydzielenia działek gruntu z przeznaczeniem pod ciąg pieszo jezdny zgodnie z decyzją Wójta Gminy Celestynów nr 277/13 z dnia 17.04.2013 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  +  Załącznik Nr 3

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie gadżetów promocyjnych  + Załącznik nr 3 

Odpowiedzi 06.03.14 r.

Odpowiedzi na pytania 04.03.2014 r.  + załączniki graficzne

Zaproszenie do składania oferty cenowej dot. usługi polegającej na dostawie papieru xero do Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 271629W Glina - Jatne w miejscowości Glina od km 2+290,00 do km 2+449,00, tj. na odcinku 200,00 m, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Glina-Jatne”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na wyłapywaniu, transporcie i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę przebudowy drogi gminnej nr 271629W Glina-Jatne w miejscowości Glina od km 2+449,00 tj. na odcinku 159,00 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie  zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości.

Zapytanie ofertowe o cenę wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na wyłapywaniu, transporcie i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu wyposażenia 2 placów zabaw w miejscowościach Ostrowik oraz Dąbrówka, gm. Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wyłapywania, transportu i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na naprawie 19 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków działających w technologii SBR, z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do studni chłonnych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na druku i dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie Miesięcznika Samorządowego "Celestynka."

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Remoncie drogi gminnej nr 270604W, tj. ul. Kolejowej w miejscowości Stara Wieś na odcinku od 0+075,00 do km 0+200,00 o długości 125 mb".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania  ofertowego polegającego na budowie studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu 3 wiat przystankowych wraz z dostawą.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania wyposażenia 2 placów zabaw w miejscowościach Ostrowik oraz Dąbrówka, gm. Celestynów + Odpowiedzi na pytania 22.01.2014 r. + Odpowiedzi na pytania 24.01.2014 r.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 na istniejących słupach linii nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej 0535 w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów, zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania naprawy 19 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków działających w technologii SBR, z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do studni chłonnych. + Odpowiedzi na pytania 20.01.2014 r.

Załącznik -  Zakres prac

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania "Remontu drogi gminnej nr 270604W, tj. ul. Kolejowej w miejscowości Stara Wieś na odcinku od 0+075,00 do km 0+200,00 o długości 125,00 mb."

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na druku i dostawie do Urzędu Gminy w Celestynowie Miesięcznika Samorządowego "Celestynka". + odpowiedź na pytanie 15.01.2013 r. + odpowiedzi na pytania 17.01.2013 r. + ZMIANA zapytania ofertowego dot. druku i dostawy Miesięcznika Samorządowego "Celestynka"

Zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na dostawie artykułów chemicznych do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Budowa studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie"

Przedmiar 1

Przedmiar 2

 

Zapytanie ofertowe o cenę rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów w gminie Celestynów.

Załącznik do zapytania

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania 3 wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem oraz demontażem starych wiat.

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wytworzył:
UG Celestynów
Udostępnił:
Mrozowski Andrzej
(2014-01-07 14:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2015-01-15 12:05:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki