Zapytania ofertowe 2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na obsłudze informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na utrzymaniu czystosci na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnienu zapytania ofertowego polegającego na Opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na obsłudze informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie + Odpowiedzi na pytania 15.12.2015 r. + Aktualne zapytanie ofertowe 15.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie. + odpowiedzi na pytania 10.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i dostawy artykułów promocyjnych dla Gminy Celestynów. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Zamówienia, Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół w Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe na "Dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół w Gminie Celestynów". Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie Załącznik nr 3 - Wykaz potencjału technicznego Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania 13.11.2015 r. - dostawa oleju opałowego

Odpowiedzi na pytania 17.11.2015 r. - dostawa oleju opałowego

Zapytanie ofertowe o cenę Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach w zakresie realizacji inwestycji pn Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowaniu studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów, zwanego dalej „Studium Wykonalności” w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów” w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodnościekowa powyżej 15 tyś. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach w zakresie  realizacji  inwestycji pn. "Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie".+ Odpowiedzi na pytania 13.10.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów, zwanego dalej "Studium Wykonalności" w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów" w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tyś.  RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Załącznik - zakres studium wykonalności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami zamawiającego serwera do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert na zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego serwera do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego serwera do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty dot. zakupu wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego dwóch serwerów do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert odnośnie postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na usługę polegającą na zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego dwóch serwerów do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów".

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego dwóch serwerów do Urzędu Gminy w Celestynowie, + Pytanie, tabela, tabela 2, Odpowiedź cz 1, Odpowiedź cz 2, Odpowiedź cz 3.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na wymianie szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na  pełnym serwisie 52 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę wymiany szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów.   Formularz ofertowy + Odpowiedzi na pytania 22.06.2015

Zapytanie ofertowe o cenę zapewnienia pełnego serwisu nad 52 przydomowymi oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na stałym dostępie do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 12 miesięcy w ramach trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej nr 270125W – ul. Osieckiej w miejscowości Celestynów.    Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica dla beneficjentów projektu systemowego (uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica dla beneficjentów projektu systemowego (uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie)

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica, Łucznica 10, 08-440 Pilawa dla beneficjentów projektu systemowego (Szkoła podstawowa Stara Wieś)  Formularz oferty   Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica dla beneficjentów projektu systemowego (uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi)

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica, Łucznica 10, 08-440 Pilawa dla beneficjentów projektu systemowego (uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.Batalionu „Zośka” w Celestynowie)   Załącznik nr1 - formularz oferty   Załącznik nr 2 - wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica (28.05.2015)  

Zapytanie ofertowe o cenę stałego dostępu do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 12 miesięcy w ramach trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" + załącznik + odpowiedzi na pytania 1.06.2015

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademia Łucznica, Łucznica 10, 08-440 Pilawa dla beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy   Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Stowarzyszenia Akademii Łucznica. Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2       ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (19.05.2015)    Formularz oferty    Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na zakupie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem  w ramach realizacji projektu 8.3 POIG „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Celestynów     Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 8.3 POIG "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej serwisu komputerów użytkowników projektu "Internet Szansą Rozwoju Mieszkańców Gminy Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego polegającego na: zakupie wraz z dostawą obieraczki do ziemniaków i innych warzyw do kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie".

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego polegającego na: modernizacji sprzętu komputerowego (110 zestawów komputerowych) u Użytkowników (Beneficjentów ostatecznych) i jednostek podległych Zamawiającemu w ramach projektu 8.3 POIG „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie?.

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z odwodnieniem ul. Żabiej w Celestynowie z pozwoleniami

Zawiadomienie o wyborze dot. zapytania ofertowego na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu wraz z dostawą obieraczki do ziemniaków i innych warzyw do kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie."

Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz do Warszawy na Festiwal Nauki "Skołowany weekend" na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Zawiadomienie o wyborze oferty na organizację jednodniowej wycieczki do Fabryki Papieru.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie?

Zaproszenie do składania ofert na przegląd techniczny budynku urzędu gminy

Zapytanie ofertowe dotyczące serwisu sprzętu komputerowego w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów". + Odpowiedzi na pytania 9.04.2015

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji komputerów w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów". + Załącznik nr 4 + Odpowiedzi na pytania 9.04.2015 + Zmiana zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej wielobranżowej, weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) inwestycji pn. ?Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie? .

Zapytanie ofertowe na wykonania dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270155W, tj. ul. Żabiej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów?.

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Fabryki Papieru w Konstancinie ? Jeziornie dla beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ?Moja przyszłość? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Załącznik Nr 1 - formularz oferty   Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert na dowóz do Warszawy na Festiwal Nauki ?Skołowany weekend? beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ?Moja przyszłość? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013   Załącznik nr 1 - formularz oferty   Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych  (telefonii stacjonarnej i internetu) na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie?       Zawiadomienie o unieważnieniu

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów z podziałem na części: 1.1, 1.2 2.1, 2.2, 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania w trybie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego polegającego na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i internetu) na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie

Zapytanie ofertowe  na bieżące utrzymanie dróg gminnych  i chodników na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty dotyczące świadczenia usług internetowych dla urzędu gminy.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zakupu papieru biurowego

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zakupu tonerów, tuszy i taśm do drukarek

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej wielobranżowej, weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) inwestycji pn. ?Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.   Pytania i odpowiedzi 19.03.2015r.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na zakupie i montażu oznakowania obiektów małej architektury turystycznej na terenie Gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek.   Pytania i odpowiedzi 11.03.15r Pytania i odpowiedzi 12.03.2015 r. Pytania i odpowiedzi 12.03.2015 r. (2)

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na usługę polegającą na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie. + odpowiedzi na pytania 10.03.2015 oraz odpowiedzi dotyczące usuwania awarii - w tym w posiadanej przez Zamawiającego centrali

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzez Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu i montażu oznakowania obiektów malej architektury turystycznej na terenie Gminy Celestynów. + Załącznik nr 1 + rys. 1 + rys. 2  + fot. 1 + fot. 2 + fot 3 + informacja o zmianie zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą papieru biurowego do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty  na organizację jednodniowej wycieczki do Warszawy do muzeum Techniki dla beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utwardzeniu nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych na dz. nr ew. 516/6 i 516/10 w Celestynowie.

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Warszawy dla beneficjentów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - ?Moja przyszłość? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  + Wzór umowy  + Formularz ofertowy (edytowalny)

Zaproszenie do składania ofert dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek.   Pytania i odpowiedzi 17.02.15

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie  +  Pytania i odpowiedzi 18_02_15 + Pytania i odpowiedzi 19.02.2015

Zapytanie ofertowe o utworzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych na dz. nr ew. 516/6 i 516/10 w Celestynowie. + Załącznik - Projekt zagospodarowania terenu + Przedmiar robót   Pytania 16.02.15r.

Zapytanie ofertowe o cenę korekty, składu, przygotowania do druku, druku oraz dostawy Miesięcznika Samorządowego "Celestynka". + odpowiedź na pytanie 13.02.2015 r.  + Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek. + Odpowiedzi na pytania 10.02.2015 r.  Unieważnienie zapytania na zakup i dostawę tonerów i tasiemek

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert polegającym na zakupie wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami ustawy z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisami wykonawczyni oraz zasadami współczesnej wiedzy architektoniczno - urbanistycznej.

Zawiadomienie o wyborze ofert w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów".

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie. + pytania i odpowiedzi 28.01.2015 r. + Informacja o zmianie + poprawiony formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów edukacyjnych wraz z dostawą tych materiałów do czterech szkół z terenu Gminy Celestynów biorących udział w projekcie  pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".  + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2 + Załącznik nr 3 + Odpowiedzi na pytania 28.01.2015 r. + Załącznik nr 2 aktualizacja

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej wycieczki do Warszawy dla beneficjentów projektu systemowego  pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".  + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe  o cenę usługi polegającej na opracowaniu analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. + Zmiana zapytania ofertowego z dnia 20.01.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów.

Zaproszenie do złożenia oferty dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów, tuszy i tasiemek do drukarek. + odpowiedzi na pytania 19.01.2015 + odpowiedzi na pytania 20.01.2015   + odpowiedź na pytania 21.01.2015   + odpowiedź 21.01.2015 + odpowiedź na pytanie 22.01.2015 + Poprawiony formularz ofertowy

przedłużenie terminu składania ofert - tonery

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2015-01-15 12:05:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jabłońska Małgorzata
(2016-08-03 14:45:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki