Zapytania ofertowe 2016

Gmina Celestynów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty, które dotyczy postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie 35 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów:  część 1; część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów: część 3

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2017-2018

Zapytanie o cenę usługi polegającej na opracowaniu w 2017 roku  analiz urbanistycznych stanu istniejącego  wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby prowadzonych w Urzędzie Gminy w Celestynowie postępowań administracyjnych.+ formularz

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów + umowa cz. 1 + umowa cz. 2 + umowa cz. 3

Zawiadomienie o wyborze oferty, dot. postępowania w trybie zapytania o cenę polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) – Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. ul. Prusa w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej  i czasowej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie” 

Zapytanie ofertowe o cenę konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2017-2018 + umowa + załącznik

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zappewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów. + umowa

Zapytanie ofertowe o cenę odławiania i transpoetu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów. + umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oraz dostawę urządzeń i sprzętu sportowego w celu wyposażenia sali gimnastycznej w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”

Zapytanie  ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie 35 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów + umowa

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. ul. Prusa w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie” + umowa

Zapytanie ofertowe polegające na zapytaniu o cenę wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" + Ogólna specyfikacja techniczna + Usunięcie wierzcgniej warstwy ziemi + Podbudowy z kruszyw + Profilowanie i zagęszczanie podłoża + Podbudowa z kruszywa łamanego + Podbudowa z piasku stabilizowana cementem + Betonowe obrzeża i krawężniki drogowe + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - piesze i jezdne + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - żwirowa i parkowa + Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni + Wznoszenie ogrodzeń + Drobne formy architektoniczne + Opis projekt budowlano-wykonawczy + Etap 1 - kolor + Zagospodarowanie terenu + Ławki + Przekroje nawierzchni + Ogrodzenie + Przedmiar robót + Umowa

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) – Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017"

Unieważnienie postępowania dot.  zapytania ofertowego o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. ul. Prusa w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”.

Zapytania ofertowe o cenę zakupu oraz dostawy urządzeń i sprzętu sportowego w celu wyposażenia sali gimnastycznej w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” + umowa + odpowiedzi na pytania + odpowiedzi na pytania 2

Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017" + Załączniki 1-5 + Załącznik 6 umowa

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. Prusa w miejscowości Celestynów, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. + załącznik

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. Prusa w miejscowości Celestynów, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W, tj. Prusa w miejscowości Celestynów, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. + Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty „Bieżąca konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Celesytynów”.

Zapytanie ofertowe o cenę na „Bieżąca konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Celestynów”.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na zakupie i dostawie materiałów do przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego

Zapytanie ofertowe polegające na zapytaniu o cenę wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" + Ogólna specyfikacja techniczna + Usunięcie wierzcgniej warstwy ziemi + Podbudowy z kruszyw + Profilowanie i zagęszczanie podłoża + Podbudowa z kruszywa łamanego + Podbudowa z piasku stabilizowana cementem + Betonowe obrzeża i krawężniki drogowe + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - piesze i jezdne + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - żwirowa i parkowa + Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni + Wznoszenie ogrodzeń + Drobne formy architektoniczne + Opis projekt budowlano-wykonawczy + Etap 1 - kolor + Zagospodarowanie terenu + Ławki + Przekroje nawierzchni + Ogrodzenie + Przedmiar robót + Umowa

Zapytanie ofertowe polegające na zakupie i dostawie materiałów do przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego. + Umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty związanej z zapytanie ofertowym polegającym na wykonaniu koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie (tj. dz. nr ew. 881/5, 882/4 - powierzchnia ok o,5949 ha oraz część dz. nr ew. 881/6) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczacego zapytania ofertowego polegającego na zakupie i dostawie materiałów do przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dotyczącego zapytania ofertowego  polegającego na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie"

Zapytanie ofertowe o cene wykonania koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie (tj. dz. nr ew. 881/5, 882/4 - powierzchnia ok 0,5949 ha oraz część dz. nr ew. 881/6) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie" + Umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie

Zapytanie ofertowe o cene wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie". + Ogólna specyfikacja techniczna + Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi + Podbudowy z kruszyw + Profilowane i zagęszczanie podłoża + Podbudowa z kruszywa łamanego + Podbudowa z piasku stabilizowana cementem + Betonowe obrzeża i krawężniki drogowe + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - piesze i jezdne + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - żwirowa i parkowa + Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni + Wznoszenie ogrodzeń + Drobne formy architektoniczne + Opis projekt budowlano-wykonawczy + Etap 1 - kolor + Zagospodarowanie terenu + Ławki + Przekroje nawierzchni + Ogrodzenie + Przedmiar robót + Umowa

Unieważnie postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie"

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na zakupie i dostawie materiałów do przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego. + Umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017".

Zapytanie ofertowe o cene wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie". + Ogólna specyfikacja techniczna + Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi + Podbudowy z kruszyw + Profilowane i zagęszczanie podłoża + Podbudowa z kruszywa łamanego + Podbudowa z piasku stabilizowana cementem + Betonowe obrzeża i krawężniki drogowe + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - piesze i jezdne + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - żwirowa i parkowa + Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni + Wznoszenie ogrodzeń + Drobne formy architektoniczne + Opis projekt budowlano-wykonawczy + Etap 1 - kolor + Zagospodarowanie terenu + Ławki + Przekroje nawierzchni + Ogrodzenie + Przedmiar robót + Umowa

Unieważnie postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie"

Zapytanie ofertowe dotyczace ceny wykonania koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie (tj. dz. nr ew. 881/5, 882/4 - powierzchnia ok.o,5949 ha oraz część dz. nr ew. 881/6) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie".

Załącznik - Umowa

Unieważnienia postępowania dotyczącego wykonania koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie (tj. d zew. 881/5, 882/4 – powierzchnia ok 0,5949 ha oraz części dz. nr ew. 881/6) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie”.

Zapytanie ofertowe o cene wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie". + Ogólna specyfikacja techniczna + Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi + Podbudowy z kruszyw + Profilowane i zagęszczanie podłoża + Podbudowa z kruszywa łamanego + Podbudowa z piasku stabilizowana cementem + Betonowe obrzeża i krawężniki drogowe + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - piesze i jezdne + Roboty w zakresie różnych nawierzchni - żwirowa i parkowa + Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni + Wznoszenie ogrodzeń + Drobne formy architektoniczne + Opis projekt budowlano-wykonawczy + Etap 1 - kolor + Zagospodarowanie terenu + Ławki + Przekroje nawierzchni + Ogrodzenie + Przedmiar robót + Umowa

Zapytanie ofertowe na cenę wykonania koncepcji oraz projektu budowlono-wykonawczego zagospodarowania terenu targowiska w Celestynowie (tj. dz.nr ew. 881/5, 882/4 - powierzchnia ok o,5949 ha oraz część dz.nr ew. 881/6) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i projekt zagospodarowania tergowiska w Celestynowie".

Załącznik - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017". +  Załączniki 1-5 + Załącznik 6 + KOREKTA TREŚCI ZAPYTANIA

Zawiadomienie o wyborze, dot. przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie remontu drogi gminnej „Zagórze 2” w miejscowości Ponurzyca (0+000,00 zjazd z drogi powiatowej przy Sołtysie).”

Zaproszenie do składania ofert na podanie propozycji cenowej na wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych zgodnie z art. 62 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) dla niżej wymienionych budynków będących w zasobie Gminy Celestynów.

Załcznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego polegającego na stałym dostępie do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 24 miesięcy w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego polegającego  na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych"

Zapytanie ofertowe o cenę Wykonania remontu drogi gminnej „Zagórze2” w miejscowości Ponurzyca (0+000,00 zjazd z drogi powiatowej przy Sołtysie).

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej  modernizacji  infrastruktury sportowej  przy placówkach oświatowych w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”.

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego dot.  „Wykonania dokumentacji projektowej  modernizacji  infrastruktury sportowej  przy placówkach oświatowych w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”.

Unieważnienie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę stałego dostępu do sieci Internet dla 90 stanowisk na okres 24 miesięcy w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych.”

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania fertowego polegajacego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271606W tj. ul. Krasińskiego, drogi gminnej nr 271607W, tj. ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Krasińskiego, drogi gminnej ul. 271609W, tj. ul. Parkowej wraz z wykonaniem na drodze powiatowej nr 2713W przejścia dla pieszych z azylem w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowosci Stara Wieś.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert polegającym na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z zaprozeniem do skladania ofert na zakup wraz z dostawą do siedziby Zam\wiającego tonerów i tuszy do drukarek oraz tasiemek. 

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Wykonaniu linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego na działkach nr 18/8, 58, 68/3, 79/4 przy ul. Wilczej w m. Glina gm. Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów".

Zaproszenie do składania oferty na usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów i tuszy do drukarek oraz tasiemek.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na "Usunięciu wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Celestynów"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego na działkach nr 18/8, 58, 68/3, 79/4 przy ul. Wilczej w m. Glina gm. Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" + Pozwolenie na budowę + Przedmiar robót do wyceny oferenta + Projekt budowlany (cz. 1; cz. 2; cz. 3; cz. 4; cz. 5)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zaproszenie do składania ofert dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerów i tuszy do drukarek oraz tasiemek.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert polegającego na: "Zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego serwera oraz serwera NAS z dyskami do Urzędu Gminy w Celestynowie".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Zapewnieniu pełnego serwisu nad 52 ocvzyszczalniami ścieków zlokalizowanymi na terenie Gminy Celestynów".

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie".

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie  urządzeń medycznych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi polegające na zakupie wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego serwera oraz serwera NAS z dyskami do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zaproszenie do skladania ofert  na usługi polegające na zakupie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tonerow i tuszy do drukarek oraz tasiemek.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271621W, tj. Świerkowej w Pogorzeli

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze  oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wymianie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie pełnego serwisu nad 52 przydomowymi oczyszczalniami ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej wyznaczonych ulic i miejscowości na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z postępowaniem polegającym na zakupie wraz z dostawą papieru biurowego do Urzędu Gminy.

Zapytanie ofertowe o cenę "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie" + Załącznik nr 3 Formularz cenowy + Odpowiedzi na pytania 22.03.2016 + ZMIANA zapytania + Załącznik nr 3 (22.03.2016 r.)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zapytanie ofertowe o cenę inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. + Odpowiedzi na pytania 18.03.2016

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”.+ Odpowiedzi na pytania 16.03.2016 + zmienione ogłoszenie

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi. + Odpowiedzi na pytania 16.03.2016 + zmienione ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”.

Zawiadomienie o unieważnieniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów. + audyt urząd gminy + audyt zespół szkół + audyt GOK + audyt szkoła w Regucie

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie  zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie".

Zapytanie ofertowe na wymianę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsirysunek poglądowy + przedmiar robót + Odpowiedzi na pytania - 15 marca 2016

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą papieru biurowego do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym  w trybie zapytania ofertowego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości + załącznik

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Swierkowej w Pogorzeli”. + mapka poglądowa

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”. + mapka poglądowa

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”. + mapka poglądowa

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego " Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie".

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego "Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli".

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego polegajacego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego "Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Startej Wsi".

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie  zaproszenia do składania ofert polegającym na zakupie wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomiemnie o wyborze oferty w związu z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Celestynów.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie. + odpowiedzi na pytania 22.01.2016 r.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”. + mapka poglądowa


Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”. + mapka poglądowa


Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy ul. Swierkowej w Pogorzeli”. + mapka poglądowa

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na "Utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów".

Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2016-01-12 08:41:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jabłońska Małgorzata
(2017-05-18 11:14:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki