Informacja z otwarcia dotyczy zapytania ofertowego  polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów.

Informacja w otwarcia dotyczy zapytania ofertowego  polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Informacji z otwarcia dottyczy zapytania ofertowego polegającego na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienia o unieważnieniu dotyczącego świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: „Celestynów – Regut – Tabor - Podbiel - Ponurzyca.”

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

Zapytanie ofertowe dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów.

Zapytanie ofertowe dotyczące odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

Zawiadomienia o unieważnieniu dot. postępowania  prowadzonego w  trybie zapytania ofertowego o cenę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów.

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów na linii: ?Celestynów ? Regut ? Tabor - Podbiel - Ponurzyca.? (informacja z otwarcia)

Zapytanie ofertowe dotyczące ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów.

Zawiadomienia o wyborze oferty dotyczącego ceny utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Celestynów ? Regut ? Tabor ? Podbiel ? Ponurzyca.+ Pytania i odpowiedzi 19.12.2017

Informacji z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienia o unieważnieniu dla cz. 3, dot. zapytania ofertowego o cenę wykonania remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na niezależne 4 części.

Zawiadomienia o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego o cenę wykonania remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na niezależne 4 części.

Zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów

Zawiadomienie o wyborze dotyczy zapytania ofertowego o cenę wykonania ekspertyz  w sprawie zmiany stosunków wodnych.

Zapytanie ofertowe o cenę  wykonania remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na niezależne 4 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ekspertyz w sprawie zmiany stosunków wodnych.

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczące zapytania ofertowego o cenę rozbudowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na działkach nr 1392/1, 1393, 684, 714, 1282/1, 629 przy ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?

Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na rozbudowę i przebudowę linii oświetlenia ulicznego na działkach nr 1392/1, 1393, 684, 714, 1282/1, 629 przy ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?

Zapytanie ofertowe dot.Rozbudowy i przebudowy linii oświetlenia ulicznego na działkach nr 1392/1, 1393, 684, 714, 1282/1, 629 przy ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + pytania i odpowiedzi

Zapytania ofertowe dotyczące ceny remontu  istniejącej infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych w Celestynowie i Starej Wsi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych?.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego o cenę wykonania koncepcji programowo-przestrzennej bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez    tory    linii     kolejowej   nr   7    Warszawa   Wschodnia   Osobowa   ?   Dorohusk w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018". + Załącznik 1-5 + Załącznik 6 + Zawiadomienie o wyborze oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 20172018

Zawiadomienia o wyborze oferty dot. rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiału rozbiórkowego oraz wyposażenia budynku , w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania koncepcji programowo-przestrzennej bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk w Celestynowie. + odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiału rozbiórkowego oraz wyposażenia budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie?  + załącznik nr 1.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące zapytania ofertowego o cenę przebudowy drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w Celestynowie polegającej na wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających wraz  z uzupełnieniem  oznakowania, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie?

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przebudowy drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w Celestynowie polegającej na wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających wraz  z uzupełnieniem  oznakowania, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie?.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie  zapytania ofertowego o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut, Gmina Celestynów.

Informacja z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego polegającego na ?Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut, Gmina Celestynów?.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Celestynowie  sprzętu specjalistycznego do gabinetu fizjoterapii. + odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe o cenę przebudowy drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w Celestynowie polegającej na wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających wraz  z uzupełnieniem  oznakowania, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie? + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2 + Załącznik nr 3 + Załącznik nr 4 + Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe na ?Remont korytarza na parterze w budynku głównym z dostosowaniem do dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki + szkic

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut, Gmina Celestynów. + Odpowiedzi na pytania 14.06.2017 r. + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac.

Zawiadomienie o wyboorze ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Celestynowie  sprzętu specjalistycznego do gabinetu fizjoterapii.

Zapytanie ofertowe o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2017.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostepu do internetu na rzecz urzedu Gminy w Celestynowie.

Informacja z otwarcia ofert zapytania ofertowego dotyczącego  ?Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac?.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zakupu wraz z dostawą do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Celestynowie  sprzętu specjalistycznego do gabinetu fizjoterapii. + odpowiedzi na pytania I + odpowiedzi na pytania II

Gmina Celestynów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty, które dotyczy postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe  o cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac.+ audyt karta + audyt-ulepszenia + pytania i odpowiedzi 22.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania usługi polegającej na ?Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów"

Zapytanie ofertowe Zespołu Szkół w Celestynowie dot. remontu korytarza na parterze buduynku głównym z dostosowaniem do dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki" + Załącznik

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty w postępowaniu w trybie zaproszenia do składania ofert świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usługi dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na ?Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów" + umowa + umowa powierzenia przetwarzanych danych.

Zawiadomienienie o unieważnieniu zapytania ofertowego o cenę ?Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac?.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego o cenę ?Usługi sprzątania dla obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie?.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji budynku SP ZOZ w Celestynowie, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonanie prac.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na ?Bieżąca konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Celestynów?.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego o cenę zapewnienia pełnego serwisu 52 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów.

Zawiadomienie o wyborze  oferty w związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zapytanie ofertowe o cenę ?Usługi sprzątania dla obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie?.

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z  zapytaniem ofertowym ?Usunięcie kolizji (wymiana i zmiana lokalizacji słupa) linii energetycznej SN 15kV na działkach nr ew. 511/6, 511/8 ul. Wrzosowa, ul. Szkolna Celestynów?

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie  + załącznik

Zapytanie ofertowe o cenę na bieżącą konserwację i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów na terenie Gminy Celestynów + umowy.

Zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu pełnego serwisu  52 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów + umowa

Zapytanie ofertowe o cenę usunięcia kolizji (wymiana i zmiana lokalizacji słupa) linii energetycznej SN 15kV na działkach nr ew. 511/6, 511/8 ul. Wrzosowa, ul. Szkolna Celestynów. + zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu + umowa + przedmiar robót + projekt przebudowy cz. I i cz. II

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych: ul. Lipowej nr 270118W, ul. Klonowej nr 270111W, ul. Miodowej nr 270120W, ul. Wąskiej nr 270144W w miejscowości Celestynów, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, w ramach zadania inwestycyjnego ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów?

Zawiadomienie o wyborze w trybie zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie (tj. dz. nr ew. 468, 472, 473) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zapytania ofertowego o cenę ?Usługi sprzątania dla obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie?

Zapytanie ofertowe o cenę ?Usługi sprzątania dla obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie?

Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości + załącznik

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy  dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem przedłużenia drogi gminnej nr 270141W, tj. ul. Szkolnej oraz drogi gminnej nr 271149W tj. ul. Wrzosowej, na dz. nr ew. 511/6  w miejscowości Celestynów; wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 270141W, tj. ul. Szkolnej w Celestynowie wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 (droga powiatowa 2713W) do km 0+320,00; wykonania koncepcji zagospodarowania części działki nr ew. 468, 473 w zakresie utworzenia miejsc postojowych, ciągu komunikacyjnego i chodnika oraz przebudowy frontu ogrodzenia; uzyskania  w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych; uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów?.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego  na opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla następujących dróg gminnych   w m. Celestynów: G270102W ul. Broniewskiego dz. nr ew. 717; G270131W ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 652, 410; G270135W ul. Reymonta dz. nr ew. 714, 386, 612,10; G270138W ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 735, 698, projektu budowlano-wykonawczego progów zwalniających wraz   z dokumentacją formalno-prawną zezwalającą na realizację zadania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie (tj. dz. nr ew. 468, 472, 473) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie? + decyzja + opis techniczny + projekt budowlany + plan zagospodarowania + umowa

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych: ul. Lipowej nr 270118W, ul. Klonowej nr 270111W, ul. Miodowej nr 270120W, ul. Wąskiej nr 270144W w miejscowości Celestynów, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, w ramach zadania inwestycyjnego ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów? + załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271627W tj. ul. Leśnej w miejscowości Glina, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, w ramach zadania inwestycyjnego ?Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów?.

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla następujących dróg gminnych w m. Celestynów: G270102W ul. Broniewskiego dz. nr ew. 717; G270131W ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 652, 410; G270135W ul. Reymonta dz. nr ew. 714, 386, 612,10; G270138W ul. Sienkiewicza dz. nr ew. 735, 698, projektu budowlano-wykonawczego progów zwalniających wraz z dokumentacją formalno-prawną zezwalającą na realizację zadania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie? wraz z załącznikami : wzorem umowy i proponowanymi lokalizacjami progów.+ proponowana lokalizacja + umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów ? część 2

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem przedłużenia drogi gminnej nr 270141W, tj. ul. Szkolnej oraz drogi gminnej nr 271149W tj. ul. Wrzosowej, na dz. nr ew. 511/6  w miejscowości Celestynów; wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 270141W, tj. ul. Szkolnej w Celestynowie wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 (droga powiatowa 2713W) do km 0+320,00; wykonania koncepcji zagospodarowania części działki nr ew. 468, 473 w zakresie utworzenia miejsc postojowych, ciągu komunikacyjnego i chodnika oraz przebudowy frontu ogrodzenia; uzyskania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych; uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów?. + umowa

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271627W tj. ul. Leśnej  w miejscowości Glina, uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych, uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, w ramach zadania inwestycyjnego ?Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów?. + umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty na utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów - cz. 1

Informacja o wyborze oferty w związku z zaproszeniem do składna ofert na druk oraz dostawę do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?, o Numerze ISSN 1506-395X

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania  ofertowego polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2017-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego polegającego na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Celestynów.

Zaproszenie do składania ofert na druk oraz dostawę do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego "Celestynka", o Numerze ISSN 1506-395X. + formularz ofertowy

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na druk oraz dostawę do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego ?Celestynka?, o Numerze ISSN 1506-395X.

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi polegającej na utrzymaniu czystości  na terenie Gminy Celestynów. + umowa na cz. 1 + umowa na cz. 2

Zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2017 ? 2018 załącznik + umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu w związku z preprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów:  część 1; część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w związku z preprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na utrzymaniu czystości na terenie Gminy Celestynów: część 3

Zapytanie ofertowe  na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów + umowa

Zaproszenie do składania ofert na druk oraz dostawę do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego "Celestynka", o Numerze ISSN 1506-395X. + formularz ofertowy

Wytworzył:
Anna Pacek
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2017-01-03 14:13:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-01-04 16:07:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki