unieważnienie

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe  o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie oraz cenę serwisu sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” + wzór umowy.

Zapytanie ofertowe (docx)


zawiadomienie o wyborze oferty 

informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie + wzór umowy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


Zawiadomienie o wyborze 

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego 

Zmiana treści zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na ?Zakup sprzętu informatycznego i  innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja ?? + wzór umowy

formularz oferty 

oświadczenie oferty 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY wersja edytowalna 

zapytanie ofertowe o cenę wykonania podbudowy drogi gminnej nr 271638W Jatne ? Janowiec Gmina Celestynów na odcinku od km 0+463 do km 0+606 o długości 143 mb na działce nr ew. 357 obręb Jatne, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi Glina ?Jatne? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt. czujników pomiaru jakości powietrza, 4 zewnętrznych tablic LED oraz usługi miesięcznego abonamentu w ramach zadania pn.: ?Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów?, realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019?? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


 

 
 
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania nasadzeń na skarpie wokół budynku Urzędu Gminy w Celestynowie wraz z wykonaniem palisady od frontu budynku po obu stronach. + wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt.czujników pomiaru jakości powietrza, 4 zewnętrznych tablic LED oraz usługi miesięcznego abonamentu w ramach zadania pn.: ?Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów?, realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019??. + wzór umowy.
 
 
 

zawiadomienie o wyborze 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? ? 3 części. RIZIPFZ.271.70.2019 + wzór umowy

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 


       

zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut (teren określony w uchwale Rady Gminy Celestynów nr 101/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.), wersja edytowalna zapytania + wzór umowy

pytania 

 


Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt. czujników pomiaru jakości powietrza oraz 4 zewnętrznych tablic LED, w ramach zadania pn.: "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów" + pdf + wersja edytowalna + wzór umowy


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe o cenę utwardzenia terenu części działki nr ew.147/1 obr. Ostrów w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?  + wzór umowy   

przedmiar robót

specyfikacja techniczna wykonania

projekt                                                                                                                

   


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia                                                                                                                                            

Zapytanie ofertowe o cenę budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 ? Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + wzór umowy 

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Załączniki 


Unieważnienie 

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe o cenę utwardzenia terenu części działki nr ew.147/1 obr. Ostrów w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

dokumentacja techniczna:

konstrukcja

opis techniczny Celestynów

profil podłużny 

sytuacja

trajektoria

przedmiar 

szczegółowe specyfikacje techniczne:

1.  WYMAGANIA OGÓLNE

2. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

4. ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI  URODZAJNEJ

5. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

6. ROBOTY  ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE

7. WYKONANIE  WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

8. WYKONANIE NASYPÓW

9. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

10. PODBUDOWA  ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

11. ULEPSZONE  PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI WYMAGANIA OGÓLNE

12. ULEPSZONE  PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

13. PODBUDOWA  Z  CHUDEGO BETONU

14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ-BETONOWEJ

16. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

17. OZNAKOWANIE  PIONOWE

18. USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH

19. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

20. PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE

21. Spis SST


   

Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nn ? linii oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 


Zawiadomienie o wyborze oferty 

Informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe o cenę budowy otwartych stref aktywności fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowych wraz z zakupem i montażem obiektów małej architektury, zakupem i nasadzeniami roślin oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Ponurzyca i w miejscowości Dąbrówka w Gminie Celestynów + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

przedmiar Dąbrówka

przedmiar Ponurzyca

Projekt zagospodarowania terenu Dąbrówka 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Projekt zagospodarowania terenu Ponurzyca

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe  o cenę przebudowy oświetlenia obiektu sportowego PUMPTRACK na dz. ew. nr 513/3 w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów?+ wzór umowy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 

przedmiar

projekt


Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę  dostawy i montażu wyposażenia do kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę  dostawy wyposażenia do kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


Unieważnienie

Informacja z otwarcia

Pytania SIWZ

Zapytanie ofertowe korekta

Zapytanie ofertowe o cenę  dostawy i montażu wyposażenia do kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


Zawiadomienie o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe o cenę  dostawy wyposażenia do kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania remontu w kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu".  + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 

Projekt: rys. 2 rys. 3rys. 3.1rys. 4rys. 5rys. 6opis techniczny

Przedmiar robót

 


Zapytanie ofertowe na: Bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 

Zapytanie ofertowe  o cenę wykonania progów zwalniających wraz z wykonaniem oznakowania na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie  (dz. nr ew. 513/3 obr. Celestynów), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie" + wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

projekt organizacji

projekt wykonawczy

kosztorys

szczegółowe specyfikacje techniczne

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020".

zawiadomienie o wyborze oferty

korekta zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 - wzór umowy

formularz ofertowy

Unieważnienie dot. zapytania ofertowego o cenę  wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska piłkarskiego w miejscowości Glina w Gminie Celestynów (tj. dz. ew. nr 79/4, o powierzchni ok. 20000 m2) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów".

Zapytanie ofertowe na usługi polegającej na "Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów"  + wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skweru 3 LO w Celestynowie przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego na dz. nr ew. 513/3 wraz z  budową oświetlenia i monitoringu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie centrum Celestynowa" + wzór umowy

Unieważnienie

Informacja z otwarcia

wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie" + wzór umowy + wersja edytowalna

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe o cenę budowy placu zabaw    przy    Przedszkolu   Samorządowym   w   Celestynowie przy ul. Szkolnej 2  dla   dzieci   większych,  znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 468 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie  terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" + wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Projekt budowlano-wykonawczy:

a) 1 strona+spis treści

b) A1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

c) INFORMACJA BIOZ

d) OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e) Zamiennik Zabawki nr 8

f) Zamiennik Zabawki nr 11

ST. 00.01 SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar - Plac zabaw dzieci dużych aktualizacja 15 marca 2019r

Zapytanie ofertowe pn.: Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy

Unieważnienie część 3

Unieważnienie część 2

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych do 40 stanowisk przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie". + wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę budowy placu zabaw dla dzieci większych przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" + wzór umowy

Unieważnienie

informacja z otwarcia

pytania i odpowiedzi

1 strona+spis treści

INFORMACJA BIOZ

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar - Plac zabaw dzieci dużych aktualizacja 15 marca 2019 r.

Zamiennik Zabawki nr 8

Zamiennik Zabawki nr 11

Zapytanie ofertowe pełnienie kompleksowego  nadzoru inwestorskiego nad robotami  budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych".

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia ofert 

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl_publica - korekta

zapytanie ofertowe korekta

Zapytanie ofertowe o cenę budowy  napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Otwockiej w miejscowości Celestynów na części działki nr ew. 137/1, 137/2 oraz przebudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części działek nr ew. 147, 157, 442 obręb 1 "Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów + wzór umowy

Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

przedmiar

projekt

zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe o cenę  wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w  Celestynowie na dz. nr ew. 513/3 Celestynów wraz z  budową odwodnienia i oświetlenia + wzór umowy.

zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska piłkarskiego w miejscowości Glina w Gminie Celestynów (tj. dz. ew. nr 79/4, o powierzchni ok. 2000 m2) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" + wzór umowy

Unieważnienie

Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie" + wzór umowy.

Unieważnienie

Informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi

zmiana terminu składania ofert

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

zapytanie ofertowe o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2019 + wzór umowy.

zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

zapytanie ofertowe o cenę przebudowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego i montaż SON na istniejących słupach, w miejscowości Ponurzyca w dwóch lokalizacjach "Północ" i "Południe" dz. nr 1621, 1622/2, 1641,1642, 1595, 1596, 1638/1, 1638/2, 1597, 1609/1, 1625, 1608 , w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" + wzór umowy.

zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

przedmiar południe

przedmiar północ

projekt

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

zapytanie ofertowe o cenę wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na obszarze gminy Celestynów w miejscowościach: Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś, Glina, Regut, Pogorzel, Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin, Lasek, Tabor, Podbiel, Ponurzyca i Zabieżki, w łącznej ilości 1571 punktów oświetleniowych + wzór umowy.

zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

wykaz punktów

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

zapytaniem ofertowe o cenę druku oraz dostawy do siedziby zamawiającego Miesięcznika Samorządowego "Celestynka" + + wzór umowy.

zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-01-09 15:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-01-07 15:34:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki