☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa skateparku betonowego w Celestynowie na działce o nr ew. 513/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,, Budowa skateparku betonowego w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie powołania komitetu pn.: ,,Komitet Organizacyjny 70-lecia Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 128/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 127/2021 w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z Portalu inwestycyjnego Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 114/2021 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik biura promocji

Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki, Gmina Celestynów"

Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i lata następne

Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych dla których Organem prowadzącym jest Gmina Celestynów.

Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi Glina-Jatne na odcinku od km 0+746 do km 0+846"

Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr 117/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych: ul. Długiej w Glinie oraz drogi gminnej znajdującej się na dz. nr ew. 1386/1 w miejscowości Ponurzyca

Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 115/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zarządzenie Nr 114/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Biura Promocji 

Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w miejscowości Ostrów"

Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut"

Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"

Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa skateparku betonowego w Celestynowie na działce o nr ew. 513/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa skateparku betonowego w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów" cz. I-IV

Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dąbrówka"

Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy w Celestynowie z dnia 15.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie w zakresie budowy ogrodu deszczowego z infrastrukturą towarzyszącą"

Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 96/2021 w sprawie powołania zespołu do ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

Zarządzenie Nr 95/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki, Gmina Celestynów"

Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Zarządzenie Nr 93/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w miejscowości Ostrów".

Zarządzenie Nr 91/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa oświetlenia w miejscowości Jatne -droga powiatowa nr 2716W"

Zarządzenie Nr 90/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa i montaż 7 sztuk kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków"

Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dąbrówka"

Zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki, Gmina Celestynów"

Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie w zakresie budowy ogrodu deszczowego z infrastrukturą towarzyszącą"

Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/budowy dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na części"

Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w miejscowości Ostrów"

Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi do gruntów rolnych na działce drogowej nr ew. 187, obręb Regut".

Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie nr 76/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności toru rowerowego Pumptrack, Skateparku, siłowni zewnętrznych, boiska sportowego ,,Orlik", oraz placów zabaw na terenie Gminy Celestynów będących w zarządzie Gminy, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionego Zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadnia pn.:,, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów- w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 73/2021  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ul. Wojska Polskiego- w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Celestynów za 2020 rok

Raport o stanie Gminy za 2020 rok

Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. płac

Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi"

Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku SPZOZ w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2021 roku.

Procedura dyżury wakacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w 2021 r.

Zarządzenie Nr 62/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi oraz Pogorzeli, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z przed posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów jako dodatkowe odbiory ,,u źródła"

Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie nie skorzystania z przysługującego Gminie Celestynów prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 975/3 o pow. 0,0987 ha, położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów 

Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Adriany Dębiec

Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów z podziałem na III części

Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów: ul. Paprociowa w Zabieżkach, ul. Ziołowa w Zabieżkach, droga gminna w miejscowości Jatne"

Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKiS za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2020 rok

Zarządzenie Nr 41/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 40/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie. 

Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej 

Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów: ul. Wesoła, ul. Widok, ul. Radzińska, ul. Otwocka, ul. Sucharskiego w m. Celestynów

Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów: ul. Kolejowa w Starej Wsi, ul. Ludowa w Celestynowie, ul. Dębowa w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem"

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem"

Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem"

Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,, Gmina z dobrym klimatem".

Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej 

Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników, zastępców dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Celestynów.

Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Komisarza Spisowego 

Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych".

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 1 harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Załącznik Nr 2 harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2021 roku

Zarządzenie Nr 172/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 171/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30.04.2018 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 170/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 168/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, bieżące utrzymanie dróg gminnych".

Zarządzenie Nr 167/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037

Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 164/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek.

Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Klaudii Borutha

Zarządzenie Nr 162/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji pracowników do wyłonienia instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zarządzenie Nr 161/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku stanowiącego własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony

Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie Nr 156/2020 w sprawie zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi i Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie Nr 150/2020 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037

projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie  projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2021 rok

projekt uchwały

Uzasadnienie

Tabela Nr 1 dochody

Tabela Nr 2 wydatki

Tabela Nr 2 a wydatki majątkowe

Tabela Nr 3 dochody i wydatki zlecone

Tabela Nr 4 GKRPA

Tabela Nr 5 Fundusz sołecki

Tabela Nr 6 gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 7 opłaty i kary

Załącznik Nr 1 dotacje

Załącznik Nr 2 dotacje dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 3 rachunek dochodów jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 148/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy urzędu w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie Nr 143/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Celestynów, ul. Wojska Polskiego" 

Zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021? z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1 - Projekt programu
Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania opinii i uwag
Załącznik nr 3 - Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zasad naliczania, rozdysponowania i wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Celestynów.

Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie powołania komisji w celu ujawnienia środków trwałych w drodze innej niż inwentaryzacja

Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2020-2037

Zarządzenie Nr 137/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Glina-Jatne"

Zarządzenie Nr 136/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Dąbrówka"

Zarządzenie Nr 129/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac plastycznych w konkursie z obszaru bezpieczeństwa pod nazwą ,,Żyjmy bezpiecznie"

Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Zarządzenie Nr 127/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów targowych, przystanków autobusowych, parkingów w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2020/2021"

Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Gminy w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i lata następne

Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi i Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. ewidencji ludności. 

Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Informacja GOKIS

Informacja SPZOZ

Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 114/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych"

Zarządzenia Nr 113/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zarządzenie Nr 112/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji.

Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego/Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich

Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzel" RIZPiFZ.271.39.2020

Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 106/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor/inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych" Część 1-10

Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzel".

Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów"

Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie ustalenia sposobu korzystania oraz wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej na terenie gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Celestynów, wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem".

Zarządzenie Nr 93/2020 w sprawie uregulowania funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Ponurzyca

Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej 

Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Osieckiej 1 w miejscowości Celestynów"

Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia czynności formalnych w związku z przekazaniem w administrowanie świetlic wiejskich Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII" RIZPiFZ.271.27.2020

Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce" RIZPiFZ.271.28.2020

Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie najlepszego ucznia Gminy Celestynów w kategoriach szkoły podstawowej 

Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie powołania komisji w celu ujawnienia środków trwałych w drodze innej niż inwentaryzacja 

Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony.

Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Pogorzel ul. Diamentowa - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce" RIZPiFZ.271.24.2020

Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie w 2020 roku

Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie za 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Celestynów

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul. Podleśnej w miejscowości Celestynów - w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Celestynów za 2019 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2020 

Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Laskowskiej,                  ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul. Podleśnej w miejscowości Celestynów - w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie uchylenia w całości zakazu handlu na targowisku gminnym ,,Mój Rynek" w Celestynowie w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei  ,,Gmina z dobrym klimatem".

Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Celestynów, wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei  ,,Gmina z dobrym klimatem".

Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności toru rowerowego Pumptrack, Skateparku, siłowni zewnętrznych, boiska sportowego ,,Orlik", oraz placów zabaw na terenie Gminy Celestynów będących w zarządzie Gminy, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionego Zarządzeniem nr 41/20 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie częściowego uchylenia zakazu handlu oraz ustalenia zasad handlu na Targowisku Gminnym ,,Mój Rynek" w Celestynowie

Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś ? w formule zaprojektuj i wybuduj?.

Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Glina - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów?.

Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 34/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok

strona tytułowa i spis treści 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu

Załącznik Nr 2 -  Sprawozdanie o wydatkach budżetu

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 - Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 13 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 14 - Część opisowa wykonania budżetu

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Celestynów za 2019 rok

Wykonanie planu SPZOZ

Wykonanie planu GOKIS

Zarządzenia Nr 42/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Celestynów i trybu jej działania

Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności toru rowerowego Pumptrack, Skateparku, siłowni zewnętrznych, boiska sportowego ,,Orlik" oraz placów zabaw na terenie Gminy Celestynów, będących w zarządzie Gminy, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/20

Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/20

Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/20

Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku gminnym ,,Mój Rynek" w Celestynowie w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 36

Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zawieszenia działalności toru rowerowego Pumptrack, Skateparku, siłowni zewnętrznych, boiska sportowego ,,Orlik", oraz placów zabaw na terenie Gminy Celestynów będących w zarządzie Gminy, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Co-V-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.,,Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zamiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie?.

Zarządzenie Nr 21/2020  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów?.

Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ze strefową pompownią ścieków oraz modernizacją centralnej stacji podciśnieniowej ?A? w Celestynowie przy ul. Obrońców Pokoju? ? w formule zaprojektuj i wybuduj?.

Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej i ul. Podleśnej w miejscowości Celestynów- w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu części pomieszczeń znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej w miejscowości Pogorzel w formule zaprojektuj i wybuduj?.

Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Glina w formule zaprojektuj

i wybuduj?

Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika biuro promocji

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową Nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj

Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji zadania-,,Przygotowanie i realizacja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap II"

Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 184/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 1/2020 przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2020 roku

 

                                                                                                         2019

Zarządzenie Nr 209/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia sposobu korzystania oraz wysokości opłat za rezerwację obiektu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 208/2019 w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystywaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 207/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 206/2019 w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki budżetowe w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenia Nr 202/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 201/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 200/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 199/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 199/2019 

Zarządzenie Nr 198/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 198/2019 

Zarządzenie Nr 197/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 196/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika biuro promocji

Zarządzenie Nr 195/2019 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 194/2019 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarzadzenie Nr 193/19 w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów

Zalacznik Nr 1

Zalacznik Nr 2

Zalacznik Nr 3

Zarzadzenie Nr 192/2019 w sprawie powolania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na.: ,,Przebudowa pomieszczen gabinetu rehabiliatcji w czesci budynku Zakladu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Zarządzenie Nr 191/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Zalacznik Nr 1

Zalacznik Nr 2

Zalacznik Nr 3

Zalacznik Nr 4

Zarządzenie Nr 190/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 189/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Michała Michalaka

Zarządzenie Nr 188/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik do Zarządzenia Nr 188

Zarządzenie Nr 187/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 186/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych".

Zarządzenie Nr 185/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś"

Zarządzenie Nr 184/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 183/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 182/2019 Wójta Gminy Celestynów w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 181/2019 Wójta Gminy Celestynów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2019 

Zarządzenie Nr 180/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów  na lata 2020-2037

projekt uchwały w sprawie wpf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Opinia RIO

Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2020 rok

projekt uchwały budżetowej

uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

tabela Nr 1

tabela Nr 2

tabela Nr 2a

tabela Nr 3

tabela Nr 4

tabela Nr 5 

tabela Nr 6

tabela Nr 7 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Opinia RIO 

Zarządzenie Nr 177/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 176/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 175/2019 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów" oraz w sprawie wprowadzenia ,,Procedury obiegu dokumentów podatkowych w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 174/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

Zarządzenie Nr 173/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr 170/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na. ,,Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Glina"

Zarządzenie Nr 169/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 168/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

Zarządzenie Nr 167/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 166/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020? z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1 - Projekt programu

Załącznik nr 2 - Formularz wyrażania opinii i uwag

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 165/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 164/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 148/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne

Zarządzenie Nr 163/2019 w sprawie ustanowienia konkursu o charakterze edukacyjnym na ?Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów ?

Załącznik 

Zarządzenie Nr 162/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

Zarządzenie Nr 161/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 160/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup 88 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza

Zarządzenie Nr 159/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020."

Zarządzenie Nr 158/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 155/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 154/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 153/2019 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 152/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3.300.000,00 zł.

Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Montaż wiaty targowej na targowisku w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 150/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 149/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego oraz procedury realizacji i rozliczenia projektu grantowego ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 

Załącznik Nr 8

Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie 146/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - dochody za I półrocze

Załącznik nr 2 - wydatki za I półrocze

Załącznik nr 3 - dochody zadania zlecone za I półrocze

Załącznik nr 4 - wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe za I półrocze

Załącznik nr 6 - stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów za I półrocze

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu za I półrocze

Załącznik nr 8 - wykaz dotacji  za I półrocze

Załącznik nr 9 - wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych za I półrocze

Załącznik nr 10 - WPF za I półrocze

Załącznik nr 11 - realizacja przedsięwzięć za I półrocze

Załącznik nr 12 - część opisowa wykonania budżetu za I półrocze

Opinia RIO o sprawozdaniu

Zarządzenie Nr 145/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Lasek oraz przebudowa istniejącego kanału tłocznego w ul. Radzińskiej w miejscowości Celestynów - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Celestynów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku

Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2019 

Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2032

Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2019 

Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania-,,Przygotowanie i realizacja budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat, A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap II"

Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2019 

Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Pogorzel wraz z modernizacją centralnej stacji podciśnieniowej - w formule zaprojektuj i wybuduj? ? w ramach realizacji projektu Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Artura Paziaka

Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132

Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zabieżkach" 

Zarządzenie Nr 130/2019  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2019 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2019 

Zarządzenie Nr 129/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś"

Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na budowę trybuny sportowej i chodnika na dz. nr. ew 513/3 w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów".

Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Wrzosek do przewodniczenia delegacji Gminy Celestynów podczas uroczystości obchodów 99 rocznicy bitwy pod Zadwórzem.

Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Całki

Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 124/2019 

Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabieżki w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2019

Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenie Nr 117/2019 

Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zabieżkach"

Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ? etap VII?.

Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Glinie, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Montaż wiaty targowej na targowisku w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2019

Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych?

Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2019

Zarządzenie Nr 107/19 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2019 

Zarządzenie Nr 106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2019

Zarządzenie Nr 105/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie najlepszego ucznia Gminy Celestynów w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie na 2018 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, modernizacja istniejącej centralnej stacji podciśnieniowej oraz budowa systemu monitoringu sieci podciśnieniowej w miejscowości Glina- w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na budowę trybuny sportowej i chodnika na dz. nr ew. 513/3 w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów".

Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 100

Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2032

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2019 

Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie przekazania Raportu o stanie Gminy Celestynów za 2018 rok.

Załącznik Nr 1 - Raport o stanie Gminy za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów 

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok Sołectwa Jatne.

Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony cywilnej

Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie wzoru i szczegółowości sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2018 rok

Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów w zakresie:
Część I Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Celestynów. Część II Przebudowa drogi manewrowej leżącej pomiędzy ul. Lipową, a ul. Regucką w miejscowości Celestynów. Część III Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości Celestynów. Część IV Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Celestynów?.

Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: ?Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś?

Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Matosek

Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony cywilne

Zarządzenie Nr 80/2019 w  sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na: "|Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2019-2020".

Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie ustalenia zasad dokonywania rezerwacji stoisk handlowych  na Targowisku ?Mój Rynek? w Celestynowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie odwołania członka Zespołu  Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2019 roku.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 69/2019 powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 271606W ul. Krasińskiego w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów.

Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie Nr 66/2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie powołania Komisji w związku z prowadzoną eksmisją z budynku garażowego.

Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę drogi gminnej nr 271621W ul. Świerkowa w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów- II etap?

Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.

Strona tytułowa

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie mienia

Sprawozdanie GOK

Sprawozdanie SPZOZ

Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania zespołu do ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowę drogi gminnej ul.Prusa-sięgacze poprzeczne z 2 drogami wewnętrznymi w miejscowości Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Przebudowa ul.Prusa w Celestynowie".

Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów" RIZPiFZ.271.12.2019

Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowę drogi gminnej nr 270118W ul. Lipowa w Celestynowie"

Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?

Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej"

Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH?

Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ''Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ? zlewnia Radzińska i zlewnia Witosa Część I postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ? zlewnia Radzińska, Część II postępowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ?zlewnia Witosa.

Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?:
Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji.

Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarzadzenie Nr 45/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Pacek.

Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:
?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów?: Część I ? Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów. Część II ? Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych z ogrodów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z przed posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów jako dodatkowe odbiory u źródła. Część III ? Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Osieckiej 1 w miejscowości Celestynów.

Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 270615W ul. Kolejowa w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów na odcinku ok. 240 m od ulicy Sportowej do ulicy Głównej, oznaczone jako dz. ewidencyjna nr 558" RIZPiFZ.271.7.2019

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:
Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych?: Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zasad naliczania, rozdysponowania i wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Celestynów

Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie Zarządzenia Nr.10/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli,publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2019

Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tabor dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glina dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Podbiel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabieżki dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stara Wieś dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Regut dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dyzin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowik dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-01-25 09:12:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-09-16 12:02:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216