Gospodarka Komunalna w Celestynowie

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie

ul. Regucka 5

05-430 Celestynów

tel/fax (22) 789 70 52

email: gospodarka.kom@celestynow.pl

Wszelkie informacje o Zakładzie dostępne są na stronie:

https://gkcelestynow.naszastrona.net/

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych   i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Wszyscy mieszkańcy i właściciele posesji z terenu gminy Celestynów, którzy do tej pory w sposób bezumowny lub niezgodny z przepisami prawa zrzucali ścieki, mogą ten fakt zgłosić do GK w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenie w/w faktu w wymienionym terminie gwarantuje podpisanie umowy na usługi bez naliczania dodatkowych opłat karnych z tytułu bezumownego korzystania z usług. GK naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie odprowadzane ścieki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.202002 roku ws. określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2020., nr 8, poz. 70).

Pouczenie:

  1. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności kontrolnych na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci podlega karze grzywny do 5 000 zł – art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  2. Kto nie stosuje się do zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł – art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2020-09-07 13:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2022-03-24 12:14:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki