Sprawozdanie z budżetu

Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok

 Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2023 rok 

Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 30 marca 2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2022 rok

Załącznik nr 1 - dochody za 2022 rok

Załącznik nr 2 - wydatki za 2022 rok

Załącznik nr 3 - dochody zadania zlecone za 2022 rok

Załącznik nr 4 - wydatki zadania zlecone za 2022 rok

Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe za 2022 rok

Załącznik nr 6 - Fundusz sołecki 

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Załącznik nr 8 - stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów za 2022 rok

Załącznik nr 9 - wykaz dotacji za 2022 rok

Załącznik nr 10 - opłaty i kary 

Załączni nr 11 - wydzielony rzchunek dochodów jednostek oświatowych za 2022 rok

Załącznik nr 12 - informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (odpady)

Załącznik nr 13 - realizacja przedsięwzięć z WPF za 2022 rok

Zalącznik nr 14 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2022 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOKiS

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ

Opinia RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok 

Opinia RIO o sprawozdaniu

Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKiS za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2020 rok

Opinia RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Informacja GOKIS

Informacja SPZOZ

Opinia RIO I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok

strona tytułowa i spis treści 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu

Załącznik Nr 2 -  Sprawozdanie o wydatkach budżetu

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 - Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 13 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 14 - Część opisowa wykonania budżetu

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Celestynów za 2019 rok

Wykonanie planu SPZOZ

Wykonanie planu GOKIS

Opinia  RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Zarządzenie 146/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - dochody za I półrocze

Załącznik nr 2 - wydatki za I półrocze

Załącznik nr 3 - dochody zadania zlecone za I półrocze

Załącznik nr 4 - wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe za I półrocze

Załącznik nr 6 - stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów za I półrocze

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu za I półrocze

Załącznik nr 8 - wykaz dotacji  za I półrocze

Załącznik nr 9 - wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych za I półrocze

Załącznik nr 10 - WPF za I półrocze

Załącznik nr 11 - realizacja przedsięwzięć za I półrocze

Załącznik nr 12 - część opisowa wykonania budżetu za I półrocze

Opinia RIO o sprawozdaniu

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.

Strona tytułowa

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie mienia

Sprawozdanie GOK

Sprawozdanie SPZOZ

 

Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1 - Dochody za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2 - Wydatki za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3 - Dochody, zadania zlecone za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 4 - Wydatki, zadania zlecone za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 6 - Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 8 - Wykaz dotacji za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 10 - WPF za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 11 - Realizacja przedsięwzięć WFP za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12 - Część opisowa budżetu za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za 2017 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2018 roku

Zarządzenie 57/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu za 2017 rok

Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu za 2017 rok

Załącznik Nr 3 - dochody zadania zlecone za 2017 rok

Załącznik Nr 4 - wydatki zadania zlecone za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 5 - o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2017 rok

Załącznik Nr 6 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Załącznik Nr 8 - stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów za 2017 rok

Załącznik Nr 9 - wykaz dotacji za 2017 rok

Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku

Załącznik Nr 11 -  Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku wraz ze stopniem realiacji w 2017 roku

Załącznik Nr 13 - Część opisowa wykonania budżetu za 2017 rok

Informacja o stanie mienia

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Zarządzenie 48/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - dochody budżetu

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu

Załącznik nr 3 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 - realizacja wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 9 - udzielone dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - część opisowa

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania oponii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 r.

Zarzadzenie 101/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2016 roku,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze pólrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załacznik nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu

Załacznik nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetu

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załacznik nr 6 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągnietych pozyczek i kredytów

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załacznik nr 9 - Sprawozdanie a wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załacznik nr 10 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - Część opisowa z wykonania budżetu

 


 

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za 2015 r.

Zarządzenie nr 34/2016 - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i  kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 11 - Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku wraz ze stopniem realizacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 12 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2015 rok; Spis treści sprawozdania ; Informacja o stanie mienia.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

 

Zarządzenie 103/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2015 roku - spis treści.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych.

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych.

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 roku.

 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytuły zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 7 - Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 10 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 12 - Część opisowa wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2015 roku.

 

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 -  dochody zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 9 - przekazane dotacje

Załącznik nr 10 - wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014roku wraz ze stopniem realizacji w 2014 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok - część opisowa

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2014 rok

Uchwała RIO ws. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdaniu z wykonania budżetu Giny Celestynów za rok 2014.

Zarządzenie 106/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe, w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2014

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik nr 2 - Wydatki

Załącznik nr 3 - Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 - Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - Stan zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - Wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 9 - Sprawozdanie z wydz. rachunku jedn. budżetu

Załącznik nr 10 - Część opisowa wykonania budżetu

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja WPF

Załącznik nr 12 - Realizacja przedsięwzięć WPF

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2014 roku.


Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2013 roku

Zarządzenie 26/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik nr 3 -  sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 -  sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych za 2013 rok.

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku wraz ze stopniem realizacji w 2013 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - część opisowa

Informacja o stanie mienia 2013

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2013  przedłużonym przez Wójta Gminy Celestynów wraz z  informacją o stanie  mienia komunalnego.

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze  2013 roku

Zarządzenie 112/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Spis treści

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Celestynów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze  półrocze 2013 roku.

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2012 roku

Zarządzenie 26/2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne za 2012 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o dochodach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik nr 5 - informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów za 2012 rok

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2012 rok

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku wraz ze stopniem realizacji w 2012 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 13 - część opisowa wykonania budżetu za 2012 rok.

Informacja o stanie mienia 2012

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2012 przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za I  półrocze 2012 roku

Zarządzenie 102/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięzwięć, o którym mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zdań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 5 - sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 6 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu na I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 8 - wykaz przekazanych dotacji na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 9 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Celestynów na I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 12 - realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 r.

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2011 roku

Zarządzenie 34/2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 r.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o dochodach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 - sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku wraz ze stopniem realizacji

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - część opisowa z wykonania budżetu

Informacja o stanie mienia 2011 r.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Celestynów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze  półrocze 2011 roku.

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za I  półrocze 2011 roku

Zarządzenie 166/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 - Informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów

Załącznik Nr 6 - Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 -  Wykaz przekazanych dotacji

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 10 - Część opisowa wykonania budżetu

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 12 - Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2010 roku

Uchwała Nr 181/W/11 Składu Orzekajacego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 r.

Zarządzenie 60/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2010 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Załącznik 2 - Sprawozdanie o wydatkach na dzień 31 grudnia 2010 r.

Załącznik 3 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykorzystaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik 5 - Część opisowa z wykonania budżetu. Dochody i wydatki za 2010 r.

Załącznik 6 -Informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów - stan na dzień 31.12.2010 r.

Załącznik 7 -Stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu zaciągniągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik 9 - Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

Załącznik 10 - Wykaz przekazywanych dotacji w 2010 r.

Realizacja planu finansowego za 2010 rok przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie + Uwagi i wyjaśnienia

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publ;icznej w Celestynowie i w Regucie + Sprawozdanie o ośrodkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Załączniki do informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie 86/2010  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010 roku

Załącznik nr 1 sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 2 sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 3 przychody i rozchody budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku.

Załącznik nr 3b stan zobowiązan z tytułu  pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2010 r

Załącznik nr 4a sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010roku.

Załącznik nr 4b sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010roku.

Załącznik nr 5 wykaz dotacji przeznaczonych w I półroczu 2010 roku.

Załącznik nr 6 informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów - stan na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 7 sprawozdanie  z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 8 część opisowa dochodów budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 8a część opisowa wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w Regucie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie za I półrocze 2010 roku

 


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2009 r.

Zarządzenie 20/2010 w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów

RB-30 roczne - sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2009

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej w 2009 r. + Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2009 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w Regucie za rok 2009 - dział 921

Realizacja planu finansowego za 2009 r. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

 

Informacja z wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku

Zarządzenie 84/2009 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku.

 

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku

 

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2008 r.

 

 

Zarządzenie 13/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Realizacja planu finansowego SP ZOZ na 31.12.2008 r.

Uwagi i wyjaśnienia do realizacji planu finansowego SP ZOZ w Celestynowie

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2008 rok Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Rozliczenie dotacji przedmiotowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg i terenów publicznych w 2008 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

  

Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie: Przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2008 roku.

Tytuł

Spis załączników

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Spis załączników / Załącznik 1 i 2 / Załącznik 3 / Załącznik 3a / Załącznik 4 / Załącznik 5Załącznik 6 / Załącznik 7 / Załącznik 8 / Załącznik 8a / Załącznik 9

------------------------------ 

Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006

 Spis załączników do sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2006.

Załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1- Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 3 - Budżet Gminy Celestynów na 2006 r.: Dochody

Załącznik Nr 3a - Wydatki

Załącznik Nr 4 - Stan inwestycji prowadzonych w 2006 r.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania za 2006 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2006 - Dział 921

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2006 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006: Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Celestynowie

Załącznik Nr 8a - Dodatkowe uzupełnienie opisowe do realizacji planu za 2006 r. SPZOZ w Celestynowie

Załącznik Nr 9 oraz załącznik Nr 10

Załącznik Nr 9 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  w roku 2006

Załącznik Nr 10 - Realizacja zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Z wykonania planu dochodów budżetowych  za 2004 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8  / strona 9 / strona 10

 

Z wykonania planu wydatków budżetowych za 2004 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3 / strona 4  / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11 / strona 12 / strona 13 / strona 14 / strona 15 / strona 16 / strona 17 / strona 18

 

Z wykonania planu dochodów budżetowych za 2003 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11

 

Z wykonania planu wydatków budżetowych za 2003 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11 / strona 12 / strona 13 / strona 14 /

strona 15 / strona 16 / strona 17 / strona 18

 

Z wykonania planu dochodów budżetowych za 2002 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11

 

Z wykonania planu wydatków budżetowych za 2002 rok

strona 1 / strona 2 / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11 / strona 12 / strona 13 / strona 14 /

strona 15 / strona 16 / strona 17 / strona 18

 

Z wykonania planu dochodów budżetowych za 2001 rok

strona 1 / strona 2  / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10

 

Z wykonania planu wydatków budżetowych za 2001 rok 

strona 1 / strona 2  / strona 3 / strona 4 / strona 5 / strona 6 / strona 7 / strona 8 / strona 9 / strona 10 / strona 11 / strona 12 / strona 13 / strona 14 /

strona 15 / strona 16 / strona 17

 

 

 

Zarządzenie 84/2009 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku.

 

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok

strona tytułowa i spis treści 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu

Załącznik Nr 2 -  Sprawozdanie o wydatkach budżetu

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 - Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 13 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 14 - Część opisowa wykonania budżetu

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Celestynów za 2019 rok

Wykonanie planu SPZOZ

Wykonanie planu GOKIS

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-05-20 11:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-04-02 09:50:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki