Katalog usługKatalog usług ( Zarządzenie w sprawie wprowadznia obowiązku stosowania Katalogu Usług )

  Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - EDG
  Referat Gospodarki Nieruchomościami - GEO
  Referat Ewidencji Ludności - LUD
  Gospodarka Komunalna - GK
  Referat Finansowo - Podatkowy - POD
  Urząd Stanu Cywilnego - USC


Refertat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
EDG/01
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
EDG/02
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
EDG/03
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
EDG/04
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
EDG/05
Zaświadczenia i informacje o przedsiębiorcach
EDG/06
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

 


Referat Gospodarki Nieruchomościami
 

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
GEO/01
Nabycie nieruchomości na rzecz gminy
GEO/02
Zbycie nieruchomosci w drodze przetargu
GEO/03
Dzierżawa nieruchomości
GEO/04
Naliczanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego-stosowanie bonifikat

Referat Ewidencji Ludności

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
LUD/01
Wymeldowanie z pobytu stałego na wniosek stron w trybie administracyjnym
LUD/02
Zameldowanie na pobyt czasowy na wniosek strony w trybie administracyjnym
LUD/03
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy
LUD/04
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
LUD/05
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
LUD/06
Zameldowanie na pobyt stały
LUD/07
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
LUD/08
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
LUD/09
Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę ponad 2 miesiące
LUD/10
Zameldowanie na pobyt stały na wniosek strony w trybie administracyjnym
LUD/11
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
LUD/12
Poświadczenie życia osobom pobierających rentę zagraniczną
LUD/13
Wydawanie decyzji w wpisaniu do rejestru wyborców
LUD/14
Wymeldowanie z pobytu stałego
LUD/15
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 

Gospodarka Komunalna

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
GK/01
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
GK/02
Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
GK/03
Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
GK/04
Zgoda na zainstalowanie dodatkowego wodomierza
 

Referat Finansowo - Podatkowy

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
POD/01
Podatek rolny od osób fizycznych
POD/02
Podatek leśny od osób fizycznych
POD/03
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
POD/04
Podatek rolny od osób prawnych
POD/05
Podatek leśny od osób prawnych
POD/06
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
POD/07
Umorzenia, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku
POD/08
Podatek od środków transportu
POD/09
Zaświadczenia
 

Urząd Stanu Cywilnego

Numer usługi: Nazwa sprawy: Dokumenty:
USC/01
Oświadczenie o uznaniu dziecka
USC/02
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
USC/03
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
USC/04
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
USC/05
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
USC/06
Wydanie dowodu osobistego w przypadku wymiany
USC/07
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
USC/08
Sporządzenie aktu zgonu
USC/09
Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego
USC/10
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
USC/11
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
USC/12
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC/13
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC/14
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
USC/15
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
USC/16
Wydanie dowodu osobistego osoby, która nie ukończyła 18 roku życia
USC/17
Oświadczenie zmianie imienia dziecka
USC/18
Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC/19
Wydanie dowodu osobistego osoby- po raz pierwszy
USC/20
Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwaWytworzył:
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-09-07 14:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Piłka Beata
(2005-09-21 12:54:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki