Pozostałe info

2022

Informacja o realizacji z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

 

2018

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego przebudowa drogi S17

2017

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego przebudowa drogi S17

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów dokonanej w październiku 2017 roku

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na 2017 rok dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby flzyczne

Sprawozdanie o umorzeniach za I półrocze 2017 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne.

Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2017 rok”.

Informacja Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przepisach dotyczących wycinania drzew i krzewów  w parkach krajobrazowych oraz obszarach chronionych.

Informacja Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotycząca zbliżających się terminów przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 .

2016

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok".

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok".

Zawiadomiemnie o spotkaniu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Regut

Urząd Gminy w Celestynowie oferuje do sprzedaży dwie szafy pancerne.

 

2015

Zawiadomiemnie o spotkaniu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Regut

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie odwołania od decyzji  Starosty Otwockiego nr 109/2015 z dnia 5 marca 2015 r., którą zatwierdzono projekt szcalenia gruntów wsi Regut w Gminie Celestynów o ogólnym obszarze 774,5662 h

Informacja Wojewody Mazowieckiego o rozpoczęciu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kampanii informacyjnej pod hasłem "Lataj z głową".

Informacja Wójta Gminy Celestynów o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów, powiat otwocki.

Zawiadomienie o terminie i miejscu odczytania decyzji Starosty Otwockiego w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Regut

 

2014

Zawiadomienie o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego w Celestynowie

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów obrębu Regut, gm. Celestynów.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla jednostek ewidencyjnych: Gmina Wiązowna, Gmina Celestynów.

 

2012

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Przebudowy ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce.

2011

Decyzja Starosty Otwockiego mr 185/2011  w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lasek oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów, zgodnie z projektem  sporządzonym przez Wójta Gminy Celestynów.

 

2009

Informacja na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

 

2008

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 -  Dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek letni)

 

 

2007

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym pomocy materialnej uczniom, Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, informuje, że termin składania wniosków do dyrektorów szkół o dofinansowanie zakupu podręczników do klas 0 - III szkół podstawowych oraz jednolitego stroju dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum upływa z dniem 07.08.2007 r. Jest to termin ostateczny. Uprasza się jednak o jak najwcześniejsze składanie wniosków.

 

Informacja dotycząca wymiany dowodów

 

 Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek letni)

 

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy

        

W nawiązaniu do ogłoszenia o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzel Urząd Gminy Celestynów informuje, że termin składania wniosków upływa z dniem 5.06.2007r.

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzel. 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Domańska
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-06-02 13:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2022-02-23 12:45:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki