Przetargi

2011

Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji sarządowej. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt pt.: Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Ogłoszenienie o zamówieniu

SIWZ 

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Nauka i zabawa drogą do sukcesu

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w klasach I-III realizowanych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pt.: Nauka i zabawa droga do sukcesu wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Nauka i zabawa drogą do sukcesu.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 1

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 8.3 POIG Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Odpowiedź na pytania 1

Odpowiedź na pytania 2

Odpowiedź na pytania 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowości Regut od km 0+000,00 do km 0+289,00

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 10 - orientacja

Załącznik nr 11 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 12 - przedmiar robót

Załącznik nr 13 - przekrój normalny

Załącznik nr 14

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach realizacji projektu internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania 1

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług koordynatora w ramach projekt pt. Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gmnie Celestynów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zadanie: Wsparcie istniejącego przedszkola w Celestynowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - specyfikacja robót budowlanych

Załącznik nr 11 - przedmiar

Załącznik nr 12 - pompownia ścieków

Załącznik nr 13 - orientacja

Załącznik nr 14 - rysunek oczyszczalni

Załącznik nr 15 - schemat studzienki

Załącznik nr 16 - studnia chłonna w nasypie

Załącznik nr 17 - schemat ułożenia rury

Załącznik nr 18 Rys. 1

Załącznik nr 18 Rys. 2

Załącznik nr 18 Rys. 3

Załącznik nr 18 Rys. 4

Załącznik nr 18 Rys. 5

Załącznik nr 18 Rys. 6

Załącznik nr 18 Rys. 7

Załącznik nr 18 Rys. 8

Załącznik nr 18 Rys. 9

Załącznik nr 18 Rys. 10

Załącznik nr 18 Rys. 11

Załącznik nr 18 Rys. 12

Załącznik nr 18 Rys. 13

Załącznik nr 18 Rys. 14

Załącznik nr 18 Rys. 15

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 1

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Zmiana do ogłoszenia o zakupie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów

Zmiany do ogłoszenia

S.I.W.Z.


Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

 

Świadczenie usług nauczyciela w ramach projektu pt. Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edkacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejacego przedszkola w Celestynowie. Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z

 

Świadczenie usług logopedy w ramach projektu pt. Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edkacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejacego przedszkola w Celestynowie. Wsparcie istniejacego przedszkola w Starej Wsi, Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie, Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

 

Świadczenie usług koordynatora w ramach projektu pt. Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edkacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejacego przedszkola w Celestynowie. Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie, Wsparcie istniejącego przedszkola w Starej Wsi, Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.
 

Świadczenie usług asystenta nauczyciela w ramach projektu pt. Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edkacji przedszkolnej, Zadanie:  Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli. Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach programu rządowego Radosna szkoła.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego do szkół w Gminie Celestynów

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przeprowadzenie interaktywnych zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania  szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród  uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udzielenie i obsługa  kredytu długoterminowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu gminy Celestynów.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Rb-NDS za 2009, Rb-NDS za 2010

Rb-N za 2009, Rb-N za 2010, Rb-N za I kwartał  2011

Rb-PDP za 2009, Rb-PDP za 2010

Rb-Z za 2009, Rb-Z za 2010, Rb-Z za I kwartał 2011

Rb-27S za 2009, Rb-27S za 2010, Rb-27S za I kwartał 2011

Rb-28S za 2009, Rb-28S za 2010, Rb-28S za I kwartał 2011

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 r.

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2009 r.

Opinia RIO w sprawie Uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

Opinia RIO w sprawie Uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2011 r.

Uchwała Rady Gminy Celestynów w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

Opinia RIO o zaciągnięciu kredytu

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Uchwała o powołaniu Skarbnika

Zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON

Zaświadczenie ZUS

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dziań 31.07.2011 r.

Dofinansowanie ze środków UE w latach 2009-2011

 Odpowiedzi na pytania

Rb-NDS za II kw. 2011 r.

Rb-Z za II kw. 2011 r.

Rb-Z za IV 2009 r.

Dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej w latach 2009-2011

Opinia bankowa

Odpowiedzi na pytania 1

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Opinia RIO nt. wykonania budżetu za 2008 r.

Opinia RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów.

RB 27 S z 2008, RB NDS 2008, RB 28S z 2008, Rb 27S z 2008, Rb N za 2008

Stan zobowiązań i kredytów

Odpowiedzi na pytania 2 + sprostowanie do odpowiedzi na pytanie

Opinia RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów.

Rb-UZ za 2009

Rb-UZ za 2010

struktura zaciągniętych kredytów

struktura zaciągniętych kredytów 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik  nr 8 - ekspertyza geotechniczna

Załącznik  nr 8.1 - karta otworu geotechnicznego nr 1

Załącznik  nr 8.2 - karta otworu geotechnicznego nr 2

Załącznik  nr 8.3 - przekrój geotechniczny

Załącznik  nr 8.4 - położenie analizowanego terenu na tle mapy topograficznej

Załącznik  nr 8.5 - mapa sytuacyjna

Załącznik nr 9 - Projekt gospodarki drzewostanem. Inwentaryzacja zieleni

Załącznik nr 9.1 -  STWIORB Gospodarka drzewostanem

Załącznik nr 9.2 - Inwentaryzacja terenu, projekt gospodarki drzewostanem

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 11 - STWiORB

Załącznik nr 12 - projekt zagospodarowania terenu zieleni

Załącznik nr 13 - Schemat ułożenia nawierzchni

Załącznik nr 14 - Przekroje nawierzchni

Załącznik nr 15 - Przedmiar gospodarka drzewostanem

Załącznik nr 16 - Przedmiar. Zagosodarowanie placu. Projekt

Odpowiedzi na pytania

Przebudowa drogi Glina - Jatne na odcinku A-B, od km 0+000,00 km 0+477,74.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Sprostowanie do S.I.W.Z.

Załącznik 9 - projekt

Załącznik 10 - orientacja

Załącznik 11 - Szczególowe Specyfikacje Techniczne

Załącznik 12 - przedmiar

Załącznik 13 - Konstrukcja połączenia nawierzchni

Załącznik 14 - Zagospodarowanie terenu

Załącznik 15 - Przekroje poprzeczne

Załącznik 16 - Przekroje poprzeczne

Załącznik 17 - Przekrój normalny

Załącznik 18 - Przekrój normalny

Załącznik 19 - Przekrój podłużny

Załącznik 20 - Zjazd

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office wraz  z oprogramowaniem do kursów z języka angielskiego do 32 komputerów i oprogramowaniem do kursów z języka niemieckiego do 16 komputerów w ramach projektu Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55, gm. Celestynów

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W. Z.

Załącznik nr 9 - projekt

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - rysunek nr 1

Załącznik nr 12 - rysunek nr 2

Załącznik nr 13 - rysunek nr 3

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach programu rządowego Radnosna Szkoła

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 8 - Ekspertyza geotechniczna

Załącznik nr 8.1 - karta otworu geotechnicznego nr 1

Załącznik nr 8.2 - karta otworu geotechnicznego nr 2

Załącznik nr 8.3 - przekrój geotechniczny

Załącznik nr 8.4 - położenie analizowanego terenu na tle mapy topograficznej

Załącznik nr 8.5 - mapa sytuacyjna

Załącznik nr 9 - projekt gospodarki drzewostanem. Inwentaryzacja zieleni

Załącznik nr 9.1 - STWIORB Gospodarka drzewostanem

Załącznik nr 9.2 - Inwentaryzacja terenu, projekt gospodarki drzewostanem

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 12 - Projekt zagospodarowania terenu zieleni

Załącznik nr 13 - Schemat ułożenia nawierzchni

Załącznik nr 14 - Przekroje nawierzchni

Załącznik nr 15 - Przedmiar gospodarka drzewostanem

Załącznik nr 16 - Przedmiar. Zagospodarowanie placu. Projekt

Odpowiedzi na pytania

Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 9 - Kosztorys ślepy

Załącznik nr 10 - Kosztorys ślepy instalacji odgromowej

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z

Dostawa 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office wraz z oprogramowaniem do kursów z języka angielskiego do 32 komputerów i oprogramowaniem do kursów z języka niemieckiego do 16 komputerów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

S. I. W. Z.

Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55

Ogłoszenie o zamówieniu

S.I.W.Z.

Załącznik nr 8 - Kosztorys nakładczy

Załącznik nr 9 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 10 - Specyfikacja

 

Unieważnienie postępowania przetargowego dot. nadbudowy oraz wymiany i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Dostawa 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office z oprogramowaniem do kursów jęz. angielskiego i niemieckiego dla uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

 

Dowóz oraz powrót do miejsca zamieszkania uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w roku szkolnym 2011/12

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 - Kosztorys

Załącznik nr 8 - Projekt

Załącznik nr 9 - Specyfikacja

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w miejscowości Celestynów - II etap"

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 - Projekt Budowlano - wykonawczy

Załącznik nr 10 - Konstrukcja nawierzchni

Załącznik nr 11 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Budowa studni głębinowej nr 4 w Celestynowie do poboru wód podziemnych.

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

Opis techniczny

Profil studni

Mapa sytuacyjna

Schemat obudowy studni

Profil geologiczny

Profil hydrogeologiczny

Mapa zasadnicza

 

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej i administracyjnej w ramach projektu pn.: "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów" cz. 1-15

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

Załącznik nr 6 Opis przedmiotui zamówienia dla części 1-15:

Moduł I: Część 1, Część 2, Część 3

Moduł II: Część 4, Część 5, Część 6

Moduł III: Część 7, Część 8, Część 9, Część 10

Moduł IV: Część 11, Część 12, Część 13, Część 14

Program przekwalifikowania nauczycieli: Część 15

Załącznik nr 7 Wzór umowy dla części 1-15

Umowa Nr 1; Umowa Nr 2; Umowa Nr 3; Umowa Nr 4; Umowa Nr 5; Umowa Nr 6; Umowa Nr 7; Umowa Nr 8; Umowa Nr 9; Umowa Nr 10; Umowa Nr 11; Umowa Nr 12; Umowa Nr 13; Umowa Nr 14; Umowa Nr 15

 

Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion osi priorytetowej 8. Spoeczeństwo Inforamcyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

S.I.W.Z. - zmienione

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wykonanie placu przy ul. Norwida w m. Stara Wieś, gmina Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego budowa targowiska w Starej Wsi.

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

Załącznik nr 10 - Orientacja

Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 12 - Projekt

Załącznik nr 13 - Konstrukcja nawierzchni

Załącznik nr 14 - SSTWOR

Załącznik nr 15 -Kosztorys ofertowy

 

Dostawa 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office wraz z oprogramowaniem do kursów z języka angielskiego do 32 komputerów i oprogramowaniem do kursów języka angielskiego do 32 komputerów i oprogramowaniem do kursów języka niemieckiego do 16 komputerów w ramach projektu Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie.

Odpowiedzi na pytania 21.04.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

S.I.W.Z. - zmienione

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

S.I.W.Z. - zmienione

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

S.I.W.Z. - zmienione

S.I.W.Z.

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo-finansowej projektu pn.: "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki."

SIWZ

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wyjazd letni dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie"

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź na pytania (1)

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo-finansowej projektu pn.: "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki."

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Selektywny odbiór odpadów z nieruchomościami na terenie Gminy Celestynów

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wyjazd letni dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie"

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

S.I.W. Z.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

S.I.W.Z.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im.  "Skrytego" w Celestynowie"

S.I.W.Z

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Celestynów.

S.I.W.Z.

Załącznik nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

2010

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2.423.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX".

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz Ofertowy

Odpowiedź na pytanie (1)

Odpowiedź na pytanie (2)

Odpowiedź na pytanie (3)

Odopwiedź na pytanie (4)

Rb-NDS za 2008Rb-NDS za 2009,

Rb-N za 2008, Rb-N za 2009, Rb-N za  III kwartał 2010

Rb-PDP za 2008 Rb-PDP za 2009

Rb-Z za 2008, Rb-Z za 2009, Rb-Z za III kwartał 2010

Rb-27S za 2008, Rb-27S za 2009, Rb-27S za III kwartał 2010

Rb-28S za 2008, Rb-28S za 2009, Rb-28S za III kwartał 2010

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 r.

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 r.

Uchwała Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2008 r.

Opinia RIO w sprawie Uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

Uchwała Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2009 r.

Opinia RIO w sprawie Uchwały Rady Gminy Celestynów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

Opinia RIO o przedłożonym projekcie  budżetu za 2010 r.

Uchwała RIO z wykonania budżetu za I pół.2010

Opinia RIO o przedłożonej przez organ informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Zaktualizowana prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na rok 2010 i lata następne - stan na dzień 8.10 2010 r.

Uchwała nr 312/10 Rady Gminy Celestynów w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finasowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadania IX" w latach 2010-2012"

Uchwała nr 367/10 Rady Gminy Celestynów w sprawie zmiany uchwały nr 312/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania nwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadania IX" w latach 2010-2012"

Zaświadczenie o wyborze na Wójta, Uchwała o powołaniu Skarbnika

Zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON ,

Zaświadczenie ZUS

Opinia banku, w którym Gmina posiada rachunki

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 25.11.2010 r.

Dofinansowanie ze środków UE w latach 2008-2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w trzech placówkach oświatowych w gminie Celestynów, woj. mazowieckie.

SIWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Celestynów"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

odpowiedzi na pytania (1)

odpowiedzi na pytania (2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Celestynów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 986.200,00 zł

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rb-27S za 2010r.

Rb-28S za 2010r.

Rb-N za II kwartał 2010r.

Rb-NDS

Rb-Z za II kwartał 2010r.

Prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na rok 2010 i lata następne

Zestawienie zobowiązań

 odpowiedź na pytania (1)

odpowiedź na pytania (2)

 odpowiedź na pytania (3)

Ogłoszenie o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 986.200,00 zł

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2010/2011 z terenu Gminy Celestynów do placówek oświatowych w Otwocku oraz powrót do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2010/2011

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Celestynowie: ul. Prusa, Widok, wesoła, Radzińska, Zacisze, Wrzosowa, gm. Celestynów - zadanie X

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 - Przyłącza elektroenergetyczne pompowni ścieków

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 cz. 1

Załącznik nr 13 cz. 2

Załącznik nr 13 cz. 3

Załącznik nr 13 cz. 4

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

 Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Konserwacja Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie

Ogłoszenie

Specifikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Remont drogi przy ul. Prusa, w miejscowości Glina, Gmina Celestynów

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11- przekrój (1)

Załącznik nr 12 - przekrój (2)

Załącznik nr 13 - przekrój (3)

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15 - książka przedmiarów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 1.128.088 zł.

Ogłoszenie

S.I.W.Z.

 Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania (1)

Odpowiedzi na pytania (2)

RBNDS za 2008 r, RBNDS za I kwartał 2009 r., RBNDS za 2009 r.

RBN za 2008 r., RBN za I kwartał 2009 r., RBN za 2009 r.

RBZ za 2008 r., RBZ za I kwartał 2009 r., RBZ za 2009 r.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.03.2010 r.

Uchwała nr 277/W/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009 r.

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku przez Gminę Celestynów kredytu długoterminowego w kwocie 1.128.088 zł

 Odpowiedzi na pytania (3) + załączniki

Odpowiedzi na pytania (4)

Regon, NIP

Powołanie WójtaPowołanie Skarbnika

Wydatki inwestycyjne

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010 r.

Opinia RIO o informacjio przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Opinia RIO o sprwozdaniu z wykonania  budżetu za 2008 r.

Nota pokrycia ubezpieczonego

Zaktualizowana kwota długu gminy Celestynów na rok 2010 i lata następne

RB27 za 2008, RB27 za I kwartał 2009, RB27 za 2009, RB27s I kwartał 2010

RB28 za 2008, RB28 za I kwartał 2009, RB28 za 2009, RB28s I kwartał 2010

RBN za 2008 r., RBN za I kwartał 2009 r., RBN za 2009 r., RBN za I kwartał 2010

RBNDS za 2008 r, RBNDS za I kwartał 2009 r., RBNDS za 2009 r., RBNDS za I kwartał 2010

RBZ za 2008 r., RBZ za I kwartał 2009 r., RBZ za 2009 r, RBZ za I kwartał 2010

Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2010 r.

Odpowiedzi na pytania (5)

Odpowiedzi na pytania (6)

Odpowiedzi na pytania (7) + opinia banku

Odpowiedzi na pytania (8)

Odpowiedzi na pytania (9)

Odpowiedz na pytanie  + Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku przez Gminę Celestynów kredytu długoterminowego w kwocie 1.128.088 zł

Odpowiedzi na pytania (10)

Pismo dot. opini RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r. + załącznik

Pytanie uzupełnienie + Zestawienie przepływów pieniężnych

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX w Celestynowie - zadanie IX

Ogłoszenie

SIWZ

korekta SIWZ

SIWZ 25.02.2010

Załącznik nr 10 - Projekt budowlany - sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej

Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych kanalizacji sanitarnej tłoczonej

Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - budowa kanalizacji podciśnieniowej

Załącznik nr 13 - Przedmiar robót kanalizacja podciśnieniowa

Załącznik nr 14 - Przedmiar robót kanalizacja tłoczona

Załącznik nr 15 - profile kanalizacji

Załącznik nr 16 - schemat technologiczny sieci kanalizacyji tłoczonej

Załącznik nr 17 - studzienka z przepustami

Załącznik nr 18 - plan sytuacyjny

Załącznik nr 19 - mapa do celów projektowych

Załącznik nr 20 - przekrój poprzeczny wykopu

Odpowiedź na pytanie (1)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy posesji w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, gmina Celestynów.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9

Odpowiedzi na pytania (1)

Odpowiedzi na pytania (2)

Odpowiedzi na pytania (3)

Odpowiedzi na pytania (4) + dot. Odpowiedzi na pytanie (4)

Poprawiony załącznik nr 1

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia


Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Odpowiedzi na pytania (1)

Odpowiedzi na pytania (2)

 

Remont drogi przy ul. Prusa w miejscowości Glina, gmina Celestynów

Ogłoszenie

SIWZ

STWOiR

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

 

2009
 

Udzielenie kredytu długotermionowego

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania 7.12.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Remont drogi gminnej ul. Rękasa

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Odpowiedź na pytanie 23.11.2009 r.

Odpowiedź na pytanie 24.11.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Korekta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Remont drogi gminnej ul. Poniatowskiego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania 16.11.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Korekta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa oleju opałowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "dostawę oleju opałowego do trzech kotłowni w placówkach oświatowych w gminie Celestynów, woj. mazowieckie"

 

Remont drogi gminnej ul. Rękasa

Przetarg nieograniczony. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik 6 - projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik 7 - kosztorys ofertowy

Załącznik 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik 9 - przekrój

Załącznik 10 - przekrój poprzeczny

Załącznik 11 - przekrój poprzeczny

Załącznik 12 - przekrój poprzeczny

Załącznik 13 - przekrój podłużny

Załącznik 14 - orientacja

Załacznik 15 - konstrukcja

 

Udzielenie kredytu długoterminowego

Przetarg nieograniczony. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego. + pytanie1 + aktualna prognoza długu Gminy Celestynów + pytanie 2 + pytanie 3 + pytanie 4

 

Obsługa prawna Urzędu Gminy w Celestynowie

Przetarg nieograniczony. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę prawną Urzędu Gminy w Celestynowie. 

 

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2009/2010.

 

Udzielenie kredytu długotermionowego - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograiczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawmo zamowień publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058) - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Poniatowskiego

Przetarg nieograniczony powyzej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów - I etap.

Zał. 6 projekt budowlano-wykonawczy

Zał. 7 kosztorys ofertowy

Zał  8 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

Remont drogi gminnej - ul. Rękasa

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont drogi gminnej - ul. Rekasa w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Zał. 6 projekt budowlano-wykonawczy

Zał. 7   kosztorys ofertowy

Zał. 8   szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Zał. 9   przekrój

Zał. 10 przekrój poprzeczny

Zał. 11 przekrój poprzeczny

Zał. 12 przekrój poprzeczny

Zał. 13 przekrój podłużny

Zał. 14 orientacja

Zał. 15 konstrukcja

 

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2009/2010.

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie termomodernizacji i remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Celestynowie. 

Zał. 7 kosztorys nakladczy termomodernizacja budowlana

Zał. 8 kosztorys nakłaczy konstrukcja budowlana

 

 

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”:

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUZENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zał.1- Specyfikacje

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WERSJA POPRAWIONA

Odpowiedź na pytanie dot. S.I.W.Z.

Odpowiedź na pytanie dot. S.I.W.Z. 31.07.2009

Zał.2-Dokumentacja projektowa:

Zał.3-Przedmiar robót

Zał.4-Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał.5-Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Zał.6-Oświadczenie wykonawcy

Zał.7-Oświadczenie wykonawcy

Zał.8-Wzór oferty

Zał.9-Istotne postanowienia umowy

 Przetarg

Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 Euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 797 - ul. Regucka na odcinku ul. Wrzosowej do ul. Św. Kazimierza w Celestynowie. + Załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy + Załącznik Nr 7 Opis techniczny +Załącznik nr 8 Orientacja + Załącznik nr 9 Przekrój normalny + Załącznik nr 10 Przekrój podłużny + Załącznik nr 11 Projekt zagospodarowania terenu + Załącznik nr12 Prokjekt zagospodarowania +Załącznik nr 13 SST + Załącznik nr 14 Zjazd publiczny. + Odpowiedzi na pytania

Przetarg niegraniczony powyżej 14.000 Euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont drogi gminnej ul. Akacjowa w miejscowości Żabieżki, gm. Celestynów. + Załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy + Załącznik nr 7 Opis techniczny + Załącznik nr 8 Orientacja + Załącznik 9 Przekrój podłużny + Załącznik nr 10 Projekt zagospodarowania terenu + Załącznik nr 11 Konstrukcja nawierzchni + Załącznik nr 12 Przepust + Załącznik nr 13 SST

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi Glina - Jatne, gm. Celestynów CPV 71.22.00.00-6- usługi projektowania architektonicznego. + odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi Glina - Jatne, gm. Celestynów. + odpowiedzi na pytania 1+ odpowiedzi na pytania 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Budowa boiska do piłki koszykowej z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i siatkową na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów. + załącznik nr 6  + załącznik nr 7 + załącznik nr 8  + załącznik nr 9  + załącznik nr 10 + załącznik nr 11

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony na adaptację typowego projektu programu "Moje boisko-Orlik 2012" do  istniejących warunków na terenie Szkoły Podstawowej w Celestynowie, gm. Celestynów. +S.I.W.Z. - wersja poprawiona

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony na Wyposażenie samochodu pożarniczego STAR-266 z OSP Dąbrówka.+ Odpowiedzi na pytania

 

Ogłoszenie - "Wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Celestynów w 2009/2010 r. - nr ZP-P/1/09" + SIWZ

 

2008

 

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia konserwacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów wraz z siecią wodociągową. 

  

 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczone: Adaptacja części poddasza na pokoje biurowe w Urzędzie Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów


 

 
 
 
 
 
Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych:
Odp. na pkt. 4 Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Gminę Celestynów
Odp. na pkt. 10 Dochody Gminy Celestynów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostawa oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni w placówkach oświatowych w gminie Celestynów woj. mazowieckie


Dowóz uczniów do Gimnazjum w Celestynowie gm. Celestynów woj. mazowieckie


oprac Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przedszkola na rogu ulic Reguckiej i Wrzosowej w miejscowości Celestynów

+ Odpowiedzi na pytania odnośnie SIWZ opracowania dokumentacji projektowej przedszkola w rogu ul. Reguckiej i Wrzosowej w Celestynowie. + Unieważnienie postępowania z dnia 24 lipca 2008 r.

 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dowóz uczniów do Gimnazjum w Celestynowie gm. Celestynów  woj. mazowieckie. 

 

 

I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej położonej w Regucie

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie projektu i budowy boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej w centrum Celestynowa

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie projektu i budowa boiska do piłki koszykowej i bieżni

 

 

 

Ogłoszenie - "Usługa w zakresie odbioru surowców wtórnych z terenu Gminy Celestynów" + SIWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza woj. mazowieckie. + Inwentaryzacja Zespołu Szkół w Celestynowie + elewacje frontowe + elewacje boczne-2 + rzut piwnic + rzut parteru + rzut piętra + rzut piętra nad szatnią + przekrój A-A + przekrój B-B + przekrój C-C + przekrój D-D + przekrój E-E

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ochronę ubezpieczeniową w trybie przetagu nieograniczonego.Wykaz budynków i budowli + Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego + Informacje o szkodach w ostatnich latach + Wyjaśnienia

 

 

Ogłoszenie: "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz wykonanie boiska do piłki koszykowej i bieżni wraz z dokumentacją techniczną"


Ogłoszenie: "Zamówienie usługi na konserwacje Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie."


Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu usługi na konserwacje konserwacje Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych w miejscowościach: Glina przy ul. Wilczej, Pogorzel przy ul. Głównej, Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju oraz Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie.Ogłoszenie: "Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Celestynów, w 2008 i 2009 r. - nr sprawy ZP-P/1/08" + Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (wersja poprawiona). Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz wykonanie boiska do piłki koszykowej i bieżni wraz z dokumentacją techniczną.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.  Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz wykonanie boiska do piłki koszykowej i bieżni wraz z dokumentacją techniczną.

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych położonych w Celestynowie k/Otwocka. + Warunki Zabudowy + Mapka 1+Mapka 2

-----------

 

2007

Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Gimnazjum w Celestynowie gm. Celestynów woj. mazowieckie + Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Celestynowie  +  Mapa

 

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu Star 266

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

 Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 Zał. Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zał. Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Wykaz Nr 1/2007 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

 

Przetarg nieograniczony na:  Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa boiska do piłki koszykowej i bieżni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi woj. mazowieckie.

Odpowiedzi na zapytania oferenta: Dotyczy: Budowy boiska do piłki koszykowej i bieżni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi woj. mazowieckie

 

Budowa boiska do piłki koszykowej i bieżni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi woj. mazowiecki

 Odpowiedzi na zapytania oferenta: Dotyczy: Budowy boiska do piłki koszykowej i bieżni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi woj. mazowieckie

 

 

2006

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w Gminie Celestynów w ulicach: Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa, - zadanie XI

  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Opis techniczny na projekt budowy sieci kanalizacyjnej oraz kosztorys

 

Opis techniczny budynku przepompowni oraz  kosztorys

 

Opis techniczny przepompowni oraz kosztorys

 

Opis techniczny na projekt monitoringu sieci oraz kosztorys

  

Mapka lokalizacyjna z siecią kanalizacji

 

 

2. Dowóz uczniów do Gimnazjum w Celestynowie gm. Celestynów woj. mazowieckie, rok szkolny 2006/2007 wraz ze specyfikacją

 

3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Celestynowie i Pogorzeli w ul. Celestynów - Radzińska, Otwocka, Sucharskiego, Widok, Wesoła, Prusa, Szkolna, Osiecka,Pogorzel – ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

4. Wykonanie remontu w budynku Przedszkola  w Starej Wsi gm. Celestynów

 

Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia

 

 

5. Wykonanie utwardzenia i odwodnienia dziedzińca w Zespole Szkół w Celestynowie.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Celestynowie w ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka gm,Celestynów woj.mazowieckie zad. X

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Opis techniczny ul. Osieckiej w Celestynowie

 

Opis - odtworzenie nawierzchni  ul. Osieckiej po robotach kanalizacyjnych w miejscowości Celestynów

 

Kosztorys-  sieć kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłaczami grawitacyjnymi w Celestynowie ul. Osiecka

 

Kosztorys - monitoring obszar Otwocka

 

Kosztorys - sieć kanalizacji podciśnieniowej z kanałami grawitacyjnymi obszar Otwocka,

część 1, część 2, część 3, część 4

 

Opis techniczny - monitoring ul. Otwockiej w Celestynowie.

 

Opis techniczny - podciśnienie ul. Otwockiej w Celestynowie

 

7.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pogorzel,  gmina Celestynów

 

8. Przetarg na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych własnosć gminy

 

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie remontu ul. Chopina w Celestynowie

 

10. Ogłoszenie na dostawę oleju opałowego lekkiego  do trzech  kotłowni  w placówkach oświatowych w gm. Celestynów woj. mazowieckie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


 

 

 

 

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych Funduszy Pomocowych i Inwestycji
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-06-13 14:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2012-01-25 12:25:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki