Zarządzenia - S. Traczyk

2006

Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 03/06 w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 04/06 w sprawie powierzenie pełnienia obowiazków Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.

 

Zarządzenie Nr 06/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 07/2006 w sprawie inwentaryzacji Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 08/2006 w sprawie przeprowadzenia komisyjnego spisu dokumentów w pokoju Nr 34 – Pana Jerzego Kobusa - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stara Wieś dla wyboru Sołtysa i i Rady Sołeckiej.

 

2007

Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Celestynów Nr 07/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glina dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabieżki dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie  zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Podbiel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dyzin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 18/2007 w w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka  dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 19/2007 w w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Regut dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 06/06 Wójta Gminy Celestynów  z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Zarządzenie nr 24/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tabor dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 25/2007  w sprawie  umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolanych.

 

Zarządzenie  Nr 26/2007 w sprawie powołania Rady Redakcyjnej pisma samorządowego.

 

 

Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowik dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów  dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie  umorzenia należności z tytułu odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach szkolnych i przedszkolanych.

 

Zarządzenie Nr  30/2007 w sprawie zmiany zarządzenie nr 06/06 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie organizacji i działalności w gminie Gminnego Zespołu Reagowania.

 

Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

 

Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 06/06 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006

 Spis załączników do sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2006.

Załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1- Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 3 - Budżet Gminy Celestynów na 2006 r.: Dochody

Załącznik Nr 3a - Wydatki

Załącznik Nr 4 - Stan inwestycji prowadzonych w 2006 r.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania za 2006 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2006 - Dział 921

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2006 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006: Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Celestynowie

Załącznik Nr 8a - Dodatkowe uzupełnienie opisowe do realizacji planu za 2006 r. SPZOZ w Celestynowie

Załącznik Nr 9 oraz załącznik Nr 10

Załącznik Nr 9 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  w roku 2006

Załącznik Nr 10 - Realizacja zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                         

 

 

Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca dla wyboru Sołtysa.

 

Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Celestynowie.  

Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie dokonania szczegółowego podziału budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów.  

Załącznik Nr 1  Szczegółowy podział budżetu Gminy Celestynow na 2007 r. według działów, rozdziałów i paragrafów: dochody, wraz z załącznikiem  nr 2 Szczegółowy podział budżetu Gminy Celestynow na 2007 r. według działów, rozdziałów i paragrafów: wydatki

Załącznik Nr 3 Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2007 r. i lata nastepne.

 

Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie zmiany zarządzenia 3/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.

 

Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie inwentaryzacji Urzędu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Celestynowie.

 

Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

 

Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

 

Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  2007

 

Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie zamiany zarządzenia nr 10/2005 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 

Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2007

 

Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie trybu uruchamiania środków pieniężnych na wydatki budżetowe w Urzędzie Gminy Celestynów

 

Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie powołanie komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

 

Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie  zmian w Zarządzeniu Nr 48/2007 r. Wójta Gminy Celestynow z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Celestynów

 

Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Celestynowie

 

Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w Celestynowie przy ul Św. Kazimierza

 

Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Kierownika Zakłądu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie określenia wymogów trwałego oznakowania psów na terenie Gminy Celestynów + załącznik Dowód elektronicznego oznakowania psa

 

Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2007 roku wraz z tytułem

Spis załączników

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz Załącznik Nr  2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r.

Załącznik Nr 3 - Dochody

Załącznik Nr 3a - Wydatki

Załącznik Nr 4 - Stan inwestycji prowadzonych w 2007 roku na dzień 30 czerwca 2007 r.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za I półrocze 2007 roku - Dział 921

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półroczee 2007 roku Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Załącznik Nr 9 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku

 

Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie uruchamiania środków pieniężnych na wydatki budżetowe i opisywania dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Celestynów

 

Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie  wyznaczenia członkow komisji przetargowej do zbywania nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynow na 2007 r.

 

Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

 

 

Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczej.

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 67/2007

  

Zarządzenie Nr 69/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 2/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Leśnej róg Szkolnej - dz.ew. 975/1 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 3/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Leśnej róg Orzeszkowej - dz.ew. 975/2 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 4/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Szkolnej - dz.ew. 975/3 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 5/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Orzeszkowej- dz.ew. 975/4 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 6/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Szkolnej - dz.ew. 975/5 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 7/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Szkolnej - dz.ew. 975/6 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 75/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 8/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Orzeszkowej - dz.ew. 975/7 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 9/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Laskowskiej róg Szkolnej- dz.ew. 975/8 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 10/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Laskowskiej - dz.ew. 975/9 w obr. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu Nr 11/2007 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej w Celestynowie przy ulicy Laskowskiej róg Orzeszkowej - dz.ew. 975/10 w obr. Celestynów

 

Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Starej Wsi do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

 

Zarządzenie Nr 82/2007 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 68/2007 z dnia 28 września 2007 dotyczącego zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie uchylenia częściowo Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów o nr 79/2007 z dnia 04 października 2007 dotyczących zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 80/2007 z dnia 08 października 2007 dotyczącego zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok  

 

Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok   

  

 

Zarządzenie Nr 86/2007  w  sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Zarządzenie Nr 87/2007 w sprawie wprowadzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Celestynów na czas wojny i sytuacji kryzysowych

 

Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia nr 85/2007 z 12 października 2007 roku dotyczącego zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 89/2007 w sprawie ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

 

Załącznik Nr 1 do zarządzene Nr 89/2007: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Celestynów

 

Zarządzenie Nr 91/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 92/2007 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 93/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

 

Objaśnienia do projektu budżetu na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy Celestynów na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1a - Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów

 

Załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy Celestynów na 2008 r

 

Załącznik Nr 2a - Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów

 

Załącznik Nr 3 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

 

Załącznik Nr 4 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

 

Załącznik Nr 5 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów

 

Załącznik Nr 6 - Dotacje dla instytucji kultury

 

Załącznik Nr 7 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

 

Załącznik Nr 8 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008

 

Załącznik Nr 9 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Załącznik Nr 10 - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

 

Załącznik Nr 11 - Zestawienie środków sołeckich na rok 2007

 

Załącznik Nr 12 - Przychody i rozchody budżetu gminy

 

Załącznik Nr 13 - Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

 

Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

 

Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 16 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009 przez Gminę Celestynów

 

Załącznik Nr 17 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Załącznik Nr 18 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

 

Załącznik Nr 19 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2008 roku i lata następne

 

 

Uchwała Nr ... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 rok

 

Wykaz mienia komunalnego  za rok 2007

 

 

Zarządzenie Nr 95/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 97/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 98/07 w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Celestynów

 

Zarządzenie Nr 99/07 w sprawie wydłużenia godzin pracy Referatu Spraw Obywatelskich

 

Zarządzenie Nr 100/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 101/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko ds. kadrowych

 

Zarządzenie Nr 102/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 103/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 104/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Zarządzenie Nr 105/07 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 105/07 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenie Nr 106/07 w sprawie częściowego uchylenia  Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów o nr 102/2007 z dnia 22 listopada 2007 dotyczących  zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 107/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

 

  

 

Zarządzenie Nr 108/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok.

 

 

 

Zarządzenie Nr 109/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok.

 

Zarządzenie Nr 110/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok.

 

Zarządzenie Nr 111/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok.

 

Zarządzenie Nr 112/07 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów.

 

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/07: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 113/07 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

2008

 

Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie ustalenia liczby godzin do przepracowania w Urzędzie Gminy Celestynów w 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie korzystania z obiektów oświatowych na terenie Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 4/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferentów na: wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz wykonanie boiska do piłki koszykowej i bieżni wraz z dokumentacją techniczną.

 

Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie powołanania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie nadania Regulaminu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy Urzędu Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2008 - Regulamin nagród za szczególne osiągnięcia w pracy Urzędu Gminy Celestynów. 

 

Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie powołania Rady Sportu.

 

Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2007 rok.

 

Zarządzenie Nr 11/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Ogłoszenie

 

Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie organizacji roku szkolnego 2008/2009 w przedszkolach prowadzonych przez Gmine Celestynów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2008

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2008

 

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

 

Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywamia Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Regucie.

 

Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Gminie Celestynów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2008

 

Zarządzenie Nr 18a/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Celestynów w 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferentów na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2007 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 lipca 2007 roku.

 

Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferentów na: opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie.

 

Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 23/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie  zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 13/2008 r.

 

Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Celestynów na 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 27/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji.

 

Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie powołania komisji spisowej.

 

Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie zasady opracowywania projektów aktów prawnych.

 

Zarządzenie Nr 31/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Zarządzenie Nr 32/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferentów na: wykonanie projektu i budowy boiska do piłki koszykowej i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

 

Zarządzenie Nr 33/2008  w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 27/2008 z dnia 28 maja 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie uchylenia częściowo Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów o nr 29/2008 z dnia 30 maja 2008 roku dotyczących zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów
 

Zarządzenie Nr 38/2008 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (3 lata) części nieruchomości położonej w Celestynowie.

 

Zarządzenie Nr 39/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 40/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Jolanty Kołaskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Renaty Chmiel-Czop ubiegającej się o awans na stopień nauczylciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

 

Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 45/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie NR 46/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 lipca 2008 roku

 

Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do wydzierżawienia na okres 20 lat nieruchomości położonej w Regucie (dz. ew. 1165/5 i 1165/6).

 

Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na dostawę

oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni w placówkach oświatowych w Gminie Celestynów woj.mazowieckie

 

 Zarządzenie Nr 49/2008 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie. 

 

Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na dowóz uczniów do Gimnazjum w Celestynowie gm. Celestynów woj. mazowieckie.

 

Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Celestynów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2008

 

Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie: Przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Celestynów za I półrocze 2008 roku.

Tytuł

Spis załączników

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

 

Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola na rogu ulicy Reguckiej i Wrzosowej w miejscowości Celestynów w dniu 10 rześnia 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 58/2008 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zarządzenie Nr 59/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 60/2008 w spawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie powołania Komisji spisowej dla spisania zabytkowych elementów z czasów II wojny światowej znajdujących się na terenie sołectwa Pogorzel i Glina.

 

Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 

Zarządzenie Nr 63/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 64/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

 

Zarządzenie Nr 65/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce gm. Celestynów w dniu 18 września 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 66/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 67/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce gm. Celestynów w dniu 29 września 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie odwołania  z pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

Załącznik Nr 1 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

 

Zarządzenie Nr 72/2008 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie dokonania zmiany Zarządzenia nr 71/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 września 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 74/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na utworzenie i remont placu przed Urzędem Gminy Celestynów polegający na rozbudowie, wymianie i wzmocnieniu nawierzchni w dniu 14 października 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.

 

Zarządzenie Nr 76/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 78/2008 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zarządzenie Nr 79/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 80/2008 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów Nr 73/2008 z dnia 30 września 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 81/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 82/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę poniżej 14.00 euro na sporządzenie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S.I.W.Z. budowy boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej w centrum Celestynowa, gm. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie zapytania o cenę poniżej 14.00 euro na sporządzenie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S.I.W.Z. budowy boiska do pilki koszykowej na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, ul. Fabryczna 2, 05-430 Celestynów, gm. Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 84/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 85/2008 w sprawie inwentaryzacji okresowej gruntów Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

 

PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok - część opisowa

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetowych Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok wydatki.

Załącznik Nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok.

Załącznik Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok wydatki.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 11 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 12 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 13 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na 2009 rok.

Załącznik Nr 14 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik Nr 15 Rachunek dochodów własnych Gminy Celestynów w 2009 roku dochody i wydatki.

Załącznik Nr 16  Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 17 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok.

Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Prognoza kwoty długu gminy Celestynów na 2009 rok i lata następne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada  2008 r.

Wykaz mienia  komunalnego za rok 2008.

 

Zarządzenie 88/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej gruntów Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 89/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacji

 

Zarządzenie 90/2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  Nr 2/08 o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Starej Wsi przy ulicy Parkowej 2(dz.ew. nr 4/2 i 3/3 w obr. 12 - Stara Wieś).

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 90/2008

 

Zarządzenie 91/2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 3/08 o przeznaczeniu do zbycia lokali mieskaniowych usytuowanych w budynku położonym w Starej Wsi przy ulicy Kolejowej 3 (dz.ew. nr. 10/02 w obr. 12 -Stara Wieś).

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 91/2008

 

Zarządzenie 92/2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 4/08 o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkaniowych usytuowanych w budynku położonym w Starej Wsi przy ulicy Kolejowej 4 (dz.ew. nr.2/3 i 11/2 w obr. 12 - Stara Wieś).

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 92/2008

 

 

Zarządzenie 93/2008 w sprawie korekty do projektu budżetu na 2009 rok


Zarządzenie 94/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok


Zarządzenie 95/2008
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok

 

Zarządzenie 96/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych .

 

Zarządzenie 97/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na "Adaptację części poddasza na pokoje biurowe w Urzędzie Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 98/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok

 

Zarządzenie 99/2008 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie 100/2008 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Załogi w Urzędzie Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 101/2008 w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy Celestynów na 2008 r.

 

Zarządzenie 102/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 grudnia 2008 roku dotyczącego zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie 103/2008 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 95/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarzadzenie 104/2008 w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie 105/2008 w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 106/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie 107/2008 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 108/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 r.

 

Zarządzenie 109/2008 w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Celestynów.

 

2009

 

Zarządzenie 1/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 2/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Zarządzenie 3/2009 w sprawie poołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 4/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 5/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań  dotyczących pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, zabezpieczenia miejsc historycznych oraz organizacji imprez kulturalnych związanych z historią lokalna w 2009 roku w gminie Celestynów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2009

 

Zarządzenie 6/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych, artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2009

 

Zarządzenie 7/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2009

 

Zarządzenie 8/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Zarządzenie 9/2009 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2009 roku.

Zarządzenie 10/2009 w sprawie ustalenia liczby godzin do przepracowania w Urzędzie Gminy Celestynów w 2009 roku.

Zarządzenie 11/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego powyżej14.000 euro na wyposażenie samochodu pożarniczego STAR-266 z OSP w Dąbrówce w dniu 20 marca 2009 r.

Zarządzenie 12/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Zarządzenie 13/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Celestynów za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Realizacja planu finansowego SP ZOZ na 31.12.2008 r.

Uwagi i wyjaśnienia do realizacji planu finansowego SP ZOZ w Celestynowie

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2008 rok Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Rozliczenie dotacji przedmiotowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg i terenów publicznych w 2008 roku

Zarządzenie 14/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2002 z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont.

Zarządzenie 15/2009 w sprawie regulaminu dysponowania środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.

Zarządzenie 16/2009 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów w celu odwołania Sołtysa i dokonania wyborów przedterminowych.

Zarządzenie 17/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok. 

Zarządzenie 18/2009 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy Celestynów do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów.

Zarządzenie 19/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, zabezpieczenia miejsc historycznych oraz organizacji imprez kulturalnych związanych z historią i tradycją lokalną w Gminie Celestynów.

Zarządzenie 20/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych, artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 21/2009 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach uposzechnienia kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów. 

Zarządzenie 22/2009 w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 23/2009 w sprawie sprosotowania błędu w zarządzeniu nr 9/09 Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 marca 2009 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2009 roku.

Zarządzenie 24/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (3 lat) części nieruchomości położonej w Starej Wsi.

 

Zarządzenie 25/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (3 lat) części nieruchomości położonej w Celestynowie.

 

Zarządzenie 26/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (2 lat) części nieruchomości położonej w Celestynowie.

 

Zarządzenie 27/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (3 lat) części nieruchomości położonej w Celestynowie.

 

Zarządzenie 28/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (5 lat) części nieruchomości położonej w Ponurzycy.

 

Zarządzenie 29/2009 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony (5 lat) części nieruchomości położonej w Ponurzycy. 

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań dotyczących pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, zabezpieczenia miejsc historycznych oraz organzacji imprez kulturalnych związanych z historią i tradycją lokalną w 2009 roku w Gminie Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji dla oganizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych. artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Celestynów i zawarcia z wybtranymi oferentami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Zarządzenie 33/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Adaptację typowego projektu programu „Moje boisko – Orlik 2012” do istniejących warunków na terenie szkoły Podstawowej w Cestynowie, gm. Celestynów”.

 

Zarządzenie 34/2009 w sprawie uruchomienia środków pieniężnych na wydatki budżetowe i opisywania dokumentów finansowych w Urzędzie gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 35/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

 

Zarządzenie 36/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

 

Komunikat Wójta Gminy Celestynów

 

Wytyczne dla oferentów

 

Wzór oferty

 

Oświadczenie

 

Zarządzenie 37/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Zarządzenie 38/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektora d/s Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Zarządzenie 39/2009 w sprawie ustanowienia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Celestynow.

 

Zarządzenie 40/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Budowę boiska do piłki koszykowej z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i siatkową na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów".

 

Zarządzenie 41/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 42/2009 w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzęd Gminy w Celestynowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 43/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 44/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2009 r.

 

Zarządzenie 45/2009 w sprawie maksmalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 46/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2009/2010 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

 

Zarządzenie 47/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursow na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zarządzenie 48/2009 w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 49/2009 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu pn. "Zieleń i kwiaty na mojej posesji".

 

Zarządzenie 50/2009 w sprawie powierzeina pełnienia obowiazków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

 

Zarządzenie 51/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 52/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2008 rok.

 

Zarządzenie 53/2009 w sprawie ustalenia za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.

 

Zarządzenie 54/2009 - sporządzenie spisu z natury.

 

Zarządzenie 55/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi Glina - Jatne, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 56/2009 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Remont drogi gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 57/2009 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "przebudowę drogi wojewódzkiej nr 797 - ul. Reguckiej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Św.  Kazimierza w Celestynowie".

 

Zarządzenie 58/2009 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

 

Zarządzenie 59/2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Celestynowie.

 

Zarządzenie 60/2009 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 61/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 62/2009 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.

 

Zarządzenie 63/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2009/2010".

 

Zarządzenie 64/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Zarządzenie 65/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

 

Zarządzenie 66/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Potiopa nauczyciela Zespołu Szkół im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie ubiegającego się o stopień awansu nuczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie 67/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Rzążewskiego nauczyciela Zespołu Szkół im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie ubiegającego się o stopień awansu nuczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie 68/2009 w sprawie zmiany regulaminu Gminnego Konkursu "Zieleń i Kwiaty na mojej posesji".

 

Zarządzenie 69/2009 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

 

Zarządzenie 70/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu "Zieleń i kwiaty na mojej posesji".

 

Zarządzenie 71/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie termomodernizacji i remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w celestynowie".

 

Zarządzenie 72/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".

 

Zarządzenie 73/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Guta nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela nianowanego.

 

Zarządzenie 74/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta Witka nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej im. Batalionu"Zośka" w Celestynowie ubiegającego sie o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie 75/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

 

Zarządzenie 76/2009 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 07/2009

Wykaz nr 08/2009

Wykaz nr 09/2009

Wykaz nr 10/2009

Wykaz nr 11/2009

Wykaz nr 12/2009

Wykaz nr 13/2009

Wykaz nr 14/2009

Wykaz nr 15/2009

Wykaz nr 16/2009

Wykaz nr 17/2009

Wykaz nr 18/2009

Wykaz nr 19/2009

Wykaz nr 20/2009

Wykaz nr 21/2009

Wykaz nr 22/2009

Wykaz nr 23/2009

Wykaz nr 24/2009

Wykaz nr 25/2009

Wykaz nr 26/2009

Wykaz nr 27/2009

Wykaz nr 28/2009

Wykaz nr 29/2009

Wykaz nr 30/2009

Wykaz nr 31/2009

Wykaz nr 32/2009

Wykaz nr 33/2009

 

Zarządzenie 77/2009 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 34

Wykaz nr 35

Wykaz nr 36

Wykaz nr 37

Wykaz nr 38

 

Zarządzenie 78/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

 

Zarządzenie 79/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 80/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2009-2010".

 

Zarządzenie 81/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynow.

 

Zarządzenie 82/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 83/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu długoterminowego".

 

Zarządzenie 84/2009 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku.

 

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2009 roku

 

Zarządzenie 85/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego w m. Celestynów, gm. Celestynów - I etap".

 

Zarządzenie 86/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Michała Sałaty.

 

Zarządzenie 87/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Remont drogi gminnej ul. Rękasa w m. Celestynów, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 88/2009 w sprawie dokonania zmian z budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

 

Zarządzenie 89/2009 - wznowienie prac zespołu spisowego w celu sporządzenia spisu z natury.

 

Zarządzenie 90/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu długoterminowego".

 

Zarządzenie 91/2009 w sprawie powołaia Komisji Egzaminacyjnej do pzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Wiałow nauczyciela  Zespołu Szkół im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie ubjegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie 92/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 93/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

Zarządzenie 94/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

 

Zarządzenie 95/2009 w sprawie przeprowadzenia uzupełniającej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

 

Zarządzenie 96/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieogranizonego "na obsługę prawną Urzędu Gminy w Celestynowie".

 

Zarządzenie 97/2009 w sprawie powołania Komisji Spisowej w Urzędzie Gminy Celestynów do dokonania koniecznych czynności w zakresie dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

Zarządzenie 98/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Kontroli Wewnętrznej.

 

Zarządzenie 99/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Gospodarki Przestrzennej.

 

Zarządzenie 100/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok dochody

Załącznik nr 2 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok wydatki

 

Zarządzenie 101/2009 w sprawie powołania Komisji Stypedialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego /zasiłku szkolnego/.

 

Zarządzenie 102/2009 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie, stanowiącej wlasność Gminy Celestynów, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 39

 

Zarządzenie 103/2009 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 40

Wykaz nr 41

Wykaz nr 42

 

Zarządzenie 104/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu niegoraniczonego "remont drogi gminnej ul. Rękasa w m. Celestynów, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 105/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu niograniczonego "dostawę oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni w placówkach oświatowych w gminie Celestynów, woj. mazowieckie".

 

Zarządzenie 106/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 107/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 108/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego "remont nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego w m. Celestynów, gm. Celestynów - etap - I."

 

Zarządzenie 109/2009 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Celestynów i trybu jej działania.

 

Zarządzenie 110/2009 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I sponia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

 

Zarządzenie 111/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Gospodarki Przestrzennej.

 

Zarządzenie 112/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Beaty Lechniak.

 

Zarządzenie 113/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy celestynów na 2009 rok

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, wydatki

 

Zarządzenie 114/2009 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.

 

Zarządzenie 115/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego "remont drogi gminnej ul. Rękasa w m. Celestynów, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 116/2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2010

Część opisowa budżetu na 2010 r.

Tabela 1 -Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Tabela 2a- Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Załącznik nr 1 - Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z ralizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 8 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Prognoza kwoty długu gminy Celestynów na rok 2010 r i tata następne.

Wykaz mienia komunlanego gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2009 r.

 

Zarządzenie 117/2009 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu literackiego pn. "Opowieść wigilijna".

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie 118/2009 w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 106/2009 z dnia 26 października 2009 roku dotyczącego dokonania zmian w budżecie gminy Celestynow na 2009 rok.

 

Zarządzenie 119/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, dochody

Załącznik nr 2 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, wydatki

 

Zarządzenie 120/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego "udzielenie kredytu długoterminowego - 400.000 zł"

 

Zarządzenie 121/2009 w sprawie dokonania zmain w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, dochody

Załącznik nr 2 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, wydatki

 

Zarządzenie 122/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Nowak.

 

Zarządzenie 123/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r, dochody

Załącznik nr 2  Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r, wydatki

 

Zarządzenie 124/2009 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 120/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 listopada 2009 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego "udzielenie kredytu długoterminowego - 400.000 zł".

 

Zarządzenie 125/2009 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 115/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na  "remont drogi gminnej ul. Rękasa w m. Celestynów, gm. Celestynów".

 

Zarządzenie 126/2009 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 127/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 128/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

 

Zarządzenie 129/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, dochody

Załącznik nr 2 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r, wydatki

 

Zarządzenie 130/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Bojanowskiej - Niewczas.

 

Zarzadzenie 131/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1  Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - wdatki

 

Zarządzenie 132/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - wydatki

 

Zarządzenie 133/2009 w sprawie inwentaryzacji okresowej

 

Zarządzenie 134/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok

 

2010

 

Zarządzenie 1/2009 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.

 

Zarządzenie 2/2010 w sprawie regulaminu dysponowania środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 3/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego "budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy Celestynów".

 

Zarządzenie 4/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego "na remont drogi przy ul. Prusa, w miejscowości Glina, gmina Celestynów".


Zarządzenie 5/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego "na budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie, ul. Leśna, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX w Celestynowie - zadanie IX"

 

Zarządzenie 6/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego "wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłaczami do granicy posesji w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, gmina Celestynów". 

Zarządzenie 7/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestynów. 

Zarządzenie 8/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 9/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 10/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Ewy Stankiewicz.

Zarządzenie 11/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Doroty Osica.

Zarządzenie 12/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 13/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestytnów.

Zarządzenie 14/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 15/2010 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 16/2010  w sprawie wykazów nieruchomości gruntowych połozonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w dordze bezprzetargowej.

Wykaz nr 1/2010

Wykaz nr 2/2010

Wykaz nr 3/2010

Wykaz nr 4/2010

Wykaz nr 5/2010

Wykaz nr 6/2010

Wykaz nr 7/2010

Wykaz nr 8/2010

Zarządzenie 17/2010 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 18/2010 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 19/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 20/2010 w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów

RB-30 roczne - sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2009

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej w 2009 r. + Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2009 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w Regucie za rok 2009 - dział 921

Realizacja planu finansowego za 2009 r. - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Zarządzenie 21/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 22/2010 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Celestynowie stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Załącznik - Wykaz nr 9/2010

Zarządzenie 23/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego: na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 1.128,088 zł".

Zarządzenie 24/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 25/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 26/2010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zarządzenie 27/2010 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w Gminie Celestynów w zakresie przeprowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjno-wychowawczychdla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Zrządzenie 28/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 29/2010 w sprawie zarządzenia Nr 26/2010 Wójta gminy Celestynów z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowj, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Zarządzenie 30/2010 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gospodarce Komunalnej w Celestynowie.

Zarządzenie 31/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 32/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego "na remont  drogi przy ul. Prusa, w miejscowości Glina, gmina Celestynów".

Zarządzenie 33/2010 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 34/2010  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Promocji i Informacji.

Zarządzenie 35/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 36/2010 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 23/2010 Wojta Gminy Celestynów z dnia 14 kwietnia 2010 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: "na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 1.128.088 zł.

Zarządzenie 37/2010 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 32/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 6 maja 2010 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: "na remont drogi przy ul. Prusa w miejscowości Glina, Gmina Celestynów"

Zarządzenie 38/2010 w sprawie zmiany  zarządzenia nr 133/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej.

Zarządzenia 39/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów

Zarządzenie 40/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik 1 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok - dochody

Załącznik 2 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok - wydatki

Zarządzenie 41/2010 w sprawie zatwierdzenia dokumentów do realizacji Projektu "Metamorfoza i integracja kobiet - szansą na sukces w biznesie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy likalne na rzecz aktywnej integracji.

Zarządzenie 42/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie 43/2010 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie 44/2010 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 10

Wykaz nr 11

Zarządzenie 45/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w związku z powszechnym spisem rolnym.

Zarządzenie 46/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010

Załącznik Nr 1 - Komunikat

wytyczne dla oferentów

wzór oferty

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych

wizytówka

Zarządzenie 47/2010 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania Projektem "Metamorfoza i integracja kobiet - szansą na sukces w biznesie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja i integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Zarządzenie 48/2010 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie 49/2010  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 50/2010 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych polegających na "termomodernizacji i remoncie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Celestynowie".

Zarządzenie 51/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 52/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie 53/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki zlecone

Zarządzenie 54/2010 w sprawie ustalenia terminu składania w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie 55/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie 56/2010 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Celestynów

Zarządzenie 57/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adminisracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 58/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finasnowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2009 rok

Zarządzenie 59/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych dla przepwadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie 60/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Załącznik

Zarządznie 61/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celstynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 62/2010 w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Zarządzenie 63/2010 w sprawie ustalenia "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z tereniu Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Wniosek w sprawie bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka

Załącznik nr 2 - Rozliczenie kosztów dowozu

Zarządzenie 64/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Szol.

Zarządzenie 65/2010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze Podinspektora ds. Inwestycji, Zamowień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Zarządzenie 66/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 67/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Zarządzenie 68/2010 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Celestynów na 2010 r.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 69/2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy ealizacji Projektu "Metamorfoza i integracja kobiet - szansą na sukces w biznesie", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Zarządzenie 70/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2008 ws. powołania Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi.

Zarządzenie 71/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Celestynowie: ul. Prusa, Widok, Wesoła, Radzińska, Zacisze, Wrzosowa, gm. Celestynów - zadanie X"

Zarządzenie 72/2010 w sprawie zmiany  Zarządznenia Nr 109/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Celestynów i trybu jej działania.

Załącznik nr 1 - Wniosek o likwidację składników będących w posiadaniu Gminy Celestynów.

Załącznik nr 2 - Protokół Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Załącznik nr 3 - Protokół fizyczny likwidacji środka trwałego.

Zarządzenie 73/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marleny Koszewskiej nauczyciela Publicznej Szkoły Postawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 74/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz do placówek oświatowych w Otwocku oraz powrot do miejsca zamieszkania".

Zarządzenie 75/2010 w sprawie powołania Komiji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2010/2011".

Zarządzenie 76/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Wójta Gminy Celestynow z dnia 30 lipca 2010 w sprawie powołania Komisji Przetrgowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Celestynowie: ul. Prusa, Widok, Wesoła, Radzińska, Zacisze, Wrzosowa, gm. Celestynów - zadanie X".

Zarządzenie 77/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu niegoraniczonego na: "Na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 986.200,00 zł.

Zarządzenie 78/2010 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej w ramach Gminnego Programu Profiaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Zarządzenie 79/2010 w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Zarządzenie 80/2010w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów o nr 55/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku dotyczącego zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 4

Zarządzenie 81/2010 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz -12

Wykaz -13

Zarządzenie 82/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik nr 7

Zarządzenie 83/2010 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zarządzenie 84/2010 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 85/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 86/2010  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010 roku

Załącznik nr 1 sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 2 sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 3 przychody i rozchody budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku.

Załącznik nr 3b stan zobowiązan z tytułu  pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2010 r

Załącznik nr 4a sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010roku.

Załącznik nr 4b sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010roku.

Załącznik nr 5 wykaz dotacji przeznaczonych w I półroczu 2010 roku.

Załącznik nr 6 informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów - stan na dzień 30 czerwca 2010r.

Załącznik nr 7 sprawozdanie  z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 8 część opisowa dochodów budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 8a część opisowa wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w Regucie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie za I półrocze 2010 roku

 

Zarządzenie 87/20010 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania Projektem „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

 Zarządzenie 88/2010 zatwierdzenia dokumentów w ramach Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”.

Zarządzenie 89/2010 w sprawie powołania Komisji Spisowej w Urzędzie Gminy Celestynów do dokonania koniecznych czynności w zakresie dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie 90/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 91/2010 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Celestynów.

Procedura windykacji należności, do ktorych nie stosuje się przepisów ustawy - Orgynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 92/2010 w sprawie powolania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Celestynów".

Zarządzenie 93/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 94/2010 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Celestynów.

Zarządzenie 95/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w 2010 r.

Zarządzenie 96/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pana Maweł Mucha.

Zarządzenie 97/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 98/2010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Środków Unijnych i Zamówień Publicznych.

Zarządzenie 99/2010 w sprawie dokonania zhmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 100/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Jankowskiej.

Zarządzenie 101/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowejna przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa oleju lekkiego do kotlowni w trzech placówkach oświatowych w gminie Celestynów, woj. mazowieckie."

Zarządzenie 102/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendjalnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 103/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 104/2010 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Łąckiej nauczycielki Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 105/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Marczak nauczycielki Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 106/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 107/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 14/2010

Zarządzenie 108/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2.423.000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanlizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX"

Zarządzenie 109/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasnowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Celestynów - projekt

Tabela nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 - Plan przychodow i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finanowanych na 2011 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narmomanii.

Tabela nr 3 - Plan wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów 2011-2020.- projekt

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020 Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Tabeloaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wiloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie 110/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatkizwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 111/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 112/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wporowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w związku  realizacją projektu "Internet szansą rozowju mieszkańców Gminy Celestynów"

Załącznik nr 1 - Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie: „INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY CELESTYNÓW”

Zarządzenie 113/2010 w  sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z relaizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 114/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 115/2010 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych

Zarządzenie 116/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Celestynowie w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Wójt Gminy Celestynów
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-12-29 14:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-10-13 10:55:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki