☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia

 Informacja z dnia 22.05.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zmianę przebiegu trasy rowu na terenie działek nr ewid. 475 i 474 obręb Pogorzel Warszawska

Zawiadomienie o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji  z dnia 12 maja 2023 r. uchylającej decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1942/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. orzekającą o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w powiecie otwockim, w gminie Celestynów, w obrębie Ostrowik. (data zamieszczenia 16 maja 2023 roku)

Zawiadomienie Starosty Otwockiego dotyczące powołania wspólnoty Gruntowej Wsi Podbiel. (znak pisma: GN.6821.3.24.2016.AN. (KP). (data zamieszczenia 15 maja 2023 roku)

Obwieszczenie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego na: „Pracach na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice-Łuków (C-E 20) – zadani 2 Góra Kalwaria – Łuków” (data zamieszczenia: 08 maja 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 357, 50, 48, 46, 44, 42, 380, 382, 27, 25, 14/5, 11/1, 12 położonych w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr ew. 661 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 maja 2023 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2023 roku. (ROŚPP.6220.4.2022)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 1160, 1118 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działek nr ew. 187, 221, 220, 219, 218, 217 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 kwietnia 2023 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego dot. rozbudowy drogi gminnej nr 271641W w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów (AB.6740.DR.4.2023.MBA) (data zamieszczenia: 24 kwietnia 2023 roku)

Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 2300/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (orzekającej w pkt 1 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Celestynów, obręb Ostrowik oznaczonej jako działki nr 363/1, 363/2, 363/3, przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej nr S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km5+650 - 19+200 oraz w pkt 2 o zobowiązaniu generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do złożenia depozytu sądowego na okres 10 lat ustalonego odszkodowania w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczną) i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. (data zamieszczenia 24 stycznia 2023 roku)      

Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.6.4210.676.2022.TW) (data zamieszczenia 18 kwietnia 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w postaci linii napowietrznej 0,4kV na terenie działek nr ew. 359, 369, 82, 83/3, 87/2, 87/3, 87/5, 87/7 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2023 roku) 

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia, na terenie działek nr ew. 357, 50, 48, 46, 44, 42, 380, 382, 27, 25, 14/5, 11/1, 12 położonych  w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr ew. 661 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2023 roku)

Zamknięcie naborów do wymiany źródeł ciepła oraz zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych (data zamieszczenia: 31 marca 2023 roku)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego (WA. ZUZ.6.4210.197.2013.AW.) (data zamieszczenia 29 marca 2023 roku)

Komunikat dotyczący przystąpienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do prac nad opracowaniem projektu " Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2023" (data zamieszczenia 29 marca 2023 roku)

Obwieszczenie ROŚPP.6220.4.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 28 marca 2023 roku (data zamieszczenia 29 marca 2023 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. (data zamieszczenia 27 marca 2023 roku) 

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia, na terenie działek nr ew. 357, 50, 48, 46, 44, 42, 380, 382, 27, 25, 14/5, 11/1 położonych w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr ew. 661 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 marca 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu Radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na linii kolejowej nr 7 obręb Celestynów i obręb Stara Wieś. (data zamieszczenia 16 marca 2023 roku)

Informacja o zmianie zakresu postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (WA.ZUZ.6.4210.116.2023.TW) (data zamieszczenia: 10 marca 2023 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia na terenie działek nr ew. 357, 50, 48, 46, 44, 42, 380, 382, 27, 25, 366, 14/5, 11/1 położonych w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr ew. 661 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 marca 2023 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia na terenie działek nr ew. 1160, 1118 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działek nr ew. 187, 221, 220, 219, 218, 217 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 marca 2023 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 marca 2023 roku (ROŚPP.6220.8.2021) zawiadamiające o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 2718 W w ramach realizacji inwestycji pn:,,"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami-Etap III". (data zamieszczenia 3 marca 2023 roku)

Informacja o wszczęciu postępowana administaracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (02 marca 2023 roku)

Decyzja Nr 460/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2023 r. o stwierdzeniu nabycia przez gminę Osieck prawa własności gruntu zajętego pod część drogi nr 3630013 w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów oznaczonego jako działka nr 1667/3 (data zamieszczenia: 17 lutego 2023 roku)

Decyzja Nr 459/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2023 r. o stwierdzeniu nabycia przez gminę Osieck prawa własności gruntu zajętego pod część drogi nr 3630013 w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów oznaczonego jako działka nr 1667/2 (data zamieszczenia: 17 lutego 2023 roku)

Decyzja Nr 458/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2023 r. o stwierdzeniu nabycia przez gminę Osieck prawa własności gruntu zajętego pod część drogi nr 3630013 w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów oznaczonego jako działka nr 1667/1 (data zamieszczenia: 17 lutego 2023 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2023 roku (ROŚPP.6220.8.2021) o gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 2718 W w ramach zrealizowanej inwestycji projeku POIiŚ 5.1-35 pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami-Etap III". (data zamieszczenia 30 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wra z z kompletnym wyposażeniem i wymaganą infrastrykturą, na terenie działek nr.ew. 1280, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w postaci linii napowietrznej 0,4kV na terenie działek nr ew. 359, 369, 82, 83/3, 87/2, 87/3, 87/5, 87/7 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę: "Budowa sieci elektroenergetycznej 40 kV Kozienice-Miłosna w zakresie rozbiórki odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Otwock-Pogorzel, kolidujących z proj. linią 400 kV Kozienice-Miłosna." (data zamieszczenia 5 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z kompletnym wyposażeniem i wymaganą infrastrukturą, na terenie działek nr ew. 1280, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 236/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla: "remont sześciu odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory-Wola Karczewska oraz jednego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa zasilającego stację gazową w miejscowości Konstancin Jeziorna". (data zamieszczenia 2 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w związku z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Otwockiego nr 93/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i napowietrznych stacji transformatorowych na terenie działek z obrębu 11 w Regucie, gmina Celestynów w sprawie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. (data zamieszczenia 2 stycznia 2023 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 922/SAAB/2022 Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa sieci elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Miłosna, w zakresie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV Otwock-Pogorzel, kolidujących z projektowaną linią 400 kV Kozienice-Miłosna". (data zamieszczenia 2 stycznia 2023 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca nie ustalenia  wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ponurzyca. (data zmieszczenia 30 grudnia 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu Radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na linii kolejowej  nr7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk. (data zamieszczenia 28 grudnia 2022 roku)

Zawiadomienie o o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej i napowietrznych stacji transformatorowych na terenie działek z obrębu 11 w Regucie, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 28 grudnia 2022 roku)

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Celestynów karty adresowej zabytku nieruchomego oznaczonego jako park dworski w Celestynowie przy ul. Otwockiej 4, gm. Celestynów jako obszaru leśnego pozbawionego cech zabytkowych. (data zamieszczenia 19 grudnia 2022 rok)

Zawiadomienie o zamiarze zastąpienia karty adresowej dla budynku dawnej willi Katelbachów położonej w m. Lasek nr 7, gm. Celestynów nową kartą adresową zawierającą aktualizację w zakresie wpisu do rejestru zabytków. (data zamieszczenia 19 grudnia 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 358/3 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 grudnia 2022 roku)

Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Otwocku przypominającej iż w związku z okresem zimowym i występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych do obowiązków właścicieli i zarządców budynków dbałości należy dbałość o należyty stan techniczny budynku. (data zamieszczenia 12 grudnia 2022 roku)

Obwieszczenie w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku firmy Amest Otwock S. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładowego Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" (data zamieszczenia 8 grudnia 2022 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 220/SPEC?2022 o zmianie decyzji nr 41/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 8 grudnia 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna, w zakresie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Otwock-Pogorzel, kolidującej z projektowaną linią 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 8 grudnia 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 29 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 22 listopada 2022 roku dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Otwockiego nr 14/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku (data zamieszczenia 24 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14 listopada 2022 roku (syg. WA.RUZ.4210.108.2022.JMS) o wydaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 09 listopada 2022 roku (data zamieszczenia 18 listopada 2022 roku). 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 02.11.2022 r. (sygn.:AB.6740.DR.2022.MC) o wydaniu decyzji Starosty Otwockiego Nr 13/2022 z dnia 31 października 2022 roku. (data zamieszczenia 15 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 26 października 2022 r. decyzji Nr 820/SAAB/2022 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice Miłosna w zakresie budowy i rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Otwoc-Pogorzel kolidującego z projektowaną linią 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 10 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 358/3 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu "Remont sześciu odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory-Wola Karczewska oraz jednego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa zasilającego gazową w miejscowości Konstancin Jeziorna..." (data zamieszczenia 3 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji: "Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice Miłosna w zakresie budowy i rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Otwock-Pogorzel kolidującego z projektowaną linią 400 kV Kozienice-Miłosna".RGNiGP.6871.47.2020 (data zamieszczenia 02 listopada 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 218/SPEC/2022 o zmianie decyzji nr 32/SPEC/2021 z dn. 1 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 26 października 2022 roku)

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna w zakresie budowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Karczew-Całowanie kolidującej z proj. 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 18 października 2022 roku)

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna w zakresie budowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Karczew-Całowanie kolidującej z proj. 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 18 października 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 344, 353/4 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2022 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 512/4, 512/5, 512/6, 952 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 156 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2022 roku).

Informacja o wszczęciu postępowania admnistracyjnego z dnia 22 września 2022 roku. (WA.ZUZ.6.4210.612.2022.AZ.) (data zamieszczenia 7 października 2022 roku)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 września 2022 roku. (WA.RUZ.4210.108.2022.JSM) (data zamieszczenia 7 października 2022 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stawu rekreacyjnego na terenie części działki nr ew. 797 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 września 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działki ew. nr 184/3 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 29 września 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.09.2022 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 41/SPEC/2021 Wojewody mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna” (data zamieszczenia 29 września 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2022 roku (WI-I.7841.4.2.2022.MP/DW) (data zamieszczenia 29 września 2022 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego (data zamieszczenia: 26 września 2022 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego (data zamieszczenia: 26 września 2022 roku)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania (data zamieszczenia: 20 września 2022 rok)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Sportowej w Pogorzeli” realizowanej w gminie Celestynów, powiat otwocki, na następujących działkach ewidencyjnych: Celestynów, obręb 10: 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 599/3, 599/2, 598, 597, 596, 593/2, 626, 588, 585, 583, 581, 1584, 558, 557, 555, 1032, 1661, 1359/2, 1357,1356, 1355, 1354, 1353,1352,762.628, 1189 (data zaieszczenia:19 września 2022 rok)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z kompletnym wyposażeniem i wymaganą infrastrukturą, na terenie działek nr ew. 1280, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 15 września 2022 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej 270183W – ul Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki w gminie Celestynów” realizowanej w gminie Celestynów, powiat otwocki, na następujących działkach ewidencyjnych: Celestynów, obręb 14: 512, 513,514, 515, 516, 161, 208. (data zamieszczenia: 14 września 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji z dnia 1 kwietnia 2021 r. Inwestycja "Budowa linii 400kV Kozienice-Miłosna" RGNiGP.6871.47.2020. (data zamieszczenia 8 września 2022 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wydaniu decyzji Starosty Otwockiego nr 8/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 271619W – ul. Pięknej w Pogorzeli”, realizowanej w gminie Celestynów na następujących działkach ewidencyjnych: obręb 10 - Pogorzel Warszawska: 167, 628, 927, 968, 969, 970, 288/1, 967, 972, 287, 974/2, 974/1, 976, 977, 978, 981 (data zamieszczenia 02.09.2022 rok)

Obwieszczenie RGNiGP.6871.63.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego oraz częściową jego zabudowę (data zamieszczenia 29.08.2022 rok)

Obwieszczenie obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr ew. 184/3, obręb Jatne. gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25.08.2022)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stawu rekreacyjnego na terenie części działki nr ew. 797 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24.08.2022)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 156 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.08.2022 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 512/4, 512/5, 512/6, 952 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.08.2022 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 344, 353/4 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.08.2022 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek ew nr 442, 994, 1024, 1030 położonych w m. Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 02 sierpnia 2022 roku)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak sprawy: DLI-I.7621.31.2021.KT.10 (data zamieszczenia: 29 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 164, 167, 35/51, 35/52, 166, 172, 35/67, 35/68, 35/69, 35/70 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 lipca 2022 roku o sygnaturze ROŚPP.6220.5.2022 (data zamieszczenia 20 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z kompletnym wyposażeniem i wymaganą infrastrukturą, na terenie działek nr ew. 1280, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej T-Mobile ,,26778 Glina” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 84 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 580/2019 z dnia 18.07.2019 r. znak RGNiGP.6733.5.2019, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr ew.: 706, 707/1 oraz 714/6 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 04 lipca 2022 roku o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzjęcia. (data zamieszczenia 5 lipca 2022 roku).  

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 28.06.2022 r. ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 271619W – ul. Pięknej w Pogorzeli”. (data zamieszczenia 4 lipca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ew. 442, 994, 1024, 1030 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 21 czerwca 2022 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową parkingu na terenie działek nr ew. 706, 707/1, 714/6 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 17 czerwca 2022 roku).

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022 roku. (WA.RUZ.4210.108.2022.JSM) (data zamieszczenia 15 czerwca 2022 roku)

Obwieszczenie w związku z postępowaniem w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku firmy Amest Otwock Sp. z o.o. "Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" (data zamieszczenia 10 czerwca 2022 roku)

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 238/20, 338, 356/2, 361 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 czerwca 2022 roku)

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej nN i przyłącza kablowego na terenie działek nr ew. 156, 197, 198/1, 198/2 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 czerwca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 7czerwca 2022 roku. (ROŚPP.6220.5.2022) (data zamieszczenia 8 czerwca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej T-Mobile ,,26778 Glina” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr ew. 84 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 maja 2022 roku)

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr ew. 54 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 maja 2022 roku) 

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 359, 369, 88, 92, 85, 357 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 maja 2022 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 164, 167, 35/51, 35/52, 166, 172, 35/67, 35/68, 35/69, 35/70 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 maja 2022 roku)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 maja 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1171, 1378/1, 1716, 1381, 1383, 1096/2, 1139 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 maja 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1621, 1609/2, 1609/1 oraz 1612 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 maja 2022 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową SN 15kV na terenie działki nr ew. 418/2 w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 maja 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego wz dnia 15 kwietnia 2022 roku (WI.-I.7821.28.1.2020.AW) (data zamieszczenia 21 kwietnia 2022 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 kwietnia 2022 roku (znak sprawy WA.ZUZ.6.4210.154.2022.TW) (data zamieszczenia 21 kwietnia 2022 roku)

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 359, 369, 88, 92, 85, 357 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 kwietnia)

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1171, 1096/2, 1378/1, 1381, 1716, 1383, 1139 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 kwietnia 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy linii 400 kV Kozienice- Miłosna" (data zamieszczenia 7 kwietnia 2022 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy linii 400 kV Kozienice- Miłosna"

(data zamieszczenia 7 kwietnia 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej nN i przyłącza kablowego na terenie działek nr ew. 156, 197, 198/1, 198/2 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 111/8, 111/11 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 359, 369, 88, 92, 85, 80/1, 84, 357 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 238/20, 338, 356/2, 361 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 marca 2022 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew.54, położonej w miejscowości Zabieżki. (data zamieszczenia 18 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek

nr ew. 1171, 1096/2, 1378/1, 1381, 1716, 1383położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego 

na terenie działek nr ew. 1621, 1609/1, 1609/2, 1612 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów(data zamieszczenia 17 marca 2022 roku)

Obwieszczenie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
z dnia 7 marca 2022 roku (data zamieszczenia 17 marca 2022 roku)
Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2022 roku (ROŚPP.6220.11.2021) 
(data zamieszczenia 17 marca 2022 roku)
Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2022 roku (ROŚPP.6220.11.2021) 
(data zamieszczenia 16 marca 2022 roku)
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 dla części miejscowości Lasek  wraz prognozą oddziaływania na środowisko. 
(data zamieszczenia 15 marca 2022 roku)
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2022 roku (WI-I.7821.28.2.2022.AW) 
(data zamieszczenia 15 marca 2022 roku)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
 na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1415/1, 1392/1,
 684, 1393, 717, 685/2, 685/1, 693/7, 692, 512/4, 952, 597 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. 
(data zamieszczenia 14 marca 2022 roku) 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 marca 2022 roku 
(WOOŚ-II.4203.2022.DF.3)(data zamieszczenia 11 marca 2022 roku)
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii (znak sprawy: DLI - II.7620.15.2021.AZ.9IPMJ) (data zamieszczenia 11 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 167 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika próżniowego podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działki nr ew. 79/4 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zameszczenia 10 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie pompowni ścieków sanitarnych, na terenie działki nr ew. 254 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 marca 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 1279, 514/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 marca 2022 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ceelstynów z dnia 23 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego (ROŚPP.6220.1.2022)(data zamieszczenia 24 lutego 2022 roku)

 Obwieszczenie Wójta Gminy Ceelstynów z dnia 18 lutego 2022 roku (ROŚPP.6220.11.2020) (data zamieszczenia 24 lutego 2022 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 lutego 2022 roku (ROŚPP.6220.07.2020) (data zamieszczenia 24 lutego 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr ew. 208/10 położonej w miejscowości Lasek, gm. Celestynów.

(data zamieszczenia 17 lutego 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę zbiorczej komory zasuw sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ew. 148, 157, 442 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

(data zamieszczenia 17 lutego 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 1279, 514/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 luty 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 4 lutego 2022 roku (ROŚPP.6220.2.2022) (data zamieszczenia 7 lutego 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie działek nr ew. 111/8, 111/11 położonych w m. Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 lutego 2022 roku)

Porozumienie Nr 33/2022 Wójta Gminy Celestynów i Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 stycznia 2022 roku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika próżniowego podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działki nr ew. 79/4 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 stycznia 2022 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie pompowni ścieków sanitarnych, na terenie działki nr ew. 254 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 stycznia 2022 roku. (ROŚPP.6220.15.2021) (data zamieszczenia 21 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 167 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu rekreacyjnego polegające na budowie oświetlenia terenu, boiska do minisiatkówki, toru sprawnościowego, miejsca na ognisko, sceny z zadaszeniem, na terenie części działki nr ew. 60 położonej w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 08.12.2021 roku w sprawie odmowy wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Pogorzeli". (data zamieszczenia 20 stycznia 2022 rok)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2022 roku (WI-I.7821.28.1.2021.HP) w sprawie  wydania decyzji Nr 142/SPEC/2021, znak: WI-I.7821.28.1.2021.HP uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Otwockiego Nr 5/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. znak AB.6740.DR.3.2021.PG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2713W – ul. Mazowieckiej w Dąbrówce i ul. Otwockiej w Celestynowie w związku z budowa chodnika” realizowana w gminie Celestynów, powiat otwocki, województwo mazowieckie i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. (data zamieszczenia 20 stycznia 2022 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych z punktem zlewnym na terenie działek nr ew. 154/1, 45/1, 50/1, 57/1 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 stycznia 2022 roku)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 1279, 514/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 stycznia 2022 roku)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2021 roku (DOOŚ-WDŚZ.II.420.1.2021.mk.10)  (data zamieszczenia 29 grudnia 2021 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie zbiorczej komory zasuw sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ew. 148, 157, 442 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 grudnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr ew. 208/10 położonej w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 grudnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 grudnia 2021 r. (ROŚPP. 6220.12.2021) (data zamieszczenia 14 grudnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 grudnia 2021 r. (ROŚPP.6220.6.2021) (data zamieszczenia 9 grudnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0258 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:

  • budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym),
  • montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,
  • wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna),
  • budowę wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna),

na terenie działki nr ew. 635 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 grudnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu rekreacyjnego polegające na budowie oświetlenia terenu, boiska do minisiatkówki, toru sprawnościowego, miejsca na ognisko, sceny z zadaszeniem, na terenie części działki nr ew. 60 położonej w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna - odcinek: słup 32/WIA (ze słupem) - słup nr 5/CEL (bez słupa)" (data zamieszczenia 18 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania administracyjnego (ROŚPP.6220.12.2021) (data zamieszczenia 17 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie raportu oddziaływania na środowisko (ROŚPP.6220.8.2021) (data zamieszczenia 17 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie podjęcia postępowania  (ROŚPP.6220.8.2021) (data zamieszczenia 17 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 1279, 514/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0258 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna), budowę wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna) na terenie działki nr ew. 635 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 208 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 listopada 2021 roku) 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: "Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna odcinek: słup nr 5/CEL (ze słupem) - Słup 8/WIL (ze słupem)" na terenie gmin Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim oraz gminy Wilga w powiecie garwolińskim. (data zamieszczenia 4 listopada 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 października 2021 r. (ROŚPP.6220.7.2021)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna". (data zamieszczenia 29 października 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ew. nr 333 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 października 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ew. nr 352 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 października 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ew. nr 349 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 października 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 994, 442, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 października 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1415/1, 1392/1, 684, 1393, 717, 685/2, 685/1, 693/7, 692, 512/4, 952, 597 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 października 2021 roku).

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 20 października 2021 roku (ROŚPP.6220.6.2021) (data zamieszczenia 22 października 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego. (ROŚPP.622011.2021) (data zamieszczenia 19 października 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – inwestycja liniowa oraz sieciowej przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie energetyczne, szafka sterownicza) na terenie działek nr ew. 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 10/3, 10/4, 11/9, 11/11, 11/12, 682, 693, 705 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WBL0102A operatora P4 na terenie działki nr ew. 144/1 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2021 roku) 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 5 października 2021 roku (AB.6741.158.2020.MD) (data zamieszczenia 7 października 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 29 września 2021 roku (AB.6741.158.2020.MD) (data zamieszczenia 6 października 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część B, gm. Celestynów

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 1 października 2021 roku (ROŚPP.6220.8.2021) (data zamieszczenia 1 października 2021 roku)

Zawiadomienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. dotyczącej wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV oraz napowietrznych stacji transformatorowych w Celestynowie. (data zamieszczenia 30 września 2021 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrów – Ostrowik” na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne oraz na terenie działek nr ew. 415, 80/2, 90/2, 94/2, 98/2, 103/6, 103/8, 108/2, 112/2, 115/4, 115/6, 348/2, 120/10, 124/2, 131/7, 131/9, 134/5, 134/6, 134/11, 136/24 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 września 2021 roku)

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna - odcinek: słup nr 5/CEL (ze słupem) - Słup 8/WIL (ze słupem)" (data zamieszczenia 21 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ew/ 1431 położonej w m. Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ew. 208 położonej w miejscowości Zabieżki gmina Celestynów. (data zamieszczenia 15 września 2021 roku)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2021 roku (WOŚ.6220.9.2016.MSz) (data zamieszczenia 14 września 2021 roku)

 Ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+" (data zamieszczenia 13 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dn. 01.09.2021 r. zmieniającej decyzję z dn. 11.01.2019 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję z dn. 29.03.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł <<Lubelska>>(bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650-19+200" (data zamieszczenia 13 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WBL0102A operatora P4 na terenie działki nr ew. 144/1 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1415/1, 1392/1, 684, 1393, 717, 685/2, 685/1, 693/7, 692, 512/4, 952, 597 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 994, 442, 157 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 września 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek nr ew. 681, 688, 693, 678, 685, 690, 684, 689, 683, 676, 705, 672/1 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym, dz. ewid. nr 693/22 obręb 0001 Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie. WI-I.746.1.40.2021.IK1 (data zamieszczenia 23 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz napowietrznych stacji transformatorowych RGNiGP.6740.162.2021 (data zamieszczenia 20 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 2441, obręb Podbiel, gmina Celestynów(data zamieszczenia 17 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 711/SAAB/2021 o sprostowaniu omyłek pisarskich w decyzji Nr 41/SPEC/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" RGNiGP.6871.47.2020 (data zamieszczenia 16 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø63 PE na terenie działki nr ew. 1431 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 sierpnia 2021 roku)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 sierpnia 2021 r. (WA.ZUZ.6.4210.447.2021.AL)

Obwieszczenie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. (WA.ZUZ.6.4210.447.2021.AL)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej -inwestycja liniowa oraz sieciowej przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie energetyczne, szafka sterownicza) na terenie działek nr ew. 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 10/3, 10/4, 11/11, 11/12, 682, 693, 705 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 19 lipca 2021 r. (AB.6740.DR. 3.2021.PG) (data zamieszczenia 3 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 20 lipca 2021 r. (AB.6740.DR.7.2021.PG) (data zamieszczenia 3 sierpnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2021 r. (ROŚPP. 6220.5.2021) (data zamieszczenia 29 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2021 r. (ROŚPP.6220.3.2021) (data zamieszczenia 29 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrów – Ostrowik” na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne oraz na terenie działek nr ew. 415, 80/2, 90/2, 94/2, 98/2, 103/6, 103/8, 108/2, 112/2, 115/4, 115/6, 348/2, 120/10, 124/2, 131/7, 131/9, 134/5, 134/6, 134/11, 136/24 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 lipca 2021 roku)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lipca 2021 r. (DOOŚ-WDŚZ.II.420.1.2021.mk.7) (data zamieszczenia 28 lipca 2021 roku)

Ogłoszenie o I Przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie Gminy Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie. (data zamieszczenia 23 lipca 2021 roku).

Załącznik 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ew. 333 z obr Stara Wieś gm. Celestynów na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej. (data zamieszczenia 23 lipca 2021 roku).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ew. 349 z obr Stara Wieś gm. Celestynów na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej. (data zamieszczenia 23 lipca 2021 roku).

Obwieszczenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym dz. ew. nr 129 obr. Dyzin. (data zamieszczenia 20 lipca 2021 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek nr ew. 681, 688, 693, 678, 685, 690, 684, 689, 683, 676, 705, 672/1 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2713W-ul. Dąbrowieckiej w gminie Celestynów". (data zamieszczenia 12 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. (data zamieszczenia 12 lipca 2021 roku)

Ogłoszenie Starosty Otwockiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. (data zamieszczenia 12 lipca 2021 roku)


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 12 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 394 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 lipca 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 2441 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 czerwca 2021 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (ROŚPP.6220.8.2021) (data zamieszczenia 17 czerwca 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 112/4, 1129/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 czerwca 2021 roku).

Decyzja Nr 1531/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2021 roku. (SPN.- I.7533.851.2015.EG) (data zamieszczenia 31 maja 2021 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1129/1, 1120/3, 1078/17, 1104/2, 1101/1, 1100/7, 1100/5, 1096/1, 1090/10 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 maja 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 17 maja 2021 roku (AB.6740.DR.2.2021.PG) (data zamieszczenia 24 maja 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 112/4, 1129/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 maja 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 394 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (RGNiG.6733.9.2021) (data zamieszczenia 20 maja 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 maja 2021 r. (ROŚPP.6220.6.2021) (data zamieszczenia 19 maja 2021 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego (AB. 6740.DR.3.2021.PG)   z dnia 10 maja 2021 r. (data zamieszczenia 19 maja 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 maja 2021 r. dotyczące dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część B, gm. Celestynów

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwoleń wodnoprawnych oraz przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego. (data zamieszczenia 11 maja 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (ROŚPP.6220.5.2021) (data zamieszczenia 29 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów (ROŚPP.6220.4.2021) z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego (AB. 6741.157.2020.MD) (data zamieszczenia 28 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 1129/1, 112/4 położonych w miejscowości Celestynów. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (WI-I.747.4.5.2021) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji: "Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna" (RGNiGP.6871.47.2020, data zamieszczenia 23 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (WI-I.747.4.4.2021) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji: "Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna" (RGNiGP.6871.47.2020, data zamieszczenia 23 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (WI-I.747.4.3.2021) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji: "Budowa linii 400kV Kozienice - Miłosna" (RGNiGP.6871.47.2020, data zamieszczenia 23 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Celestynów pozwoleń wodnoprawnych (data zamieszczenia 23 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 284, 308, 306, 307, 311, 316, 293, 297, 319 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV i napowietrznych stacji transformatorowych. (data zamieszczenia 15 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2021 roku (znak sprawy: WA. RUZ. 4210.50.2021.AŻ.) (data zamieszczenia 13 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 608, 809, 585, 586, 811, 812, 850, 948, 549 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/GC/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z lokalami mieszkalnymi polegającej na zabudowie  istniejącego tarasu ze zmianą konstrukcji dachu i przebudową, rozbudową istniejących lokali mieszkalnych na terenie działki nr ew. 2441  położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 237, 413/2, 413/4, 414, 415/5, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 112/4, 1129/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1129/1, 1120/3, 1078/17, 1104/2, 1101/1, 1100/7, 1100/5, 1096/1, 1090/10 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 kwietnia 2021 roku)


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 2 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. (WI-I.746.1.64.2020.IKI) (data zamieszczenia 1 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.03.2021 roku (znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.824.2019.KAK) (data zamieszczenia 26 marca 2021 roku.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.03.2021 roku (znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.824.2019.KAK) (data zamieszczenia 26 marca 2021 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 marca 2021 roku (ROŚPP.6220.1.2020) (data zamieszczenia 24 marca 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 marca 2021 roku (ROŚPP.6220.4.2021) (data zamieszczenia 24 marca 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 marca 2021 roku (ROŚPP.6220.3.2021)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 79/4, 659, 303, 344, 156 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów (data zamieszczenia 12 marca 2021 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego (WA.ZUZ.6.4210.29.2021.AZ.) (data zamieszczenia 3 marca 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 23 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 23 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn: "Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna" (data zamieszczenia 23 lutego 2021 roku) 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej - ul. Lazurowej w Glinie". (data zamieszczenia 16 lutego 2021 roku)

 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. (data zamieszczenia 16 lutego 2021 roku)

 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1O/00052197/2 w trybie uproszczonym. (data zamieszczenia 16 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2021 roku (ROŚPP.6220.8.2020) (data zamieszczenia 15 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 284, 308, 306, 307, 311, 316, 293, 297, 319 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 1653, 628, 624, 558, 1661, 1354, 762 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 lutego 2021)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 608, 809, 585, 586, 811, 812, 850, 948, 549 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 lutego 2021 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku Szkoły Podstawowej z lokalami mieszkalnymi polegająca na zabudowie istniejącego tarasu wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz przebudową i rozbudową istniejących lokali mieszkalnych na terenie działki nr ew. 2441 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn ? linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 413/2, 413/4, 414, 415/5, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (DLI -III.7621.1B.2019.KM.19) (data zamieszczenia 1 lutego 2021 roku)

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (PE-I.7440.16.2020.ES) z dnia 26 stycznia 2021 roku. (data zamieszczenia 29 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2021 roku (ROŚPP.6220.13.2020) (data zamieszczenia 28 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 roku (WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.34) (data zamieszczenia 27 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 18 stycznia 2021 roku (ROŚPP.6220.8.2020) (data zamieszczenia 20 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 79/4, 659, 303, 344, 156 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 stycznia 2021 roku) 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (SPN-II.7570.23.3.2019.PK) z dnia 8 stycznia 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 19 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 247 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 stycznia 2021 roku (ROŚPP.6220.13.2020) (data zamieszczenia 8 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 stycznia 2021 roku (ROŚPP.6220.8.2020) (data zamieszczenia 8 stycznia 2021 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 110 mm, na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 grudnia 2020 roku (WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.24) dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna. (data zamieszczenia 18 grudnia 2020 roku)

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE ? 90 mm na terenie działek nr ew. 149,150 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE ? 110 mm na terenie działek nr ew. 500, 529, 608 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 110 mm, na terenie działek nr ew. 897, 948 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ? 90 mm pompownią ścieków na terenie działek nr ew. 1003, 1046/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej PE ? 90 mm na terenie działek nr ew. 328/7, 356/2 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 1653, 628, 624, 558, 1661, 1354, 762 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 268, 339, 341/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 512/4, 865 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 grudnia 2020 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 662, 661/1, 659, 94/3, 136 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15-kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 693/22 obręb Celestynów, gm, Celestynów. (data zamieszczenia 11 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 505 położonej w miejscowości Podbiel gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie  sprawie wydania decyzja dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr ew. 418 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0258 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej: - budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednio na fundamencie płytowym), - montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, - wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna), - budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna), na terenie działki nr ew. 635 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2020 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku  (WOOŚ-II.420.37.2019.MKB.16) dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Prace na linii kolejowej Nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E20) - Zadanie 2 Góra Kalwaria-Łuków. (data zamieszczenia 26 listopada 2020 roku)

Zawiadomienie Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 listopada 2020 roku (ROŚŚP. 6220.13.2020) (data zamieszczenia 19 listopada 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie działek nr ew. 1302/3, 142/4 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 listopada 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0258 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:- budowę wieży telekomunikacyjnej w wyposażeniem (posadowienie bezpośrednio na fundamencie płytowym), - montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,- wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna), - budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna), na terenie działki nr ew. 635 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 listopada 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 247 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 listopada 2020 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 roku. (WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.22) (data zamieszczenia 13 listopada 2020 roku)

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2020 roku (ROŚPP.6220.8.2020) o zgromadzeniu materiału dowodowego (data zamieszczenia 9 listopada 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 63 PE na terenie działek nr ew. 136/3, 137/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 listopada 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek nr ew. 597, 975/12, 972/25, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ? 63 PE na terenie części działki nr ew. 604 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 października 2020 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 października 2020 roku. (ROŚPP.6220.11.2020) (data zamieszczenia 16 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 662, 661/1, 659, 94/3, 136 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ? 90 mm z pompownią ścieków na terenie działek nr ew. 1003, 1046/2 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ?  90 mm, na terenie działek nr ew. 328/7, 356/2 położonych w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 90 mm, na terenie działek nr ew. 149, 150 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 90 mm, na terenie działek nr ew. 500, 608, 529 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 110 mm, na terenie działek nr ew. 897, 948 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 110 mm, na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 512/4, 865 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 października 2020 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 268, 339, 341/1 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 października 2020 roku) 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2020 roku WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.19 dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna. (data zamieszczenia 7 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie działek nr ew. 433/12, 442 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2020 roku) 

Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 200 mm na terenie działki nr ew. 418 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia  7 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE ? 90 mm na terenie działki nr ew. 505 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 356/2 położonej w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 października 2020 roku).

Obwieszczenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty. GN.683.145.2020.MP (data zamieszczenia 6 października 2020 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 października 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie działek nr ew. 1302/3, 142/4 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01 października 2020 roku).

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 22 września 2020 roku (PE.- I.7440.16.2020.ES) (data zamieszczenia 24 września 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr. ew. 284, 350 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów (data zamieszczenia 17.09.2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) DN 63 PE na terenie działek nr ew. 136/3, 137/1 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów (data zamieszczenia 15.09.2020 roku)

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego z dnia 9 września 2020 roku. (data zamieszczenia 9 września 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 86 i 87 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 września 2020 roku)

Zawiadomienie z dnia 31.08.2020 roku (ROŚPP.6220.8.2020) (data zamieszczenia 4 września 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli, na terenie działki nr ew. 2441 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 września 2020 roku) 

RGNiGP.6733.39.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) 63 PE na terenie działki nr ew. 604 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 356/2 położonej w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, na terenie działek nr ew. 994, 972/15 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie działek nr ew. 433/12, 442 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące, że przed wydaniem decyzji w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna, Strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. (data zamieszczenia 11 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 sierpnia 2020 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na działkach o nr ew. 693/22 i 1433 obręb Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 sierpnia 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ew. 89, 362, 86, 80/4, 178, 360/1, 22 położonych w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr. ew. 103/2 położonej w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 lipca 2020 roku)
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 lipca 2020 roku (ROŚPP.6220.13.2020) w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 30 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 lipca 2020 roku (ROŚPP.6220.13.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego. (data zamieszczenia 30 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 lipca 2020 roku (znak sprawy: WA.ZUZ.6.4210.409.2020.BP) (data zamieszczenia 29 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) ?90 PE, ?63 PE, ?40 PE na terenie: ?    działek nr ew. 659, 344 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów,?    działki nr ew. 724 położonej w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów, ?    działek nr ew. 762, 628, 579, 520, 501, 418, 408, 334, 297, 293, 558, 1661 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów, ?    części działek nr ew. 605/2, 603, 638, 548, 549, 427, 649, 1189, 927, 167, 308, 350, 399 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ew. 284, 350 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.13.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15 kV, nN - 0.4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV, nN - 0.4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 883/2, 952, 597, 1118, 1186, 1139, 1135/2, 1129, 1121, 936, 915/2, 914, 831, 524, 535, 512/4, 832, 881/10, 560, 880 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działek nr ew. 187, 174, 172 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 27 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.17.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na:przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowa oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr ew. 165 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 lipca 2020 roku) 

RGNiGP.6733.26.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4 kV. (data zamieszczenia 20 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.28.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE. (data zamieszczenia 20 lipca 2020 roku)


Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 9 lipca 2020 roku (sygn. sprawy: AB.6740.DR.8.2019.PP) (data zamieszczenia 20 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN ? 0,4 kV, napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN ? 0,4 kV, na terenie działek nr ew. 181, 1347/7 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

(data zamieszczenia 13 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 86 i 87 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.25.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: modernizacji punktu przystrzeliwania broni Komendy Stołecznej Policji, na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.22.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, stacjami transformatorowymi i złączami kablowymi na terenie działek nr ew. 1189, 927, 628, 762, 541, 540, 612/2, 611, 609, 613, 689, 605/2, 1661, 558, 1354, 612/1, 624, 614, 603, 604 położonych w miejscowości Pogorzel, na terenie działki nr ew. 724 położonej w miejscowości Stara Wieś oraz na terenie działek nr ew. 344, 347/1, 69 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.23.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 197, 201, 362 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.32.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie działek nr ew. 156, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 240, 241, 242, 632, 696/1, 697/1, 699, 701, 703, 758, 705, 747, 244 położonych w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.33.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli na terenie działki nr ew. 2441 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.14.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 446, 505 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.16.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 1047 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.18.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 679, 681, 685, 686, 688 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.19.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie oświetlenia ulicznego na terenie części działek nr ew. 333/6, 333/2, 361, 333/15, 333/12 położonych w miejscowości Ostrowik, nr ew. 378/6 położonej w miejscowości Jatne gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.20.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 375/11, 378, 379 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

RGNiGP.6733.21.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn - rozbudowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 53, 65, 66, 167 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 lipca 2020 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.13) (data zamieszczenia 25 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15kV, nN - 0,4 kV, kontenerowych kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV, nN 0,4 kV, złącza kablowego SN - 15 kV, nN 0,4 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 883/2, 952, 597, 1118, 1186, 1139, 1135/2, 1129, 1121, 936, 915/2, 914, 831, 524, 535, 512/4, 832, 881/10, 560, 880 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działek nr ew. 187, 174, 172 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 czerwca 2020 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie systemów zabezpieczenia technicznego Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, Stara Wieś - maszt antenowy, na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku (znak pisma: PE-I.7440.20.2019.ES) (data zamieszczenia 19 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15 kV, nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV, nN 0,4 kV, złącza kablowego SN - 15 kV, nN 0,4 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 1415/1, 1415/2, 1392/2, 684, 1393, 714, 410, 394, 612/10, 386, 357, 379, 288, 372, 365, 252, 293, 685/1, 694/1, 694/2, 685/2,767/3, 693/3, 693/4, 692, 512/4, 883/2, 952, 1434, 693/7, 266 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 18 czerwca 2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ,średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa na terenie działek nr ew. 994, 972/15 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 08.06.2020 r. znak: AB.6740.DR.17.2019.PP o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa drogi gminnej 270129W ? ul. Podgórnej oraz 270147W ? ul. Witosa w Celestynowie?.(data zamieszczenia 17 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ? 90 PE, ? 63 PE, ? 40 PE na terenie:

  • działek nr ew. 659, 344 położonych w miejscowości Glina,
  • działki nr ew. 724 położonej w miejscowości Stara Wieś,
  • działek nr ew. 762, 628, 579, 520, 501, 418, 408, 334, 297, 293, 558, 1661 położonych w miejscowości Pogorzel,
  • części działek nr ew. 605/2, 603, 638, 548, 549, 427, 649, 1189, 927, 167, 308, 350, 399 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 4 czerwca 2020 roku (sygn. akt: AB.6740.DR.8.2019.PP.) (data zamieszczenia 8 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 25 PE na terenie działek nr ew. 1030, 1041, 1042/3, 1042/7, 1042/10 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN ? 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN ? 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr ew. 678, 681, 685 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 maja 2020 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek nr ew. 597, 975/12, 972/25, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ew. 89, 362, 86, 80/4, 178, 360/1, 22 położonych w miejscowości Jatne oraz na terenie działki nr ew. 103/2 położonej w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, złącza kablowego SN ? 15 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 1415/1, 1415/2, 1392/2, 684, 1393, 714, 410, 394, 612/10, 386, 357, 379, 288, 372, 365, 252, 293, 685/1, 694/1, 694/2, 685/2, 767/3, 693/3, 693/4, 692, 512/4, 883/2, 952, 1434, 693/7, 266 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemów zabezpieczenia technicznego Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, Stara Wieś ? maszt antenowy, na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 maja 2020 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 8 maja 2020 roku o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2019-2023" (data zamieszczenia 8 maja 2020 roku)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2020 r. (sygn.: PE-I.7440.20.2019.ES) w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod projektowane stanowiska słupowe dla nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna.(data zamieszczenia 8 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji punktu przystrzeliwania broni Komendy Stołecznej Policji na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 maja 2020 roku) 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4 kV, napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN - 0,4 kV na terenie działek nr ew. 181, 1347/7 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenie 4 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV niskiego napięcia oświetlenia rogowego, na terenie działek nr ew. 362, 197, 201 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 maja 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, złącza kablowego SN ? 15 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 1415/1, 1415/2, 1392/2, 684, 1413/23, 1393, 714, 410, 394, 612/10, 386, 357, 379, 288, 372, 365, 252, 293, 685/1, 693/9, 694/1, 685/2, 767/3, 693/3, 693/4, 692, 512/4, 883/2, 952, 1434, 693/7, 266 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 kwietnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN ? 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 883/2, 952, 597, 1118, 1186, 1139, 1135/2, 1129, 1121, 936, 915/2, 914, 831, 524, 535, 512/4, 832, 513/3, 232, 686, 881/10, 560, 512/3, 880 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działek nr ew. 187, 174, 172 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30 kwietnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OTW4402A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, na terenie części działki nr ew. 140 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 kwietnia 2020 roku) 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 378, 379, 375/11 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 2020 r. (WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.11) (data zamieszczenia 27 kwietnia 2020 roku

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN i SN wraz ze stanowiskami słupowymi, stacjami transformatorowymi i złączami kablowymi na terenie działek nr ew. 1189, 927, 628, 762, 541, 540, 612/2, 611, 609, 613, 689, 605/2, 1661, 558, 1354, 612/1, 624, 614, 603, 604 położonych w miejscowości Pogorzel, na terenie działki nr ew. 724 położonej w miejscowości Stara Wieś oraz na terenie działek nr ew. 344, 347/1, 69 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 65, 66, 167, 53 położonej w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? budowa oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 333/6, 333/2, 361, 333/15, 333/12 położonych w miejscowości Ostrowik oraz na terenie działki nr ew. 378/6 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)
 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 679, 686, 688, 681, 685 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)
 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr ew. 165 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr ew. 1047 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn ? rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 446, 505 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 24 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 17.04.2019 roku (AB.6740.DR.17.2019.PP) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi gminnej 270129W- ul. Podgórnej oraz 270147W- ul.Witosa w Celestynowie. (data zamieszczenia 23 kwietnia 2020 roku).

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 kwietnia 2020 roku (ROŚPP. 6220.2020) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:,, Rozbudowie zakładu o cztery silosy aluminiowe do magazynowania surowców - granulatów tworzyw sztucznych. (data zamieszczenia 22 kwietnia 2020 roku).

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. (sygn.: PE-I.7440.20.2019.ES) w sprawie projektu rozstrzygnięcia dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod projektowane stanowiska słupowe dla nowej dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna.(data zamieszczenia 17 kwietnia 2020 roku)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie działek nr ew. 1030, 1041, 1042/3, 1042/7, 1042/10 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2020 roku)

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OTW4402A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, na terenie części działki nr ew. 140 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 1 kwietnia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie systemów zabezpieczenia technicznego Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, Stara Wieś ? maszt antenowy, na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 marca 2020 roku)

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV na terenie działki nr ew. 535 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 marca 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OTW4402A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, na terenie części działki nr ew. 140 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 marca 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej (nn), na terenie działek nr ew. 391, 399 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 marca 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego Celestynów na terenie działek nr ew. 693/18, 693/19, 693/20 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 lutego 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE na terenie działek nr ew. 469, 972/25 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lutego 2020 roku)
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemów zabezpieczenia technicznego Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, Stara Wieś ? maszt antenowy, na terenie części działki nr ew. 1438 położonej w obrębie Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 luty 2020 rok)
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN ? 15 kV, nN 0,4 kV na terenie działki nr ew. 535 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 stycznia 2020 roku)
 
Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 7 stycznia 2020 roku (sygn. AB.6740.DR.8.2019.PP) w sprawie zawieszenia na wniosek inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ,,Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina" (data zamieszczenia 22 stycznia 2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej (nn), na terenie działek nr ew. 391, 399 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 stycznia 2020 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 158/SPEC/2019 z dnia 20.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat otwocki? (data zamieszczenia 10 stycznia 2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OTW4402A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-64,95) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, na terenie części działki nr ew. 140 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 stycznia 2020 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury wraz z budową sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe poniżej 1kV oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej w Celestynowie przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego. (data zamieszczenia 2 stycznia 2020 roku)

2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na terenie działki nr ew. 670/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE na terenie działek nr ew. 469, 972/25 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz na terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 grudnia 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego Celestynów na terenie działek nr ew. 693/18, 693/19, 693/20 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 grudnia 2019 roku).
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 512/3, 514, 559, 560 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 157, 1280, 1432, 197, 181, 166 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1280, 157, 215/4, 512/3, 513/3, 514, 515/1, 516/2, 535, 831, 512/4, 952, 686, 219 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1280, 157, 148, 1372, 442, 456, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 listopada 2019 roku) 
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki nr ew. 316 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz na terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku) 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na terenie działki nr ew. 670/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 listopada 2019 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki
nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 16 października 2019 roku).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu istniejącym wylotem, na działce o nr ew. 1348 obręb 0001 Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcyjnego systemów ekspozycyjnych na terenie działek nr ew. 184/7 i 186/7 z obrębu 0005 Jatne gmina Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek nr ew. 994, 972/19 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz ma terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 września 2019 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów? na terenie działki nr ew. 79/4 położonej w
miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17 września 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15KV i nN-0,4 kV, słupowych stacji transformatorowych. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat otwocki.? (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1432, 1280, 157, 215/4, 512/3, 513/3, 514, 515/1, 516/2, 535, 831, 512/4, 952, 686, 219 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 512/3, 514, 559, 560 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki nr ew. 316 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1432, 1280, 157, 148, 1372, 442, 456, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 157, 1280, 1432, 197, 181, 166 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN - 0,4kV na terenie działek nr ew. 157, 148, 150, 442, 994, 1024, 1031/1, 1030, 1075, 112/3, 1023/1, 1047, 1012/5, 1003, 975/13, 976, 975/12, 469, 975/11, 597, 511/7, 504, 1451/2, 511/8, 511/6, 513/1, 513/2, 513/3, 559, 514, 832, 831, 512/4, 232, 686, 512/3, 1280, 215/4, 1432, 165, 1455, 1434, 253, 293, 342, 344, 693/2,1089 położonych w miejscowości Celestynów, działek nr ew. 233, 167, 81 położonych w miejscowości Lasek gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 9, 54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek, nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 sierpnia 2019 roku)


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 360/4, 369, 357, 359, 360/1, 362, 135, 136/3, 136/1, 137, 138/1, 138/5, 138/3, 139, 140, 141, 142/11, 149/9, 146/2, 146/3, 148/3, 150/1, 150/5, 150/4, 152, 153, 372, 373, 379/1, 354, 361, 96, 93, 89, 112/2, 112/1, 111/1, 110, 109/2, 108/2, 106/1, 105, 104, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98/2, 97, 95, 91, 84, 86, 80/4, 80/3, 178, 181/10, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6, 181/5, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 22, 194/11, 21/2, 78/2, 144/1, 379/5, 113/2, 113/1, 112/4, 106/2, 98/1 położonych w miejscowości Jatne, działek nr ew. 148, 149, 35/12, 173, 165, 166, 37, 39, 43/1, 45/5, 47/6, 47/5, 49/1, 53, 60, 62, 65/7, 65/1, 67, 88, 90, 36, 38/2, 42, 44/2, 44/3, 46/3, 46/1, 48, 52/2, 52/1, 56, 59, 64, 66, 68, 71, 81, 103/1, 93, 94, 103/2, 96/1, 98, 100, 102, 104, 107/1, 107/2, 109, 110, 112/1, 114/1, 116/2, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/3, 134, 137/8, 137/1, 135, 133/4, 131/1, 129, 127, 125, 123, 121/1, 156, 119/1, 117/2, 117/4, 115/6, 151, 111/4, 111/2, 111/1, 108/5, 108/3, 108/1, 105/1, 101/1, 101/2, 99/1, 97/4, 91/3, 89, 72, 75, 79/2, 79/1, 82, 84/1, 34/11, 34/9, 34/8, 23/6, 23/5, 21, 83, 34/3, 33/2, 33/3, 33/1, 29, 30, 27, 25, 19/3, 133/3, 69/3, 117/6, 69/4 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 26 sierpnia 2019 roku) 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 9, 54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek,nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 7 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek nr ew. 994, 972/19 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 604/2019 zmieniającej decyzję o lokalizacji  celu publicznego Nr 670/2018 z dnia 14.11.2018 r. znak 
RGNiGP.6733.16.2018 dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie 
działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (sygn. DLI-III.4621.16.2019. KM.3) w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/II/2018 z dnia 29 marca 2018 roku. (data zamieszczenia 29 lipca 2019 roku)

Załącznik do obwieszczenia

Załącznik do obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek ew. nr 706, 707/1, 714/6 w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Decyzja Starosty Otwockiego ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów. (data zamieszczenia: 19.07.2019).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2019 roku).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2019 roku).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 4 lipca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie boiska piłkarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" na terenie działki nr ew. 79/4 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 lipca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr 9,54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek, nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut. (data zamieszczenia 17 czerwca 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Lazurowej w Glinie". (data zamieszczenia 17 czerwca 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 438/2019 z dnia 29.05.2019 r. zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 764/2017 z dnia 23.11.2017 r. obejmującą przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin. (data zmaieszczenia 30 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 360/4, 369, 357, 360/1, 362, 135, 136/3, 136/1, 137, 138/1, 138/5, 138/3, 139, 140, 141, 142/11, 149/9, 146/2, 146/3, 148/3, 150/1, 150/5, 150/4, 152, 153, 372, 373, 379/1, 354, 361, 96, 93, 89, 112/2, 112/1, 111/1, 110, 109/2, 108/2, 106/1, 105, 104, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98/2, 97, 95, 91, 84, 86, 80/4, 80/3, 178, 181/10, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6, 181/5,  181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 22, 194/11, 21/2, 78/2, 144/1, 379/5, 113/2, 113/1, 112/4, 106/2, 98/1 położonych w miejscowości Jatne, działek nr ew. 148, 149, 35/12, 173, 165, 166, 37, 39, 41, 43/1, 45/5, 47/6, 47/5, 49/1, 53, 57, 60, 62, 65/7, 65/1, 67, 88, 90, 36, 38/2, 40, 42, 44/2, 44/3, 46/3, 46/1, 48, 52/2, 52/1, 56, 59, 64, 66, 68, 71, 73, 78, 81, 103/1, 94, 103/2, 96/1, 98, 100, 102, 104, 107/1, 107/2, 109, 110, 112/1, 114/1, 116/2, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/3, 134, 137/8, 137/1, 135, 133/4, 131/1, 129, 127, 125, 123, 121/1, 156, 119/1, 117/2, 117/4, 115/6, 151, 111/4, 111/2, 111/1, 108/5, 108/3, 108/1, 105/1, 101/1, 101/2, 99/1, 97/4, 91/3, 89, 72, 74, 75, 79/2, 79/1, 80, 82, 84/1, 34/11, 34/9, 34/8, 23/6, 23/5, 21, 83, 34/3, 33/2, 33/3, 33/1, 29, 30, 27, 25, 19/3, 133/3, 69/3, 117/6, 69/4, 136/7 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4kV na terenie działek nr ew. 157, 148, 150, 442, 994, 1024, 1031/1, 1030, 1075, 112/3, 1023/1, 1047, 1012/5, 1003, 975/13, 976, 975/12, 469, 975/11, 597, 511/7, 504, 1451/2, 511/8, 511/6, 513/1, 513/2, 513/3, 559, 514, 832, 831, 512/4, 232, 686, 512/3, 157, 1280, 215/4, 1432, 165, 1455, 1434, 253, 293, 342, 343, 344, 693/1, 693/2, 1089 położonych w miejscowości Celestynów, działek nr ew. 233, 167, 81 położonych w miejscowości Lasek gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 706, 707/1, 714/6 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 8 maja 2019 roku (sygn. akt AB.6740.DR.3.2019.PP) (data zamieszczenia 16 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 maja 2019 roku (sygn. akt WA.ZUZ.6.421.156.2019.AZ.) (data zamieszczenia 16 maja 2019 roku)

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. (data zamieszczenia 8 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.(data zamieszczenia 29 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wody czystej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr ew. 1067 i 1073 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 kwietnia 2019 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. (data zamieszczenia 19 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część A, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia planów zadań ochronnych sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. (data zamieszczenia 15 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 roku. Sygn. akt: WOOŚ-II.420.37.2019.MKB.5 (data zamieszczenia 20 marca 2019 roku).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 roku. Sygn. akt: WOOŚ-II.420.37.2019.MKB       (data zamieszczenia 20 marca 2019 roku).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 marca 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w Gminie Celestynów. (data zamieszczenia 8 marca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wody czystej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr ew. 1067 i 1073 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lutego 2019 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 11 stycznia 2019 roku, znak: DLI-III.4621.9.2018.KM.10. (data zamieszczenia 8 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel-część B, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 11 stycznia 2019 roku, znak: DLI-III.4621.9.2018.KM.10 (data zamieszczenia 18 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie ogólnodostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, Gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 stycznia 2019 roku).

2018

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ogólnodostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 grudnia 2018 roku)

Decyzja Nr 162/2018 Starosty Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 roku, ustalająca, że nieruchomość położona w miejscowości Tabor, Gmina Celestynów stanowi mienie gromadzkie. (data zamieszczenia 12 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia   7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów,  gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 110/II/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,Budowa sieci zasilającej PT Karpiska 110 kV wraz ze światłowodem" (data zamieszczenia 5 grudnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego Nr 130/2018 z dnia 11 października 2018 roku (data zamieszczenia 4 grudnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego Nr 158/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku (data zamieszczenia 4 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 30 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia swierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ustanowieniu tymczasowej, kontenerowej, przenosnej wytwórni betonu wraz z zapleczem budowy na potzreby i okres realizacji inwestycji pn.:,, Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin na odcinku od km 4+049 do km 27+900, usytuowanej na zapleczu budowy drogi S-17 w miejscowości Ostrowik". (data zamieszczenia 7 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ogólnodostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości
Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1667/4, 1676/1, 1677/1 oraz części działek nr ew. 861/2, 861/3, 1633, 1644, 1645/3, 1662, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1668 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 11 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie o salę gimnastyczną  z zapleczem szatniowym wraz z łącznikiem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 10 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 706, 707/1 oraz części działki nr ew. 714/5 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 3.10.2018 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 14.09.2018 r.)

Decyzja Starosty Otwockiego ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 11.09.2018 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 764/2017 z dnia 23.11.2017 r. obejmującą przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 4 września 2018)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczącym zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci zasilającej PT Karpiska 110kV wraz ze światłowodem oraz budowa elektroenergetycznych i teletechnicznych linii (sieci) kablowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (data zamieszczenia 31 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym oraz łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1667/4, 1676/1, 1677/1 oraz części działek nr ew. 861/2, 861/3, 1633, 1644, 1645/3, 1662, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1668, położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 sierpnia 2018 roku)

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego KOA/2436/Ar/18 z dnia 09.08.2018 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Celestynów, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (data zamieszczenia 20 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęcia konsultacji społecznych przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarwoania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 2 sierpnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego  ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 lipca 2018)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (data zamieszczenia 9 lipca 2018 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi na terenie części działek nr ew. 167, 290/9, 189/5 oraz 189/3 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy. (data zamieszczenia 18 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzjio odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW 4440D,tj. instalacja radiokomunikacyjna wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny radiolinii zamontowane na stalowej wieży kratowej o wysokości 60,45m n.p.t. na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV na terenie działki nr ew. 3266/2 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie budynku biurowo-socjalnego oraz rozbudowie hali produkcyjnej folii na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 170/17 i 171, położonej w obr. 0008 Ostrów. (data zamieszczenia 7 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi na terenie części działek nr ew. 167, 290/9, 189/5 oraz 189/3 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o zmianie stron w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zmieszczenia 28 maja 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 13lIIl20I8 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ,obudowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)
- Garwolinna odcinku węzeł ool,ubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8o700 kmo'. (data zamieszczenia 28 maja 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 35/II/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabiny sekcyjnej Stara Wieś. (data zamieszczenia 25 maja 2018 roku) 

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW 4440D, tj. instalacja radiokomunikacyjna wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo ? odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny radiolinii zamontowane na stalowej wieży kratowej o wysokości 60,45m n.p.t. na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 23 maja 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie części działek nr ew. 1024 oraz nr ew. 1034/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 maja 2018 roku)

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego KOA/1087/Ar/18 z dnia 15.05.2018 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Celestynów, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (data zamieszczenia 21 maja 2018 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o przebudowie dachu, zabudowie tarasu wraz z adaptacją na pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie znajdującego się na terenie dz. nr ew. 516/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 maja 2018 roku)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 10 maja 2018 roku).

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel  część A, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 10 maja 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 63 PE na terenie części działek nr ew. 1003 oraz nr ew. 1041 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 maja 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 40 PE na terenie części działki nr ew. 1003 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 maja 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczy przebudowy drogi S 17. (data zamieszczenia 30 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie części działek nr ew. 1024 oraz nr ew. 1034/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ,,Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - |9+200". (data zamieszczenia 25 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części dz. nr ew. 112 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 20 kwienia 2018 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi na terenie części działek nr ew. 167, 290/9, 189/5 oraz 189/3 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 63 PE na terenie części działek nr ew. 1003 oraz nr ew. 1041 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 40 PE na terenie części działki nr ew. 1003 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części dz. nr ew. 1384/1 położonej w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części dz. nr ew. 391 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 9 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części dz. nr ew. 167 i 277 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 kwietnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu oraz zabudowie tarasu wraz adaptacją na pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie znajdującego się na terenie działki nr ew. 516/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 marca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu  postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie części działek nr ew. 1024 oraz nr ew. 1034/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 marca 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 63 PE na terenie części działek nr ew. 1003 oraz nr ew. 1041 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 40 PE na terenie części działki nr ew. 1003 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza napowietrzno-kablowego składającego się z linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV oraz słupów energetycznych na odcinku o dł. 3500 m, zlokalizowanego na działce ew. nr 772/1 obr. 0023 Warszówka, gmina Celestynów pow. Otwocki, województwo mazowieckie. (data zamieszczenia 26 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji cele publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na kabinie sekcyjnej Stara Wieś wraz z kablami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce ew. nr 725/1 obr. 0012 Stara Wieś, powiat otwocki, województwo mazowieckie. (data zamieszczenia 26 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie przepustu (? 800) w drodze gminnej na terenie części działki nr ew. 632 (ul. Zawilcowa) położonej w miejscowości Zabieżki gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działek nr ew. 167 i 277 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 16 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 391 (ul. Radosnej) położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 1384/1 położonej w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 112 (ul. Majowej) położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (data zamieszczenia 12 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej SN 15kV na terenie działek nr ew. 3462, 3264, 3265/2, 3266/2, 3263, 3268, 3267położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 lutego 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (data zamieszczenia 5 luty 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile ??26778 Pogorzel?? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr ew. 342 położonej w miejscowości Pogorzel gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 luty 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie przepustu (? 800) w drodze gminnej na terenie części działki nr ew. 632 (ul. Zawilcowa) położonej w miejscowości Zabieżki gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów (data zamieszczenia 24 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie o sporządzeniu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 roku" (data zamieszczenia 23 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej SN 15kV na terenie działek nr ew. 3462, 3264, 3265/2, 3266/2, 3263, 3268, 3267 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 18 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV na terenie działki nr ew. 3265/2 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (data zamieszczenia 10 stycznia 2018 roku)

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-mobile "26778 Pogorzel" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr ew. 342 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 stycznia 2018 roku)

2017

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr ew. 283(ul. Polna) położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 663 (ul. Boczna) położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew.356 położonej w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Szkolnej (dz. nr ew. 975/12, 469) oraz części ul. Laskowskiej (dz. nr ew. 994) w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Modrzewiowej (dz.nr ew.1608/2) w miejscowości Regut, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Polnej (dz. nr ew. 705) w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 28 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowa) oraz 870 położonych w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-mobile "26778 Pogorzel" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr ew. 342 położonej w m. Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 grudnia 2017 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie przepustu (? 800) w drodze gminnej na terenie części działki nr ew. 632 (ul. Zawilcowa) położonej w miejscowości Zabieżki gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 283 (ul. Polna) położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 663 (ul. Boczna) położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działki nr ew. 356 położonej w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Szkolnej (dz. nr ew. 975/12, 469) oraz części ul. Laskowskiej (dz. nr ew. 994) w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Modrzewiowej (dz. nr ew. 1608/2) w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Polnej (dz. nr ew. 705) w miejscowości Zabieżki , gm. Celestynów. (data zamieszczenia 1 grudnia 2017 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 1542/1 i 1543/1 w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 listopada 2017 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 listopada 2017 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowa) oraz 870 położonych w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24 listopada 2017 roku)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej SN 15kV na terenie działek nr ew. 3462, 3264, 3265/2, 3266/2, 3263, 3268, 3267 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 20 listopada 2017 roku)

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie części działki nr ew. 394 (ul. Kościuszki) w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 października 2017 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz kablowej SN 15kV na terenie działek nr ew. 3462, 3264, 3265/2, 3266/2, 3263, 3268, 3267 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części działek nr ew. 130, 136/3, 137/1, 137/2 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr ew. 283 (ul. Polna) położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr ew. 663 (ul. Boczna) położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr ew. 356 położonej w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów.

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Szkolnej (dz. nr ew. 975/12, 469) oraz części ul. Laskowskiej (dz. nr ew. 994) w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Modrzewiowej (dz. nr ew. 1608/2) w miejscowości Regut, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części ul. Polnej (dz. nr ew. 705) w miejscowości Zabieżki , gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części dz. nr ew. 394 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowa) oraz 870 położonych w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200". (data zamieszczenia 09.10.2017)

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społecześńtwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływaia na środowisko przed wydaniem dezyzji o zezwoleniu na ralizację inwestycji drogowej. pn.: "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200". (data zamieszczenia 09.10.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działek nr ew. 143/4, 135/24, 135/23, 142/4 (ul. Zielona) oraz 148 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części ul. Otwockiej  położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z dwoma zbiornikami wody czystej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 1542/1 oraz 1543/1 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki nr ew. 157 (ul. Otwocka) położonej w miejscowości Celestynów, nr ew. 621 (ul. Mazowiecka), 865 (ul. Boczna,  ul. Wypoczynkowa), 650 (ul. Strażacka), 113/2, 443 (ul. Pogorzelska) położonych w miejscowości Dąbrówka, nr ew. 673, 675, 325/1, 13/2 (ul. Dąbrowiecka), 723, 672/1, 672/2, 705 położonych w miejscowości Stara Wieś, nr ew. 658 (ul. Sosnowa), 657 (ul. Dąbrowskiej),  położonych w miejscowości Glina gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowa) oraz 873 położonych w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działek nr ew. 143/4, 135/24, 135/23, 142/4 (ul. Zielona), 148 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części ul. Otwockiej położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowa) oraz 873 położonych w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów

Obwieszczenie  o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki nr ew. 157 (ul. Otwocka), położonej w miejscowości Celestynów, nr ew. 621 (ul. Mazowiecka), 865 (ul. Boczna, ul. Wypoczynkowa), 650 (ul. Strażacka), 113/2, 443 (ul. Pogorzelska) położonych w miejscowości Dąbrówka, nr ew. 673, 675, 325/1, 13/2 (ul. Dąbrowiecka), 723, 672/1, 672/2, 705 położonych w miejscowości Stara Wieś, nr ew. 658 (ul. Sosnowa), 657 (ul. Dąbrowskiej), 545 położonych w miejscowości Glina gm. Celestynów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew.  157 (ul. Otwocka),  1445 położonych w miejscowości Celestynów,  nr ew. 621 (ul. Mazowiecka), 865 (ul. Boczna, ul. Wypoczynkowa), 650 (ul. Strażacka), 113/2, 443 (ul. Pogorzelska) położonych w miejscowości Dąbrówka, nr ew. 673, 675, 731, 325/1, 13/2 (ul. Dąbrowiecka), 723, 672/1, 672/2, 714/4 (ul. Fabryczna), 705 położonych w miejscowości Stara Wieś,  nr ew. 658 (ul. Sosnowa), 657 (ul. Dąbrowskiej), 545 położonych w miejscowości Glina gm. Celestynów.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" ( bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (data zamieszczenia 12.07.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie dydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej linii oświetlenia uclicznego na terenie działek nr ew. 663 (ul. Boczna), 796 (ul. Laskowska) oraz 873 położonych w miejscowości Dąbrowka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6.07.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych z punktem zwrotnym na terenie części działki nr ew. 154/1 w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.06.2017)

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne  korzystanie z wod tj. odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych oraz roztopowych do wód i ziemi, wykonanie urządzeń wodnych, wznoszenie obiektów budowlanych  oraz  wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzek Mieni i Świder, w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 21.06.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie przedszkola samorzadowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek  nr ew. 468, 472 i 473 położonych w miejscowości Celestyów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.05.2017)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w m. Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 10.05.2017)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla części działek nr ew. 705 (ul. Polna), 244 (ul. Malownicza), 760 (ul. Złotej Jesieni) w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 09.05.2017)

Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej  telefonii komórkowej na terenie działki nr ew.  235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 08.05.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części działek nr ew. 698, 717, 735 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28.04.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  na likwiadację istniejących rowów drogowych, istniejących przepustów, istniejącego obiektu mostowego na rzece Mieni (obiekt 1), istniejących wylotów kanalizacyjnych, istniejącej studni chłonnej  oraz wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie robót budowlanych towarzyszących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mieni i Świder, w związku z budową drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł 'Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy), część II, od km 5+650 do km 19+200 (data zamieszczenia 19.04.2017)

Obwieszczenie o granicy, numerze okręgu głosowania i liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do rady gminy, zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 roku. (data zamieszczenia 14.04.2017)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.04.2017)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.04.2017)

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola samorządowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 468, 472 i 473 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13.04.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew.  120, 130/1 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów.  (data zamieszczenia 13.04.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przedłużeniu terminu zalatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych oraz roztopowych do wód i ziemi, wykonanie urządzeń wodnych, wnoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzek Mieni i Świder w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część I, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 11.04.2017)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie cczęści działek  nr ew. 698, 717, 735 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29.03.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. stwierdzenia nabycia przez powiat otwocki prawa własności do zajętej części drogi publicznej nr 01220 w Miejscowości Celestynów, gmina Celestynów, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0001 Celestynów jako działki ewidencyjne nr 1430 o powierzchni 3,4044 ha, 1431 o powierzchni 2,2414 ha i 1435 o powierzchni 1,3764 ha. (data zamieszczenia 29.03.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek nr ew. 767/6 oraz nr ew. 754 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23.03.2017)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na  przebudowie targowiska stałego wraz z budową dwóch wiat stalowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, budynku gospodarczego, pawilonów hadlowych, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ew. 881/5, 882/4 oraz części dz. nr ew. 512/4, 952 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.03.2017)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 120, 130/1 oraz części działki nr ew.  166 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów.  (data zamieszczenia 20.03.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 03.03.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację: istniejących rowów drogowych, istniejących przepustów, istniejącego obiektu mostowego na rzece Meni, istniejących wylotów kanalizacyjnych , istniejącej studni chłonnej oraz wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywanie robót budowlanych towarzyszących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mieni i Świder, w związku z budową drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy), część II, od km 5+650 do km 19+200. (data zamieszczenia 13.03.2017)

Decyzja nr 61/17/PZ.W  Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10.03.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. (data zamieszczenia 13.03.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przedłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (poczatek obwodnicy). Część II, km 5+650 do km 19+200". (data zamieszczenia 13.03.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 698 oraz części działek nr ew. 717, 735 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23.02.2017)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowego średniego ciśnienia na  terenie części działek nr ew.  767/6 o0raz nr ew. 754 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23.02.2017)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia odmawiającego uzupełnienia decyzji własnej  uchylającej  zaskarżoną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarnunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbedną do jego obsługi na terenie województwa  mazowieckiego i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji wraz z postanowieniem  (data zamieszczenia 21.02.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44/III/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zatwierdzającej projekt  budowlany i udzielającej spółce  PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. pozwolenia na budowę  i rozbiórkę pn: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja)  linii kolejowej 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26.050 do km 55.600" w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wchodnia  Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin - prace przygotowawcze (Dokumentacja projektowa i materiały przygotowawcze) odcinek Otwock - Pilawa w km 26.050 - 55.600" (data zamieszczenia 21.02.2017)

Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno - ciśnieniowym na terenie działek nr ew. 590/2, 454/3, 344/1, w miejscowości Dąbrówka oraz na działkach nr ew. 229, 231 w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości (data zamieszczenia 15.02.2017)

Obwieszczennie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie  zmiany decyzji Wójta Gminy Celestynów nr 642/16 z dnia 11 października 2016 r. o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stata Wieś.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z Budową drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 10.02.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 120, 130/1 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 08.02.2017)

Obwieszczenie i zawiadomienie   Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn."Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 07.02.2017)

Obwieszczenie  Marszałka Województwa Mazowieckiego o przedłużeniu terminu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn."Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 07.02.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (data zamieszczenia 01.02.2017)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno - ciśnieniowym na terenie działek nr ew. 590/2, 454/3, 344/1, w miejscowości Dąbrówka oraz działek nr ew. 229, 231w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości. (data zamieszczenia 25.01.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji  celu publicznego polegającej na przebudowie targowiska stałego wraz z budową dwóch wiat stalowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, budynku gospodarczego, pawilonów handlowych przeznaczonych do handlu mięsem pod zadaszeniem stalowym, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ew. 881/5, 882/4 oraz części dz. nr ew. 512/4, 952 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 25.01.2017)

Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowana do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (data zamieszczenia 23.01.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin -prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przygotowawcze), odcinek Ortwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600"w ramach projektu "Modernizacja liniii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Ortwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600" rygor natychmiastowej wykonalności (data zamieszczenia 23.01.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. informacji o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja)linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600 (data zamieszczenia 19.01.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zawiadomienie dot. zebrania nowego materiału do wydania decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad  w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku wezeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (poczatek obwodnicy) Cz. II, od km 5+650 do km 19+200" (data zamieszczenia 17.01.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek nr ew. 767/6 oraz nr ew. 754 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 17.01.2017)

Obwieszczenie   Wójta Gminy Celestynów oraz postanowienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany decyzji nr 624/16 z dnia 11 października 2016 r.  dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrowka, Stara wieś. (data zamieszczenia 12.01.2017)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowiedzkiego dotyczące zawiadomienia, ze toczy się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona szczególne korzystanie z wód, wykonanie urzadzęń wodnych, wnoszenie obiektow budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczegolnego zagrożenia powodzią rzek Mieni i Świder w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa Drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska"  (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200". (data zamieszczenia 04.01.2017)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polagającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg. projektu OTW 4440D, na terenie części działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowoąśći ostrów, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 04.01.2017)

 

2016

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie targowiska stałego wraz  z budową wiaty stalowej, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, garażu na samochód dostawczy, pawilonów handlowych, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ew. 8815/5, 882/4, 512/4, 952 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 30.12.2016)

Informacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamieszczeniu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opracowania "Stan środowiska w wojewodztwie mazowieckim 2015 roku". (data zamieszczenia 30.12.2016)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 lipca 2016 r., którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził  brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą  niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wraz z odpowiedzią na skargę. (data zamieszczenia 21.12.2016)

Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200". (data zamieszczenia 21.12.2016)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z przedsięwzięciem pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy). Część II, od km 5+650 do km 19+200". (data zamieszczenia 21.12.2016)

Decyzja Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska dotycząca uchylenia  decyzji z dnia 7 lipca 2016 r. znak WOOŚ - II.4231.1.2015 ŁJ.28  w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (data zamieszczenia 16.12.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) na terenie działki nr ew. 212/6 oraz części działki nr ew. 167 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.12.2016)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. niedopuszczalności odwołania Klubu Radnych Razem dla Białołęki od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 lipca 2016 r., którą Regionalny Dyrektor Ochony Środowiska w Warszawie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. (data zamieszczenia 16.12.2016)

Zawiadomienie Starosty Powiatu Otwockiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie eksploatowanej przez "Bogucki folie" Sp z o.o. Sp. k. w miejscowości Jatne 35, 05-430 Celestynów. (data zamieszczenia 14.12.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie działek nr ew. 590/2, 454/3, 344/1 w miejscowości Dąbrówka oraz działek nr ew. 229, 231 w miejscowości Stara wieś, gm. Celestynów wraz z przyłaczeniami kanalziacyjnymi do nieruchomości. (data zamieszczenia 13.12.2016)

Obwieszczenie informujące o wpłynięciu wniosku o zmianę decyzji Wójta Gminy Celestynów nr 642/16 z dnia 11 października 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie uwzględnienia w ww. decyzji dodatkowych nieruchomości tj. Dąbrówki, Starej Wsi. (data zamieszczenia 12.12.2016)

Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Dąbrowka, Stara Wieś, Lasek, Pogorzel. (data zamieszczenia 12.12.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW D na terenie części działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 9.12.2016)

Obwieszczenie Satrosty Otwockiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego (data zamieszczenia 29.11.2016).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie dotyczące zawiadomienia o wyłożeniu projektów zarządzeń regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Celestynowskie PLH140022 oraz Łąki Kazuńskie PLH1140048. (data zamieszczenia 24.11.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 1. Dąbrówka dz. nr ew. 590/2, 454/3, 344/1, 2. Stara Wieś dz. nr ew. 229, 231 (data zamieszczenia 23.11.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizaci inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie targowiska stałego wraz z budową wiaty stalowej, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, garażu na samochód dostawczy, pawilonów handlowych, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towwarzyszącej, na terenie działek nr ew. 881/5, 882/4, 512/4, 952 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23.11.2016)

Obwieszczenie  Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji: zaprojektowani i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin, na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) - na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel poczatek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok km 19+200 dług. ok. 15,151 km". (data zamieszczenia 22.11.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MpA) na terenie dzialii nr ew. 212/6 oraz części działki nr ew. 167 w miejscowości Lasek gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.11.2016)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia uzgadniajacego warunki realizacji przedsiewzięcia pod nazwą: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Ortwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600" - z wyłączeniem wiaduktu drogowego w km 38,830 oraz przejścia podziemnego w km 38,364". (data zamieszczenia 18.11.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 120, 130/1 w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17.11.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości w ul. Polnej, Pięknej, Świerkowej, przewodów tłocznych, przebudowie istniejącej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej  w ul. Pięknej na studnię  2-zaworową, na dz. nr ew. 167, 285, 284, 283, 399, 308, 174 w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.11.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno ? ciśnieniowym, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w ulicach: Laskowskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, Radzińskiej oraz w odnodze ul. Laskowskiej, na dz. nr ew. 998/6, 997/1, 1024, 994, 442, 437/3, 436/4, 433/12, 432/9, 437/6 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.11.2016)
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno?ciśnieniowym wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi na terenie działek  nr ew. 166, 251/6, 277, 167, 177, 120, 130/1, 130/2, 131, 132, 278, 181/7, 288/4, 288/9, 189/5, 189/3, 194, 212/6, 212/3, 266 położonych w miejscowości Lasek oraz działek nr ew.  994, 1024, 1030 położonych w miejscowości Celestynów (ul. Laskowska, Podgórna, Zwycięzców), gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.11.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno ? ciśnieniowym na terenie działek nr ew. 650, 907, 443, 427, 422/6, 489, 796, 663, 865, 621, 605/3, 564, 611, 563, 550, 544, 848, 591/5, 610, 514, 444, 391, 421/4, 357, 335, 340/4, 276, 244, 225, 313, 277, 268, 264, 213, 249, 212, 170, 186, 230, 136, 178, 131, 112, 102, 99/2, 98/3, 113/2, 37, 54, 53/2, 797, 1119/1, 1119/2, 843, 113/1  położonych w miejscowości Dąbrówka, na terenie działek nr ew. 675, 680, 673, 679, 686, 681, 688, 693, 674, 347, 678, 685, 606, 723, 672/2, 325/1, 715, 672/3, 367, 676, 683, 677, 684, 689, 682, 705, 366, 365, 358, 359, 360, 361, 362, 348  położonych w miejscowości Stara Wieś oraz na terenie działek nr ew. 1351, 1431 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości. (data zamieszczenia 16.11.2016)

Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW 4440 D na terenie części działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.11.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie przewodów tłocznych wzdłuż ul. Wojska Polskiego, na terenie dzialek nr ew. 684, 1415/1, 1392/1 połozonych w miejjscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15.11.2016)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, złącz kablowych SN-15 kV oraz wszystkich pozostałych obiektów koniecznych do realizacji inwestycji, na terenie działek nr ew. 1189, 1033, 927, 628, 540, 541, 603, 604, 605/2, 611, 689, 612/1, 612/2, 613, 614, 609, 628, 624, 558, 1661, 1354, 762 w miejscowości Pogorzel, 724, w miejscowości Stara wieś, 344, 347/1, 69 w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 07.11.2016).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg. projektu OTW4440D, na terenie części działki nr ew. 235/3 w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów  (data zamieszczenia 31.10.2016).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ew. 120 i 130/1 w miejscowości  Lasek gm. Celestynów (data zamieszczenia 24.10.2016).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym wraz  z przyłączami kanalizacyjnymi, na terenie działek nr ew. 166, 251/6, 277, 167, 177, 120, 130/1, 130/2, 131, 132, 278, 181/7, 288/4, 288/9, 189/5, 189/3, 194, 212/6, 212/3, 266 w miejscowości Lasek oraz działek nr ew. 994 - ul. Laskowska, 1024 - ul. Podgórna, 1030 - ul. Zwycięzców  w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 18.10.2016).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno ? ciśnieniowym, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w ulicach:  Laskowskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, Radzińskiej oraz w odnodze ul. Laskowskiej, na dz. nr ew. 998/6, 997/1, 1024, 994, 442, 437/3, 436/4, 433/12, 432/9, 437/6  w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.10.2016).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości w ul. Polnej, Pięknej, Świerkowej, przewodów tłocznych, przebudowie istniejącej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej w ul. Pięknej na studnię 2-zaworową, na terenie działek nr ew. 167, 285, 284, 283, 399, 308, 174 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.10.2016).

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie przewodów tłocznych wzdłuż  ul. Wojska Polskiego, na terenie działek nr ew. 684, 1415/1, 1392/1 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 18.10.2016).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przesłaniu do zaopiniowania przez Wójta Gminy Celestynów projektu rozstrzygnięcia  dotyczącego postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji: zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin, na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) - na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km."(data zamieszczenia 12.10.2016)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś, Celestynów. (data zamieszczenia 12.10.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno ? ciśnieniowym na terenie działek nr ew. 650, 907, 443, 427, 422/6, 489, 796, 663, 865, 621, 605/3, 564, 611, 563, 550, 544, 848, 591/5, 610, 514, 444, 391, 421/4, 357, 335, 340/4, 276, 244, 225, 313, 277, 268, 264, 213, 249, 212, 170, 186, 230, 136, 178, 131, 112, 102, 99/2, 98/3, 113/2, 37, 54, 53/2, 797, 1119/1, 1119/2, 843, 113/1 w ulicach: Laskowej, Bocznej, Zielonego Wzgórza, Willowej, Radosnej, Skośnej, Starowiejskiej, Piaskowej, Spokojnej, Młodej, Wiosennej, Jodłowej, Cichej, Majowej, Myśliwskiej, Kruczej, Okolskiej, Kościelnej, Fabrycznej położonych w miejscowości Dąbrówka, na terenie działek nr ew. 675, 680, 673, 679, 686, 681, 688, 693, 674, 347, 678, 685, 606, 723, 672/2, 325/1, 715, 672/3, 367, 676, 683, 677, 684, 689, 682, 705, 366, 365, 358, 359, 360, 361, 362, 348 w ulicach: Dąbrowieckiej, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Kołłątaja, Fabrycznej, Krasińskiego, Prusa położonych w miejscowości Stara Wieś oraz na terenie działek nr ew. 1351, 1431 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi  do nieruchomości  w tychże ulicach. (data zamieszczenia 12.10.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napiecia 15kV, na terenie działek nr ew. 263, 264, 45 w miejscowości Ostrów oraz działki nr ew.  661/1 w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10.10.2016)

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego likwidację i wykonanie urządzeń wodnych - rów wraz z przepustami oraz wylotow kanalizacyjnych w ramach projektu pt. "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa wschodnia osobowa -Dorohusk na odcinku Otwock-lublin, odcinek Otwock-Pilawa w km 26,050 - 55,600". (data zamieszczenia 05.10.2016)

Obwieszczenie Marszałka Województwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji: zaprojektowani i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin, na odcinku węzeł  "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km. 4+049 do ok. km 19+200 dług ok 15,151 km." (data zamieszczenia 05.10.2016)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że postępowanie odwoławcze od decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.28, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola karczewska wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. (data zamieszczenia 05.10.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki nr ew. 212/6 oraz części działki nr ew. 167 w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 03.10.2016)

Decyzja Starosty Otwockiego ustalająca, że nieruchomość położona w miejscowości Jatne, gmina Celestynów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363 obr. Jatne o łącznej powierchni 1,9100 ha, stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie przewodów tłocznych wzdłuż ul. Wojska Polskiego, na terenie działek nr ew. 684, 1415/1, 1392/1 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 23.09.2016)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości w ul. Polnej, Pięknej, Świerkowej, przewodów tłocznych, przebudowie istniejacej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej w ul. Pięknej na studnię 2-zaworową, na terenie działek nr ew. 167,285,284, 283, 399, 308, 174 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów (data zamieszczenia 23.09.2016)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno - ciśnieniowym, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w ulicach: Laskowskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, Radzińskiej oraz w odnodze ul. Laskowskiej, na dz. nr ew. 998/6, 997/1, 1024, 994, 442, 437/3, 436/4, 433/12, 432/9, 437/6 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 23.09.2016)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, na terenie działek nr ew. 166, 251/6, 277, 167, 177,120, 130/1, 130/2, 131, 132, 278, 181/7, 288/4, 288/9, 189/5, 189/3, 194, 212/6, 212/3, 266 w miejscowości Lasek oraz działek nr ew. 944 - ul. Podgórna, 1030 - ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23.09.2016)

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka oraz Stara Wieś. (data zamieszczenia 20.09.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia, na terenie części działek nr ew. 263, 264, 45 w miejscowości Ostrów oraz części działki nr ew. 661/1 w miejscowości Glina, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.09.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Reguckiej - na terenie działek nr ew.1075, 1023/1, 1023/2 położonych w miejscowości Celestynów oraz działki nr ew. 95/2 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.09.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych, złącz kablowych SN-15 kV oraz wszystkich pozostałych obiektów koniecznych  do realizacji inwestycji, na terenie działek nr ew. 1189, 1033, 927,628, 540, 541, 603, 604, 605/2, 611, 689, 612/1, 612/2, 613, 614, 609, 628, 624, 558, 1661, 1354, 762 w miejscowości Pogorzel, 724 w miejscowości Stara Wieś, 344, 347/1, 69 w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13.09.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  na terenie działki nr ew. 1393 oraz części działek nr ew. 1411, 684 (ul. Wojska Polskiego) położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów, w celu przyłączenia kompleksu wojskowego (data zamieszczenia 09.09.2016)

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych - oleju napędowego (ON) i benzyny (Pb95) oraz stacji paliw gazowych (LPG) wraz z punktem wymiany butli gazowych do 11 kg oraz budynkiem stacji na części działki ew. nr 847 w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów, powiat otwocki.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegajacej na rozbudowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 1393  oraz części działek nr ew. 1392/1, 684 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 05.09.2016).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące nie wydania w terminie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej  nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600" - z wyłaczeniem wiaduktu drogowego w km 38,830 oraz przejścia podziemnego w km 38,364 (data zamieszczenia 05.09.2016).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej  nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050 do km 55,600" (data zamieszczenia 05.09.2016).

Obwieszczenie o zatwierdzeniu "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin, na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+ 900 długości ok. 8.700 km gm. Celestynów i gm. Celestynów i gm. Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie. (data zamieszczenia 30.08.2016)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby  oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś (data zamieszczenia 24.08.2016).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczacej inwestycji polegajacej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części działki nr ew. 136 (ul. Myśliwska) położonej w miejscowosci Dąbrówka, gm. Celestynów (data zamieszczenia 19.08.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polagającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Reguckiej na terenie działek nr ew.  1075, 1023/1, 1023/2 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki nr ew. 95/2 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynow. (data zamieszczenia 17.08.2016)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polagającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 684,1393, 1411 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Celestynow gm. Celestynów, w celu przyłączenia kompleksu wojskowego. (data zamieszczenia 17.08.2016)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu średniego (do 0,5 MPa) na terenie działki nr ew. 560 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1392/1, 1393 oraz 684 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na zabudowie rowu melioracyjnego polegajacej na ułożeniu przepustu oraz umieszczeniu studzienek rewizyjnych na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie części działek nr ew. 652 i 714 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 9.08.2016)

Obwieszczenie o prowadzonym postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej (data zamieszczenia 02.08.2016)

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie przewodów tłocznychwzdłuż ul. Wojska Polskiego, na terenie działek nr ew. 684, 1415/1, 1392/1 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.08.2016)

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, wraz z przyłaczami kanalizacyjnymi do nieruchomości w ul. Polnej, Pięknej, Świerkowej, przewodów tłocznych, przebudowie istniejacej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej w ul. Pieknej na studnię 2-zaworową, na dz. nr ew. 167, 285, 284, 283, 399, 308, 174 w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.08.2016)

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno- cisnieniowym, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości w ulicach: Laskowskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, Radzińskiej, oraz w odnodze ul. Laskowskiej, na dz. nr ew. 998/6, 997/1, 1024, 994, 442, 437/3, 436/4, 433/12, 432/9, 437/6 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.08.2018)

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawiracyjno - ciśnieniowym wraz z przyłaczami kanalizacyjnymi, na terenie działek nr ew. 166, 251/6, 277, 167, 177, 120, 130/1, 130/2, 131, 132, 278, 181/7, 288/4, 288/9, 189/5, 189/3, 194, 212/6, 212/3, 266 w miejscowości Lasek oraz działek nr ew. 994 - ul. Laskowska, 1024 - ul. Podgórna, 1030 - ul. Zwycięzców w miejscowości Celestynów gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.08.2016)

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno - cisnieniowym na terenie działek nr ew. 650, 907, 443, 427, 422/6, 489, 796, 663, 865, 621, 605/3, 564, 611, 563, 550, 544, 848, 591/5, 610, 514, 444, 391, 421/4, 357, 335, 340/4, 276, 244, 225, 313, 277, 268, 264, 213, 249, 212, 170, 186, 230, 136, 178, 131, 112, 102, 99/2, 98/3, 113/2, 37, 54, 53/2, 797, 1119/1, 1119/2, 843, 113/1 w ulicach: Laskowej, Bocznej, zielonego Wzgórza, Willowej, Radosnej, Skosnej, Starowiejskiej, Piaskowej, Spokojnej, Młodej, Wiosennej, Jodłowej, Cichej Majowej,Myśliwskiej, Kruczej, Okolskiej, Kościelnej położonych w miejscowości Dąbrówka, na terenie działek nr ew. 675, 680, 673, 679, 686, 681, 688, 693, 674, 347, 678, 685, 606, 723, 672/2, 325/1, 715, 672/3, 367, 676, 683, 677, 684, 689, 682, 705, 366, 365, 358, 359, 360, 361, 362, 348 w ulicach: Dąbrowieckiej, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Kołłątaja, Fabrycznej, Krasińskiego, Prusa położonych w miejscowości Stara Wieś oraz na terenie działek nr ew. 1351, 1431 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do nieruchomości w tychże ulicach. (data zamieszczenia 01.08.2016)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, obiektów małej architektury: ławek, stolików szachowych, stolików piknikowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, krat ochronnych drzew, tablic informacyjnych (m. in. tablic z regulaminem korzystania z placu zabawe oraz siłowni plenerowej), murków oporowych, trejazy na terenie działki ne ew. 513/3 położonej w miejscowości Celestynów gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.08.2016)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie  zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia  warunków geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku wezeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok. km. 19+200 do ok. km 27=900 długości ok. 8,700 km." (data zamieszczenia 29.07.2016 r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzjęcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. (data zamieszczenia 27.07.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektromagnetycznych sieci kablowych średniego napięcia, na terenie działek nr ew. 263, 264, 45 w miejscowości Ostrów oraz działki nr ew. 661/1 w miejscowości Glina, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 27.07.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów stacji paliw płynnych - oleju napędowego (ON) i benzyny (Pb 95) oraz stacji paliw gazowych (LPG) wraz z punktem wymiany butli gazowych do 11 kg oraz budynkiem stacji z zapleczem socjalno-biurowym i stanowiskiem sklepowym na działce o nr ew. 847 w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do o,5 MPa) na terenie działki nr ew. 560 położonej w miejscowoąści Celestynów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 20.07.2016)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr ew. 516/2, 515/3, 515/1 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów (data zamieszczenia 20.07.2016)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trybuny z zadaszeniem, na tertenie działki nr ew. 513/3 położonej w miejscowości Celestynów gm. Celestynów.(data zamieszczenia 20.07.2016)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. (data zamieszczenia 19.07.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zabudowie rowu melioracyjnego polegającej na ułożeniu przepustu orez umieszczeniu studzienek rewizyjnych na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm.Celestynów.

Obwieszczenie - zawiadomienie, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie  stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. (data zamieszczenia 06.07.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyji sanitarnej w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. (data zamieszczenia 06.07.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 487 i 469 (ul. szkolnej) w miejscowości Celestynów. (data zamieszczenia 05.07.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trybun z zadaszeniem w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 05.07.2016 r.)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przesłaniu do zaopiniowania przez właściwych w sprawie  Wójta Gminy Celestynów i Wójta Gminy Kołbiel projektu rozstrzygnięcia tj. projekt decyzji zatwierdzającej  "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla drogi eksprezowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) Garwolin (początek obwodnicy) część nr 2: obwodnica Kołbieliod ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8,700 km". (data zamieszczenia 30.06.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie rurociągu drenarskiego z pompownia wraz z włączeniem do rowu melioracyjnego, na terenie części działek nr ew. 513/2, 513/3, 559 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów, w celu odwodnienia działki nr ew. 513/2. (data zamieszczenia 24.06.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Reguckiej w miejscowości Celestynów i Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24.06.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie nr ew. 516/2, 515/3, 515/1 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.06.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do przyłączenia kompleksu wojskowego  przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22.06.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 136 (ul. Myśliwska) w miejscowości Dąbrowka, gm. Celestynów (data zamieszczenia 16.06.2016 r.).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.06.2016 r.).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, obiektów małej architektury: ławek, stolików szachowych, stolików piknikowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, krat ochrony drzew, tablic informacyjnych (m.in. tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej), murków oporowych, trejaży w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.06.2016 r.).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynówo zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (data zamieszczenia 27.05.2016 r.).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (data zamieszczenia 25 maja 2016 r.).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia ?Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) ? Garwolin na odcinku węzeł ?Lubelska? (bez węzła) ? Garwolin (początek obwodnicy) część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km. 19+200 do ok. 27+900 długości ok. 8,700 km? (data zamieszczenia 24.05.2016 r.).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odcinku Otwock ? Lublin, odcinek Otwock ? Pilawa od km 26,050 do km 55,600? (data zamieszczenia 24.05.2016 r.).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) na terenie miejscowości Celestynów. gm Celestynów. (data zamieszczenia 20.05.2016 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm Celestynów. (data zamieszczenia 20.05.2016 r.)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 469 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20.05.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępownaia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 487 i 469 (ul. Szkolna) w miejscowości Celestynów. (data zamieszczenia 20.05.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 05 MPa) w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20.05.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trybuny z zadaszeniem w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.  (data zamieszczenia 16.05.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie części działki nr ew. 469 (ul. Szkolna) w miejscowości Celestynów. (data zamieszczenia 12.05.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości  Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25.04.2016 r.)

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu drenarskiego wraz z pompownią, rowu melioracyjnego i przepustu na terenie działek nr ew. 513/2, 513/1, 559 położonych w miejscowości Celestynów gm. Celestynów w celu odwodnienia działki nr ew. 513/2. (data zamieszczenia 11.04.2016 r.)

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. (data zamieszczenia 08.04.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rurociągu drenarskiego wraz z pompownią, rowu melioracyjnego i przepustu w celu odwodnienia działki nr ew. 513/2 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 08.04.2016 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów ; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ; Formularz zgłaszania wniosków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.04.2016 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działki nr ew. 469 ( ul. Szkolna) w miejscowości Celestynów. (data zamieszczenia 01.04.2016 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komunkowej na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 01.04.2016 r.)

Decyzja Starosty Otwockiego dotycząca ustalenia nieruchomości położonych w m. Ponurzyca gm. Celestynów stanowiących mienie gromadzkie. (data zamieszczenia 22.03.2016 r.)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji na pozwolenie na budowę dla inwestycji pn: Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050do km 55,600". (data zamieszczenia 18.03.2016 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki nr ew. 705 - ul. Polna w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.03.2016 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek: nr ew. 705 - ul. Polna, nr ew. 244 - ul. Malownicza, nr ew. 760 - ul. Złotej Jesieni w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.03.2016 r.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. postanowienia, w którym  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. mazowieckiego. (data zamieszczenia 08.03.2016 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu wraz z pompownią, rowu melioracyjnego i przepustu w celu odwodnienia działki nr ew. 513/2 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 04.03.2016 r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w treści decyzji oraz jej załączniku umieszczono sformuowanie do decyzji Nr 224/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację: budowa sieci kanalizacyjnej w Glinie w ulicach: Długa nr  ew, dz. 303, Lubelska nr ew. dz. 659, Polna nr ew. dz. 156, Otwocka nr ew. dz. 344. (data zamieszczenia 29.02.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zabieżek, gm. Celestynów. (dz. ew. 705). (data zamieszczenia 17.02.2016 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zabieżek, gm. Celestynów (dz. ew. 705, 244, 760). (data zamieszczenia 17.02.2016 r.)

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów stacji paliw płynnych - oleju napędowego (ON) i benzyny (Pb 95) oraz stacji paliw gazowych (LPG) wraz z punktem wymiany butli gazowych do 11 kg oraz budynkiem stacji z zapleczem socjalno-biurowym i stanowiskiem sklepowym na działce o nr ew. 847 w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów, powiat otwocki (data zamieszczenia 27.01.2016 r.).

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i instalacji technologicznej stacji paliw płynnych, budowie samoobsługowej myjni samochodowej oraz stacji kontroli pojazdów wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Celestynów (część dz. nr ew. 881/6), gmina Celestynów (data zamieszczenia 27.01.2016 r.).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące zatwierdzenia decyzją  Nr 18/16/PE.I z dnia 22.01.2016 r., PE-I.7440.2.2016.ES "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa realacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola karczewska wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie wojewodztwa  mazowieckiego. Etap II - gazociąg relacji Mory II - Wola Karczewska" (data zamieszczenia 27.01.2016 r.)

2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów na terenie działki nr ew. 705 - ul. Polna, nr ew. 244 - ul. Malownicza, nr ew. 760 - ul. Złotej Jesieni. (data zamieszczenia 29.12.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów na terenie działki nr ew. 705 - ul. Polna. (data zamieszczenia 29.12.2015 r.)

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap II - Gazociąg relacji Mory II - Wola karczewska" (data zamieszczenia 8.12.2015 r.).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wystąpniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (data zamieszczenia 26.11.2015 r.).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów stacji paliw płynnych ? oleju napędowego (ON) i benzyny (Pb 95) oraz stacji paliw gazowych (LPG) wraz z punktem wymiany butli gazowych do 11 kg oraz budynkiem stacji z zapleczem socjalno-biurowym i stanowiskiem sklepowym na działce o nr ew. 847 w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów, powiat otwocki (data zamieszczenia 26.11.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej Nr 271617W (dz. nr ew. 579) - ul. Ogrodowej położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16.11.2015 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu na działce nr 1439 w m. Stara Wieś gm. Celestynów w km 36+411 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk. (data zamieszczenia 09.11.2015 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowów na działce nr 693/22 w m. Celestynów gm. Celestynów w km 38+117 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk. (data zamieszczenia 09.11.2015 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu PKP-1 na działce nr 1144 w m. Zabieżki gm. Celestynów, działce nr 1106 w m. Kąty gm. Kołbiel w km 47+280 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk. (data zamieszczenia 09.11.2015 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu melioracyjnego tzw. "Ciek Zabieżki" w km 46+362 linii kolejowej nr 7. (data zamieszczenia 09.11.2015 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - m.in. rozbiórkę mostu zlokalizowanego nad ciekiem tzw. Strug Pogorzelska na działce nr 627 obręb 0010 Pogorzel Warszawska, gm. Celestynów w km 31+905 linii kolejowej nr 7. (data zamieszczenia 09.11.2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr ew. 3053/6 i 3517 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr ew. 283, 284 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie Wójta  Gminy Celestynów o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej Nr 270155W (dz. nr ew. 166) - ul. Żabiej położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przesłaniu do zatwierdzenia projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap II - Gazociąg relacji Mory II - Wola Karczewska".

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150" . (data zamieszczenia 16.10.2015 r.)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap II - Gazociąg relacji Mory II - Wola Karczewska".

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 283 i 284 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 07.10.2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 3053/6 i 3517 położonych w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 07.10.2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i instalacji technologicznej stacji paliw płynnych, budowie samoobsługowej myjni samochodowej oraz stacji kontroli pojazdów wraz z układem komunikacyjnym i infrastruktur towarzyszącą w miejscowości Celestynów (część dz. nr ew. 881/6), gmina Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji  polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr ew. 297 (ul. Makowa), 308 (ul. Kolejowa) i 320 (własność prywatna) położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29.09.2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270155W ul. Żabiej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 24.09.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN (15kV) oraz złącza SN (15kV) w ramach modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej SN przeznaczonej do demontażu, na terenie działek nr ew. 1444, 1441, 1440, 1438, 1437, 1435, 1434 położonych w miejscowości Celestynów oraz działek o nr ew. 657, 658 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego polegającej na: przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18.09.2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr ew. 297 (ul. Makowa), 308 (ul. Kolejowa), i 320 (własność prywatna) położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 02.09.2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej SN (15 kV) oraz złącza kablowego SN (15 kV) w ramach modernizacji istniejącej napowietrznej sieci energetycznej SN przeznaczonej do demontażu, na terenie działek nr ew. 657, 658 w miejscowości Glina oraz działek nr ew. 1444, 1441, 1440, 1438, 1437, 1435, 1434 w miejscowości  Celestynów gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31.08.2015 r.)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa  i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock- Pilawa od km 31,427 do km 52,150". (data zamieszczenia 13.08.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie wraz z odwodnieniem drogi gminnej  nr 2700155W ulica Żabia w miejscowości Celestynów gmina Celestynów. (data zamieszczenia 31.07.2015 r.)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji w sprawie polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr ew. 659, 156, 344, 303 położonych w miejscowości Glina gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29.07.2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej, w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. (data zamieszczenia 27.07.2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum. (data zamieszczenia 27.07.2015 r.)

Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. (data zamieszczenia 23.07.2015 r.)

Obwieszczenie  o prowadzonym postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. (data zamieszczenia 23.07.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17.07.2015 r.)

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji z dnia 21 lutego 2013 roku stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej na terenie działek nr ew. 170/4, 170/5 i 170/17 w miejscowości Ostrów gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15.07.2015 r.)

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji z dnia 4 lutego 2015 roku stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Celestynowie w ulicach: Partyzantów, Leśnej (na odcinku od Partyzantów do Witosa i od Orzeszkowej do posesji nr 57), Osieckiej (na odcinku od Leśnej do posesji nr 86), Narutowicza, Witosa, Orzeszkowej, Szkolnej (na odcinku od Wrzosowej do Laskowskiej), Laskowskiej (od m. Lasek do Orzeszkowej), Podgórnej (na odcinku od Laskowskiej do Orzeszkowej) i Zwycięzców. (data zamieszczenia 15.07.2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej 15kV i 0,4kV, złącza kablowego 0,4kV, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, napowietrznej linii kablowej 0,4kV w Celestynowie przy ul. Obrońców Pokoju. (data zamieszczenia 10.07.2015 r.)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa -Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150". (data zamieszczenia 10.07.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie przepustu ? 400 w drodze gminnej, na terenie części działki nr ew. 263 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6.06.2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr ew. 659, 156, 344, 303 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6.06.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN (15kV) oraz złącza kablowego SN (15kv) w ramach modernizacji istniejącej napowietrznej linii energetycznej SN przeznaczonej do demontażu. (data zamieszczenia 6.06.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie  inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Celestynowie w zlewni ul. Witosa i Radzińskiej tj. w ulicach: Partyzantów, Leśnej (na odcinku od Partyzantów do Osieckiej i od Orzeszkowej do posesji nr 57 do końca ulicy), Osieckiej (na odcinku od ul. Leśnej do posesji nr 86 do końca ulicy), Narutowicza, Witosa (na terenie dz. nr ew. 1129), Orzeszkowej, Szkolnej (na odcinku od Wrzosowej do Laskowskiej), Laskowskiej  ( na odcinku Zwycięzców do Orzeszkowej), Podgórnej (na odcinku od Laskowskiej do Orzeszkowej) i Zwycięzców. (data zamieszczenia 6.06.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmian ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na zmianie nazw zadania z "Budowa hali produkcyjnej na ternie działek nr ew. 170/4, 170/5 i 170/7 w miejscowości Ostrów gm. Celestynów" na Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i zbiornikiem nieczystości płynnych na terenie działek nr ew. 170/4, 17/5 i 170/7 w miejscowości Ostrów gm. Celestynów" (data zamieszczenia 26 czerwca 2015 r.).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu "Bogucki", A. Bogucki, H. Bogucka Sp. j. o nowy budynek podzielony na część magazynową, produkcyjną, techniczną oraz socjalną, na działkach o nr ew. 372, 373, 374, 375, 376, 379/1 obręb 0005 Jatne. (data zamieszczenia 18 czerwca 2015 r.)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (17.06.2015r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacyjnej w Celestynowie.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepustu o średnicy 400 mm w drodze gminnej na działce nr ew. 263 w Ostrowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 maja 2015 r.)

Obwieszczenie  o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów, zlokalizowanej w miejscowości Regut, Gmina Celestynów, powiat otwocki. (data zamieszczenia 29 maja 2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów uznające jako strony właścicieli nieruchomości  w toczącym się postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów, zlokalizowanej w miejscowości Regut, Gmina Celestynów. (data zamieszczenia 29 maja 2015 r.)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w Ponurzycy, gm. Celestynów oznaczonej jako działka ew. nr 1601 o pow. 0,12 ha (data zamieszczenia 28 maja 2015 r.)

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (data zamieszczenia 14 maja 2015r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Glinie w ulicach: Długa nr ew. dz. 303, Lubelska nr ew. dz. 659, Polna nr ew. dz. 156, Otwocka nr ew. dz. 344. (Data zamieszczenia 8 maja 2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej (linii kablowej 0,4 kV) na działce o numerze 3438 w Podbieli i części działki 1686 w Ponurzycy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej 15 kV i 0,4 kV, złącza kablowego 0,4 kV, wewnętrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz napowietrznej linii 0,4 kV w miejscowości Celestynów. Data zamieszczenia 30 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV: na terenie działek nr ew. 140, 141, 142/11, 360/2, 365 położonych w miejscowości Jatne, na terenie działek nr ew. 1/1, 204/2, 346, 363, 415 położonych w miejscowości Ostrowik, na terenie działek nr ew. 170/1, 170/2, 170/3, 170/17, 171 położonych w miejscowości Ostrów. (data zamieszczenia 28 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr ew. 134, 135, 136/1, 136/3, 137, 138/1, 138/3, 138/5, 139 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 28 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie dotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Glinie w ulicach: Długa nr ew. dz. 303, Lubelska nr ew. dz. 659, Polna nr ew. dz. 156, Otwocka nr ew. dz. 344.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na terenie części działek nr ew.  685 i 688 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.  (data zamieszczenia 3 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Celestynowie w zlewni ul. Witosa i Radzińskiej tj. w ulicach; Partyzantów, Leśnej (na odcinku od Partyzantów do ulicy Leśnej do posesji nr 38), Narutowicza , Witosa (na terenie działki 1129), Orzeszkowej, Szkolnej (na odcinku od Wrzosowej do Laskowskiej), Laskowskiej (na odcinku od Zwycięzców do orzeszkowej), Podgornej (na odcinku od Laskowskiej do Orzeszkowej) i Zwycięzców. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w miejscowościach Jatne, Ostrowik i Ostrów. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej 0,4 kV) w miejscowości Podbiel i Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 kwietnia 2015 r.)

Obwieszczenia  o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Glinie w ulicach: Długa nr ew. dz. 303, Lubelska nr ew. dz. 659, Polna nr ew. dz. 156, Otwocka nr ew. dz. 344. (data zamieszczenia 26 marca 2015 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie elektroenergetycznych  sieci napowietrznych SN 15kV, słupów sieci napowietrznej SN, elektroenergetycznych SN, złącza kablowego SN, słupów sieci napowietrznej NN, elektroenergetycznych sieci kablowych NN 0,4 KV służących dystrybucji energii elektrycznej, na działkach nr ew. 1/1, 2/3, 266 położonych w miejscowości Ostrów i działkach nr ew. 54, 136, 156, 661, 661/1, 662, 663 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 marca 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 685 (ul. Kołłątaja) i 688 (ul. Słowackiego) położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 12 marca 2015 r.)

Obwieszczenie w sprawie lokalizacji obiektu radiokomunikacyjnego GSM-R w ramach modernizacji linii kolejowej, działka 627/22 w Pogorzeli

Obwieszczenie w sprawie lokalizacji obiektu radiokomunikacyjnego GSM-R w ramach modernizacji linii kolejowej, działka 693/22 w Celestynowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu "Bogucki", A. Bogucki, H. Bogucka Sp. j. o nowy budynek, podzielony na część magazynową, produkcyjną, techniczną oraz socjalną, na działkach o nr ew. 372, 373, 374, 375, 376, 379/1 obręb 0005 Jatne. (data zamieszczenia 25.02.2015 R.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w miejscowościach Jatne, Ostrowik i Ostrów. (data zamieszczenia 19.02.2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV. (data zamieszczenia 19.02.2015 R.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w miejscowościach Jatne, Ostrowik i Ostrów. (data zamieszczenia 19.02.2015r.)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie zakładu betoniarskiego REDEK z  uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci popiołów na działce nr ew. 21  obręb 0005 Jatne gm. Celestynów;

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Celestynowie w  ulicach: Partyzantów, Leśnej (na odcinku od Partyzantów do Witosa i od  Orzeszkowej do posesji nr 57), Osieckiej (na odcinku od Leśnej do > posesji nr 86), Narutowicza, Witosa, Orzeszkowej, Szkolnej (na odcinku  od Wrzosowej do Laskowskiej), Laskowskiej (od m. Lasek do  Orzeszkowej), Podgórnej (na odcinku od Laskowskiej do Orzeszkowej) i  Zwycięzców.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN63PE w Celestynowie. (data zamieszczenia 11.02.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na wykonaniu przepustu ? 400 w drodze gminnej. (data zamieszczenia 11.02.2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie  inwestycji polegającej na budowie kablowej linii średniego napięcia SN15kV oraz wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz wnętrzowej stacji transfo9rmatorowej 15/0,4kV (data zamieszczenia 5.02.2015 r.).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej PE Dz=110mm o długości 335,0 m do zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno-bytowych (data zamieszczenia 5.02.2015 r.).

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej  SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV w miejscowościach Jatne, Ostrowik, Ostrów (data zamieszczenia 02 luty 2015r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów (21 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN63PE w Celestynowie. (data zamieszczenia 16 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przepustu ? 400 w drodze gminnej na terenie działki nr ew. 263 położonej w miejscowości Ostrów. (data zamieszczenia 16 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN 15 kV, słupów sieci napowietrznej SN, elektroenergetycznych sieci kablowych SN, złącza kablowego SN, słupów sieci napowietrznej NN, elektroenergetycznych sieci kablowych NN 0,4 kV służących dystrybucji energii elektrycznej w miejscowościach Ostrów i Glina, gm. Celestynów.

Obwieszczenie  Ministra Środowiska o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich planowanej inwestycji pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Otwock - Pilawa w km 26,050 - 55,600".  (data zamieszczenia 13 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii średniego napięcia SN 15kV oraz wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV - 2 x1000kVA. (data zamieszczenia 9 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej PE Dz=110 mm o długości 335,0 m do zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno-bytowych. (data zamieszczenia 9 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu betoniarskiego REDEK z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci popiołów na działce nr ew. 21 obręb 0005 Jatne gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 stycznia 2015 r.)

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu betoniarskiego REDEK z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci popiołów na działce nr ew. 21 obręb 0005 Jatne gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 stycznia 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.03.2021 roku (znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.824.2019.KAK) (data zamieszczenia 26 marca 2021 roku)

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-04-07)
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-08-30 07:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-05-29 15:34:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1640617