☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Rada Gminy

 • Przewodniczący Rady Gminy Celestynów pełni dyżur dla mieszkańców Gminy:

  w Urzędzie Gminy w Celestynowie, w każdy poniedziałek w godzinach: 17:00 - 18:00 w pokoju 24, I piętro.

 •  

  Skład Rady Gminy kadencji 2018-2023
   
  1. Romuald Ziętala  –  Przewodniczący Rady Gminy
  2. Damian Krysztofik - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
  3. Paweł Felczyk
  4. Paweł Floriańczyk
  5. Leszek Gąsiorowski
  6. Monika Górska
  7. Wiesław Jagiełło
  8. Łukasz Lewandowski
  9. Dorota Nowak
  10. Stanisław Pawlak
  11. Wiktor Piasecki
  12. Wiesław Rosłoniec
  13. Urszula Sabała
  14. Robert Wicik
  15. Agnieszka Wojtaś
 • Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2

  Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216