Sesja z dnia 15.03.2008 r

Uchwała Nr 96/08 w sprawie powołania Skarbnika gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 97/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę określenia miesięcznych stawek wynagordzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

 

Uchwała 98/08 w sprawie określenia wysokości diety dla sołtysów  Gminy Celestynów.

 

Uchwała 99/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Celesynów.

 

Uchwała 100/08 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.

 

Uchwała Nr 101/08 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/08

 

Uchwała Nr 102/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Uchwała Nr 103/08 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008".

 

Uchwała Nr 104/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Objaśnienia Budżetu 2008 rok

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 - plan dochodów.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 - plan wydatków.

Załącznik Nr 5 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 6 Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik Nr 7 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008.

Załącznik Nr 9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załącznik Nr 10 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik Nr 11 Zestawienie środków sołeckich na rok 2008

Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody Budżetu gminy

Załącznik Nr 13 Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Załącznik Nr 15 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Załącznik Nr 16 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 17 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami

Załącznik Nr 18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 19 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2007 r.

Załącznik Nr 19 Wykaz mienia komunalnego za rok 2007.

Prognoza długu

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-04-02 08:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-04-04 15:02:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki