Kadencja 2010-2014

2014

Zarządzenie 155/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik  - Zmiany w planowanych wydakach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 154/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 153/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budzetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik  - zamiany w planowanych wydatkach budzetu na 2014 r.

Zarządzenie 152/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej.

Zarządzenie 151/2014 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 150/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Zarządzenie 149/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów".

Zarządzenie 148/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 147/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 2 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 3  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 4 Plan  dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zarządzenie 146/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 145/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opinia RIO

Zarządzenie 144/2014 - projekt uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - dotacje dla sektora finansów publicznych i niepublicznych

Załącznik nr 2 - dotacja dla zakładu budżetowego

Załącznik nr 3 - dochody własne jednostek budżetowych

Tabela nr 1 - dochody

Tabela nr 2 - wydatki

Tabela nr 2a - wydatki majątkowe

Tabela nr 3 - dochody i wydatki zlecone

Tabela nr 4 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tabela nr 5 - fundusz sołecki

Tabela nr 6 - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela nr 7 - opłaty i kary

Opinia RIO

Zarządzenie 143/2014 w sprawie utworzenia stałych dyżurów Wójta Gminy Celestynów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych

Załącznik

Zarządzenie 142/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 141/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starej wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - Wykaz nr 7

Zarządzenie 140/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie  przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi gminnej nr 271625W ul. Kwiatkowskiej w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000,00 do km 0+180,00 tj. na długości 180,00 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestynów.

Zarządzenie 139/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup masy bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Brzozowa w Pogorzeli - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego".

Zarządzenie 138/2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie 137/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 136/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kadr.

Zarządzenie 135/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie  134/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie nr 133/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale  budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Zarządzenie nr 132 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok. 

Załącznik 1 -  zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Załącznik 2 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie nr 131 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok. Załącznik - wydatki.

Zarządzenie nr 130 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Celestynowie i Ostrowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie nr 129/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.      Załącznik 1 - dochody.      Załącznik 2 - wydatki.      Załącznik 3 - dochody i wydatki zlecone.

Zarządzenie 128/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 127/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 270117W ul. Leśna w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+719,00 do km 1+ 028,00 tj. na długości 309,00 m."

Zarządzenie  126/2014 w sprawie  powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 8.3 POIG "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"

Zarządzenie 125/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok.

Załącznik Nr 2  - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 124/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik  - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie  123/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, zatok autobusowych i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów."

Zarządzenie 122/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2014 rok w Urzędzie Gminy w Celestynowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

Zarządzenie 121/2014 w sprawie dokonania w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Złącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie 120/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania komisji spisowej w Urzędzie Gminy w Celestynowie do dokonania koniecznych czynności w zakresie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie 119/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

Zarządzenie 118/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok z załącznikiem.

Zarządzenie 117/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok z załącznikiem.

Zarządzenie 116/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km )+150 do km 0+200".

Zarządzenie 115/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie 15 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie 114/2014 w sprawie sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Włastowskiej.

Zarządzenie 113/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Zarządzenie 112/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej.

Zarządzenie 111/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finasnów publcicznych w 2014 roku

Zarządzenie 110/2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 109/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym  do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie 108/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0+150 do km 0+200".

Zarządzenie 107/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik nr 2 - Wydatki

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki zlecone

Załącznik nr 4 - Dotacje dla sektora finansów publicznych i niepublicznych

Zarządzenie 106/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe, w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2014

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik nr 2 - Wydatki

Załącznik nr 3 - Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 - Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - Stan zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - Wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 9 - Sprawozdanie z wydz. rachunku jedn. budżetu

Załącznik nr 10 - Część opisowa wykonania budżetu

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja WPF

Załącznik nr 12 - Realizacja przedsięwzięć WPF

 

Zarządzenie 105/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych połozonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik - wykaz nr 5/2014 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie 104/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Zakup masy bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W  Dyzin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego

Zarządzenie 103/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 102/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym  2014/2015.

Zarządzenie 101/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Celestynów.

Załącznik nr 1 - oświadczenie o ochronie danych osobowych

Załącznik nr 2 - wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

Załącznik nr 3 - protokół zespołu interdyscyplinarnego

Załącznik nr 4 - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej

Załącznik nr 5 - protokół posiedzenia grupy roboczej

Załącznik nr 6 - plan pomocy rodzinie

Załącznik nr 7 - monitoring sytuacji w rodzinie

Załącznik nr 8 - informacja grupy roboczej o zakończeniu działań

Załącznik nr 9 - protokół z zakończenia procedury "Niebieskie Karty"

Zarządzenie 100/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Celestynów.

Zarządzenie 99/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - Wykaz nr 4/2014

Zarządzenie 98/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 97/2014 w sprawie zasad przyznawania przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Celestynów dla samorządowej instytucji kultury.

Załącznik nr 1 - rozliczenie dotacji podmiotowej

Zarządzenie 96/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Zarządzanie 95 /2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi

Zarządzanie 94 / 2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzanie 93 /2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 92 / 2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 91 / 2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik nr 1 -  zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r

Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zarządzenie 90 / 2014  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 89 / 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Musik - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 88 / 2014  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ?Zośka? w Celestynowie.

Zarządzenie 87 / 2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

Zarządzenie 86 / 2014 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 85 / 2014 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku.

Zarządzenie 84 / 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Złotuchy- Gogół- nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ostrowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 83 / 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 82 / 2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 81 / 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku.

Zarządzenie 80 / 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2013 rok.

Zarządzenie 79 / 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Złotuchy- Gogół- nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ostrowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 78 / 2014  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Piłki- nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ?Zośka? w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 77/2014 w sprawie powołania komisji  do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Kolegium ds. wykroczeń przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie  76/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynów.

Zarządzenie  75/2014  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Patrycji Pusek - nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie  74/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Zarządzenie 73/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Zarządzenie 72/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, zmienionego zarządzeniem nr 70/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Zarządzenie 71/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł bez podatku od towarów i usług i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dla projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Załącznik

Zarządzenie 70/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej im. Batalionu  "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie 69/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 68/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemow alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 67/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 kwietnia 2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 66/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

Zarządzenie 65/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr  41/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie, zmienionego Zarządzeniem nr 52/2014 z 14 maja 2014 roku.

Zarządzenie 64/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, zmienionego Zarządzeniem nr 51/2014 z 14 maja 2014 roku.

Zarządzenie 63/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 w zakresie wspierania i upowszechnia  kultury fizycznej.

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Zarządzenie 62/2014 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie"

Zarządzenie 61/2004 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 60/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

Zarządzenie 59/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie 58/2014  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 57/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 56/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2014 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Zarządzenie 55/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2013 rok.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie 54/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespołu Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie".

Zarządzenie 53/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 52/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

Zarządzenie 51/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie 50/2014 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 49/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 48/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach w zakresie realizacji inwestycji polegającej na "Budowie gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie"

Zarządzenie 47/2014 w sprawie zmiany zarządzenia 45/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie 46/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Włastowskiej.

Zarządzenie 45/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie 44/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 43/2014 w sprawie dokonania w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 42/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 41/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 40/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ?Zośka? w Celestynowie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 39/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Celestynów

Zarządzenie 38/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2014 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Zarządzenie 37/2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań do Wójta Gminy Celestynów przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Zarządzenie 36/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie 35/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2014 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Zarządzenie 34/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0+150 do km 0+330".

Zarządzenie 33/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowie konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespołu Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie".

Zarządzenie 32/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 31/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 30/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne".

Zarządzenie 29/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do  oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - wykaz nr 3/2014

Zarządzenie 28/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Zarządzenie 27/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Odwodnienie drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów".

Zarządzenie 26/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik nr 3 -  sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 -  sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych za 2013 rok.

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku wraz ze stopniem realizacji w 2013 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - część opisowa

Informacja o stanie mienia 2013Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2013  przedłużonym przez Wójta Gminy Celestynów wraz z  informacją o stanie  mienia komunalnego.

Zarządzenie 25/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 2/2014 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Celestynowie przy ulicy Laskowskiej - działki ew. nr 975/9 i 975/10 z obrębu Celestynów.

Zarządzenie 24/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 23/2014 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Celestynów dla samorządowej instytucji kultury.

Załącznik nr 1 - Rozliczenie dotacji podmiotowej

Zarządzenie 22/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie 20/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

Zarządzenie 19/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie".

Zarządzenie 18/2014  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Celestynów w 2014 roku

Zarządzenie 17/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale  budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Zarządzenie 16/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie".

Zarządzenie 15/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 14/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na 'Odmulenie rowu przy ul. Karczewskiej w Dąbrówce w ramach zadania inwestycyjnego  pn. ?Przebudowa ulic Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej  w miejscowości Dąbrówka?.

Zarządzenie 13/2014  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej.

Zarządzenie 12/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie polegające na zaprojektowaniu, wykonania robót budowlanych, dostawie i montażu modułów budynku Przedszkola oraz finansowaniu inwestycji w formie leasingu".

Zarządzenie 11/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu niograniczonego na: "Odwodnienie drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów".

Zarządzenie 10/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 1/2014 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w gminie Celestynów - dz. ew. nr 26 w obrębie Zabieżki.

Załącznik

Zarządzenie 9/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0+150 do km 0+250".

Zarządzenie 8/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sołectwa Celestynów w Gminie Celestynów.

Protokół  z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Celestynów w dniach od 10 lutego 2014 roku do 10 marca 2014 roku

Załącznik

Zarządzenie 7/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie".

Zarządzenie 6/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie".

Zarządzenie 5/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej.

Zarządzenie 4/2014 w sprawie dokonania  zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Zarządzenie 3/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2014-2016".

Zarządzenie 2/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie".

Zarządzenie 1/2013 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2014 roku.

2013

Zarządzenie 171/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Zarządzenie 170/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik 2  - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 169/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Zarządzenie 168/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej dla zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego dla Dąbrówki i Starej Wsi oraz uzyskanie zamiennego Pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną" zgodnie z przepisami Prawem Budowlanym.

Zarządzenie 167/13 w sprawie zasad ustalenia numerów inwentarzowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 166/13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej.

Zarządzenie 165/13 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 164/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zrządzenie 163/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 201 3 r.

Zarządzenie 162/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogi gminne w obrębie administracyjnym gminy Celestynów"

Zarządzenie 161/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Glinie i Starej wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - Wykaz nr 10

Zarządzenie 160/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gmina Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 159/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę Przedszkola Samorzadowego w Celestynowie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, dostawie i montażu oraz leasingu modułów budynku przedszkola"

Zarządzenie 158/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planach dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 157/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie placów targowych na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie 156/13 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 149/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie prztargu nieograniczonego na: Odmulenie i przebudowa rowu przy ul.

Karczewskiej w Dąbrowce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka'.

Zarządzenie 155/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Celestynów w latach 2014-2016"

Zarządzenie 154/13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Remont ul. Reymonta na odcinku od km 0+000,00 do km 0+455,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna".

Zarządzenie 153/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów".

Zarządzenie 152/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 151/13 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 150/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik 2 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 149/13 - w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:  Odmulenie i przebudowa rowu przy ul. Karczewskiej w Dąbrówce w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ulic Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka?.

Zarządzenie 148/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 rok

Zarządzenie 147/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 146/13 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022

Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022

Załącznik 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 2 -  wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Opinia RIO

Zarządzenie 145/13 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Tabela 1 - dochody budżetu na 2014 rok

Tabela 2 - wydatki budżetu na 2014 rokw

Tabela 2a - wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik 1 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Załącznik 3 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Tabela 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 rok

Tabela 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

Tabela 5 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Tabela 6 - plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Opinia RIO

Zarządzenie 144/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Remont ul. Reymonta na odcinku od km 0+000,00 do km 0+455,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna?.

Zarządzenie 143/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 9/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w gminie Celestynów ? dz. ew. nr 811/1, 812/1, 813/1, 814/1 w obrębie Regut oraz dz. ew. nr 975/4, 975/5, 975/6, 975/7 w obrębie Celestynów.

Załącznik 1 - wykaz 9/2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 142/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie,  stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik 1 - wykaz 8/2013 nieruchomości oddanych w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie 141/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Leasing operacyjny samochodu osobowo - dostawczego z opcją wykupu?.

Zarządzenie 140/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi,  stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik 1 - wykaz nr 7/2013 nieruchomości oddanych w dzierżawę na czas oznaczony

Zarządzenie 139/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 138/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 137/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014? z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik 1 - projekt Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Załącznik 2 - formularz wyrażania opinii i uwag do projektu Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Załącznik 3 - ogłoszenie

Zarządzenie 136/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 135/13 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 134/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 133/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz zatok autobusowych w granicach administracyjnych gminy Celestynów".

Zarządzenie 132/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na: "Dostawa oleju opałowego do szkół w gminie Celestynów".

Zarządzenie 131/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 130/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 129/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Remont drogi gminnej nr 270163W ul. Nowowiejskiej w m. Regut, gmina Celestynów?.

Zarządzenie 128/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 127/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na :"Leasing operacyjny samochodu osobowo-dostawczego z opcją wykupu."

Zarządzenie 126/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 125/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 124/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Leasing operacyjny samochodu osobowego z opcją wykupu"

Zarządzenie 123/2013  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 122/2013  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 121/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 120/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zaprojektowanie i wybudowanie 18 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Celestynów".

Zarządzenie nr 119/2013 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji archiwalnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.  (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz 67).

Zarządzenie 118/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie 117/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Celestynowie,  stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie 116/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok i lata następne

Załącznik nr 1

Zarządzenie 115/2013 z dnia 4 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1

Zarządzenie 114/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271618W ul. Otwockiej w miejscowości Pogorzel, gmina Celestynów?

Zarządzenie 113/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów?

Zarządzenie 112/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Spis treści

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Celestynów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze  półrocze 2013 roku.

Zarządzenie 111/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu  na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu  na 2013 r

Zarządzenie 110/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 109/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr metodą przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 108/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Zarządzenie 107/2013 - z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r

Zarządzenie 106/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zaprojektowanie i wybudowanie 18 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Celestynów"

Zarządzenie 105/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Odwodnienie drogi gminnej nr 270165W ul. Siekierki i drogi gminnej nr 270161W ul. Krętej w m. Regut, gmina Celestynów.

Zarządzenie 104/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - dochody

Załącznik 2 - wydatki

Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 102/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: " Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2.796.973,64 zł.

Zarządzenie 101/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 271643W od km 0+000,00 do km 0+750,00 w miejscowości Ostrowik, gm. Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi  gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów).

Zarządzenie 100/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów."

Zarządzenie 99/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2013/2014"

Zarządzenie 98/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 97/2013 z dnia  25 lipiec 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Odwodnienie drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów?

Zarządzenie 96/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zarządzenie 95/2013 z dnia 19 lipca  2013 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 87/2013 z dnia 15 lipca  2013 r. w sprawie odwołania członka  Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 86/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dio przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 85/2013  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 84/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zarządzenie  83/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r

Załącznik nr 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 82/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła prawego budynku Zespołu Szkół w Celestynowie?

Zarządzenie 81/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 79/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Zarządzenie 78/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zarządzenie 77/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 76/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Zarządzenie 75/2013 z dnia  21 czerwiec 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do km 0+580,00.?

Zarządzenie 74/2013 z dnia  21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Odwodnienie drogi gminnej nr 270165W ul. Siekierki i drogi gminnej nr 270161W ul. Krętej w m. Regut, gmina Celestynów?

Zarządzenie 73/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2012 rok.

Zarządzenie 72/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 71/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu.

Zarządzenie 70/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Leasing operacyjny samochodu osobowego z opcją wykupu".

Zarządzenie 69/2013 w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 68/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Karoliny Gąsowskiej.

Zarządzenie 67/2013 z dnia w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu.

Zarządzenie 66/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale  budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 65/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Regucie

Zarządzenie 64/2013 z dnia 6 czerwca 2013, w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie 63/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Zarządzenie 62/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 61/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do urzędu Gminy w Celestynowie, Gmina Celestynów."

Zarządzenie 60/2013 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów.

Zarządzenie 59/2103 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi i Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Wykaz nr 04/2013 - nieruchomości oddanych w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie 58/2013 - w sprawie odwołania stanu alarmowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 57/2013 z dnia 29 maja 2013 roku - zmiany w budżecie.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 56/2013 z dnia 28 maja 2013 roku - zmiany w budżecie.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 55/2013 z dnia 25 maja 2013 roku - zmiany w budżecie.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 54/2013 z dnia 25 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia stanu alarmu powodziowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Celestynów

Zarządzenie 53/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznnych.

Zarządzenie 52/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 271643W - ul. Wspólnej w Glinie na odcinku od km 0+096,00 do km 0+370,00 w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów".

Zarządzenie 51/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 50/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

Zarządzenie 49/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 48/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Załącznik nr 2 - Schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Zarządzenie 47/2013 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 46/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 45/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 44/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Zarządzenie 43/2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2012 rok.

Zarządzenie 42/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym kobnkursie na ealizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 41/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach bud?etu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach bud?etu na 2013 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 40/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Zarządzenie 39/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu niezbędnych wdrożeń w ramach platformy ePUAP w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie!..."

Zarządzenie 38/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów"

Zarządzenie 37/2013 w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów w 2013 r.

Zarządzenie 36/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 35/2013 z 16 kwietnia 2013 w sprawie dnia wolnego w Urzędzie Gminy Celestynów

Zarządzenie 34/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

Załącznik nr 1

Zarządzenie 33/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia nr 30/2013 dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Celestynów

Zarządzenie 32/2013 z 8 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Celestynów z załącznikiem

Zarządzenie 31/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi i Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym.

Załącznik - Wykaz nr 3

Zarządzenie 29/2013 z 3 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Celestynów z załącznikiem

Zarządzenie 28/2013 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Załącznik nr 1 - Wykaz kryteriów oceny

Załącznik nr 2 - Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego

Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o terminie  przeprowadzenia oceny okresowej

Załącznik nr 4 - Powiadomienie o nowym terminie oceny

Załącznik nr 5 - Odwołanie od oceny okresowej

Załącznik nr 6 - Powiadomienie o terminie dokonania ponownej oceny okresowej

Zarządzenie 27/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 26/2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne za 2012 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o dochodach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik nr 5 - informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów za 2012 rok

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2012 rok

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku wraz ze stopniem realizacji w 2012 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 13 - część opisowa wykonania budżetu za 2012 rok.

Informacja o stanie mienia 2012

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2012 przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie 25/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2913 r.

Zarządzenie 24/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na w 2013 rok

Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zarządzenie 23/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 22/2013 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudzień 2012 roku.

Zarządzenie 21/2013 w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2013 roku Gminy Celestynów.

Załącznik

Zarządzenie 20/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. promocji i informacji.

Zarządzenie 19/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załącznik

Zarządzenie 18/2013 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Urzędu Gminy w Celestynowie

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

piętro I

piętro II

parter

piwnica

Załącznik 2

Zarządzenie 17/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 16/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 15/2013 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 14/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na "Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ..."

Zarządzenie 13/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie!".

Zarządzanie 12/2013 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2013 rok.

Zarządzenie 11/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa drogi gminnej nr 270143W ? ul. Trytonów

w Celestynowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+275,00 w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna?.

Zarządzenie 10/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 9/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt. ?Nowoczesne zarządzanie kryzysowe?

Zarządzenie 8/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Selektywny odbiór odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie 7/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 156/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Celestynów.

Zarządzenie 6/2013 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2013 roku.

Zarządzenie 5/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt. "Nowoczesne zarządzanie kryzysowe" w ramach projektu "Profesjonalny 2-dniowego szkolenia pt. "Nowoczesne zarządzane kryzysowe" w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie!..."

Zarządzenie 4/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nr 1/2013

Zarządzenie 3/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2011z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie 2/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Przedszkolu w Celestynowie w gminie Celestynów.

Zarządzenie 1/2013 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Celestynów

2012

Zarządzenie 165/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 164/2012 w sprawie zasad ustalenia numerów inwentarzowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Celestynów.

Zarządzenie 163/2012 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 162/2012 w sprawie  inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 161/2012 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 160/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Zarządzenie 159/2012 w sprawie  instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 158/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Zarządzenie 157/2012 w sprawie jednorazowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 156/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Zarządzenie 155/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie, Gmina Celestynów".

Zarządzenie 154/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (lewe skrzydło) w budynku Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie".

Zarządzenie 153/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Mąki.

Zarządzenie 152/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych.

Zarządzenie 151/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok.

Zarządzenie 150/2012  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 149/2012 w sprawie zmiany Zarządzania Nr 125/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola w Celestynowie oraz w Starej Wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 148/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Przedszkolu w Starej Wsi w gminie Celestynów".

Zarządzenie 147/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Laskus - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 146/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kędziorek - nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 145/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Przedszkolu w Starej Wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 144/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na" Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji rodzicielskich dla rodziców dzieci z Przedszkola w Celestynowie oraz w Starej Wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 143/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ma przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów".

Zarządzenie 142/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych.

Zarządzenie 141/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie 140/2012 w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych OSP.

Zarządzenie 139/2012 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 138/2012 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów.

Zarządzenie 137/2012 w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok.

 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 r.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2013 rok

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowych na 2013 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Załącznik nr 7 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 rok deficytu.

Zarządzenie 136/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Zarządzenie 135/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych.

Zarządzenie 134/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: realizację szkoleń, warsztatów i porad konsultacyjno-superwizyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans!

Zarządzenie 133/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 132/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 - projekt programu

Załącznik nr 2 - formularz

Załącznik nr 3 - ogłoszenie

Zarządzenie 131/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej  na 2012 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki zlecone

Załącznik nr 4 - środki sołeckie

Zarządzenie 130/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"

Zarządzenie 129/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na: "Dostawa oleju opałowego do szkół Gminy Celestynów"

Zarządzenie  128/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale  budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 127/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012

Zarządzenie 126/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnieni funkcji specjalisty ds. Monitoringu i Ewaluacji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie 125/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola w Celestynowie oraz w Starej Wsi w gminie Celestynów

Zarządzenie 124/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Przedszkolu w Celestynowie oraz w Starej wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 123/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Adaptację infrastruktury przedszkola polegającą na dostawie i montażu nawierzchni na terenie istniejącego placu zabaw Przedszkola w Celestynowie w gminie Celestynów.

Zarządzenie 122/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie 121/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Adaptacja infrastruktury przedszkola polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na terenie istniejącego placu zabaw przedszkola w Starej Wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 120/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Adaptację infrastruktury przedszkola polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na terenie istniejącego placu zabaw przedszkola w Starej Wsi w gminie Celestynów.

Zarządzenie 119/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Zarządzenie 118/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów"

Zarządzenie 117/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do  zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 116/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie 115/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 114/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 113/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Organziacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"', w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze śrdoków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie 112/2012 w sprawie powołania komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie ul. Świętego Kazimierza 55".

Zarządzenie 111/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 1.679.715,37 zł".

Zarządzenie 110/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie, Gmina Celestynów"

Zarządzenie 109/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na: "Remont części drogi gminnej - ul. Kolejowej w miejscowości Pogorzel na odcinku od km 0+000,00 do km 0+080,00".

Zarządzenie 108/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa 64 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Celestynów".

Zarządzenie 107/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finasnów publicznych.

Zarządzenie 106/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, kursów oraz warsztatów w ramach projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część 1-21.

Zarządzenie 105/2012 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok i lata nastepne.

Załącznik nr 1 Projekt Planu Dochodów

Zarządzenie 104/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Zarządzenie 102/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięzwięć, o którym mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zdań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 5 - sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 6 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytow na dzień 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu na I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 8 - wykaz przekazanych dotacji na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 9 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Celestynów na I półrocze 2012 roku.

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 12 - realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zarządzenie 101/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

Zarządzenie 100/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Marii Grządziel - nauczyciela Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 98/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 9/2012 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w gminie Celestynów - dz. ew. nr 811/1, 812/1, 813/1, 814/1 w obrębie Regut oraz dz. ew. nr 975/8, 975/6, 411/3, 411/4 w obrębie Celestynów.

Wykaz nr 9

Zarządzenie 95/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 r.

Zarządzenie 94/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie 93/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepropwadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Marii Grządziel - nauczyciela Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 92/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepropwadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Anny Łukasik nauczyciela Szkoły Podstawowej w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 91/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepropwadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Kościkiewicz-Gryc nauczyciela Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 90/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepropwadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Łagody nauczyciela Zespołu Szkół w Celestynowie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 89/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepropwadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Ślusarczyka nauczyciela Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 88/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi usrtawami w 2012 r.

Zarządzenie 87/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 252 - ul. Mokrej od skrzyżowania z ul. Trytonów w miejscowości Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 86/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w otwocku ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2012/2013".

Zarządzenie 85/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2012/2013"

Zarządzenie 84/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie"

Zarządzenie 83/2012 w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 10 - zasady ewidencji środków projektu "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierównośći w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów", Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie 82/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Zarządzenie 81/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę, ul. Wspólnej w Glinie - etap I w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów".

Zarządzenie 80/2012 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie 79/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierowności w stopniu upowszechniania edukacji, tytuł projektu "Celesrtynowskie Przedszkola Róqwnych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Celestynów"

Zarządzenie 78/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Zarządzenie 77/2012 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarzadzenie 76/2012 w sprawie powołania Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 75/2012 w sprawie  odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 74/2012 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 73/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego  Ośrodka Kultury w Celestynowie.

Zarządzenie 72/2012 w sprawie ustalenia "Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 71/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 70/2012 w sprawie   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemow alkoholowych.

Zarządzenie 69/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Bartłomieja Bandycha.

Zarządzenie 68/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Mrozowskiego.

Zarządzenie 67/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług nauczyciela.

Zarządzenie 66/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług logopedy.

Zarządzenie 65/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług koordynatora w ramach projektu pt. ?Przedszkola równych szans !"

Zarządzenie 64/2012 z 5 czerwca 2012 dotyczące zmian w budżecie gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - wydatki

Załącznik nr 2 - środki sołeckie

Zarządzenie 63/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Celestynów".

Zarządzenie 62/2012 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie 61/2012 z 30 maja 2012 dotyczące zmian w budżecie gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki zlecone

Załącznik nr 4 - środki sołeckie

Zarządzenie 60/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Clestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Zarządzenie 59/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki uzależnieńi rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie 58/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Zarządzenie 57/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działalnie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt pt.: "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie".

Zarządzenie 56/2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2011 rok.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorailnego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian z funduszu jednostki

Zarządzenie 55/2012 w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej ma celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Celestynowie.

Zarządzenie 54/2012 w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej ma celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Zarządzenie 53/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej ma celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie 52/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 51/2012 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 50/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Stały dostęp do sieci Internet dla 110 stanowisk w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" w ramach działania 8.3 POIG.

Zarządzenie 49/2012 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 48/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Zarządzenie 47/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nr 8/2012 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połozonych w gminie Celestynów - oznaczonych jako dz. ew. nr 26 obręb Zabieżki, dz. ew. nr 1616, 1576 obręb Ponurzyca.

Załącznik  - Wykaz

Zarządzenie 46/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów - I-etap".

Zarzązenie 45/2012 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 44/2012 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 43/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Zarządzenie 42/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na relizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 41/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realziacje zadąń publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 40/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie 39/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej.

Zarządzenie 38/2012w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 37/2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i zespołu szkół.

Załącznik do zarządzenia 37/2012

Zarządzenie 36/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Celestynów.

Zarządzenie 35/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w kalsach I-III realizowanych w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnycg", Projekt pt.: "Nauka i zabawa drogą do sukcesu wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 34/2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rpk, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 r.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik nr 3 - sprawozdanie o dochodach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 - sprawozadnie o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Załącznik nr 7 - stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 8 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 9 - wykaz przekazanych dotacji

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku wraz ze stopniem realizacji

Załącznik nr 12 - realizacjia programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - część opisowa z wykonania budzetu

Informacja o stanie mienia 2011 r.

Zarządzenie 33/2012 w sprawiedokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 32/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowazenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Bąk.

Zarządzenie 31/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Zarządzenie 30/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 29/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 28/2012 w sprawie powołania czlonka Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 27/2012 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 26/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze inspektora ds. kultury i rozwiazywania problemów społecznych.

Zarządzenie 25/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w miejscowości  Regut od km 0+000,00 do km 0+289,00.

Zarządzenie 24/2012 w sprawie określenia terminów zgłaszania wniosków o zmianę w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie 23/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 2 - plan wydatkow na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Zarządzenie 22/2012 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie 21/2012 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie 20/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2012 rok w Urzędzie Gminy Celestynów oraz jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie 19/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, projekt pt.: "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie".

Zarządzenie 18/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na: Stały dostęp do sieci Internet dla 110 stanowisk w ramch projektu "Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" w ramach działania 8.3 POIG.

Zarządzenie 17/2012 w asprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w klasach I-III realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. "wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Projekt pt.: "Nauka i zabawa drogą do sukcesu wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów".

Zarządzenie16/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacynej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zarządzenie 15/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi usrtawami w 2012 rok.

Zarządzenie 14/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 13/2012 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 12/2012  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie 11/2012 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2012 roku.

Zarządzenie 10/2012 w sprawie powołania komisji socjalnej w urzedzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 9/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboeru na wolne stanowisko urzedznicze Podinspektora ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie 8/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocenienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt pt.: "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 7/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w klasach I-III realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". POddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Projekt pt.: "Nauka i zabawa drogą do sukcesu wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Celestynów"

Zarządzenie 6/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetqargu nieograniczonego na: Selektywny odbiór odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 5/2012 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przewodzenia wyboru Przedstawiciela Załogi w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 4/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egazaminacyjnego dla Pani Iwony Kołodziejczyk.

Zarządzenie 3/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu niograniczonego na: Obsługa prawna Urzedu Gminy w Celestynowie w 2012 r.

Zarządzenie 2/2012 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 1/2012 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.

2011

Zarządzenie 276/2011 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 275/2011 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 274/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 273/2011 w sprawie dokonania zmiany budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 272/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 271/2011 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 270/2011 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 269/2011 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie 268/2011  w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 267/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 266/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt pt.: "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie".

Zarządzenie 265/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finasowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 264/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finasowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 263/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu w 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu w 2011 r.

Zarządzenie 262/2011 w sprawie umorzenia należności, wynikającego z ugody zawartej w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zarządzenie 261/2011 w sprawie wyboru ostatecznych odbiorców projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców GMiny Celestynów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dizałanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"

Zarządzenie 260/2011 w sprawie do dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 259/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 258/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawamia w 2011 r.

Zarządzenie 257/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie: 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakiości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie: 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Nauka i zabawa drtogą do sukcesu".

Zarządzenie 256/2011 w sprawie zmiany Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

Zarządzenie 255/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Pizoń nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ostrowie ubiegajacej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 254/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 253/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynow, przeznaczonej do oddania w dizerżawę.

Zarządzenie 252/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Daniela Sulejewskiego.

Zarządzenie 251/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie 250/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie, stanowiącej własność  Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 249/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 248/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć indywidualizacji nauczania w klasach I-III realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacjnych świadczonych w systemie  oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości szkół podstawowych w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 247/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 246/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 245/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 244/2011 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 243/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie: 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych śiwadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie: 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" tytuł projektu: Nauka i zabawa drogą do sukcesu".

Zarządzenie 242/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Zarzadzenie 241/2011 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do zbywania nieruchomości.

Zarządzenie 240/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 Euro dla Projektu pod tytułem: Przedszkola równych szans! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zarządzenie 239/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 8.3 POIG "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Celestynów."

Zarządzenie 238/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Obsługi Szkół.

Zarządzenie 237/2011 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 233/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2011 roku dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Wiewióry.

Zarządzenie 236/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 235/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 234/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 233/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Wiewióry.

Zarządzenie 232/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO

Zarządzenie 231/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi i Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 230/2011 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Projekt Uchwały

Objaśnienia

Załącznik 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik 2 - Projekt przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie 229/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Projekt Uchwały Budżetowej

Uzazadnienie do projektu uchwały

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2012 r.

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik 1 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik 2 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012  r.

Załącznik 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Załącznik 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Tabela nr 3 - Plan wydatkow na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Zarządzenie 228/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 227/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale  budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 226/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 225/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w m. Regut od km 0+000,00 do km 0+289,00"

Zarządzenie 224/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 223/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach realizacji projektu "Internet szansą rzowoju mieszkańców Gminy Celestyów"

Zarządzenie 222/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług koordynatora w ramach projektu pt."Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejącego przedszkola w Celestynowie.

Zarządzenie 221/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 220/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 219/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 218/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów.

Zarządzenie 217/2011  w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 216/2011 w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 1m - zasady ewidencji środków projektu "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów", Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie 215/2011 w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 1n - zasady ewidencji środków projektu "Moja edukacja dla rozwoju dziecko! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów w Gminie Celestynów", Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie 214/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Zarządzenie 213/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. środków unijnych i zamówień publicznych.

Zarządzenie 212/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 211/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 210/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu w 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 209/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług asystenta nauczyciela w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli, Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie.

Zarządzenie 208/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług nauczyciela w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejącego przedszkola w Celestynowie, wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Zarządzenie 207/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług koordynatora w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejącego przedszkola w Celestynowie, Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie, wsparcie istniejacego przedszkola w Starej Wsi, Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Zarządzenie 206/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług logopedy w ramach projektu pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Zadanie: Wsparcie istniejącego przedszkola w Celestynowie, Wsparcie istniejacego przedszkola w Starej Wsi, Wsparcie punktu przedszkolnego w Regucie, Wsparcie nowo utworzonego punktu przedszkolnego w Pogorzeli.

Zarządzenie 205/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach realizacji projektu "Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zarządzenie 204/2011 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 203/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa oleju opałowego do szkół w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 202/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 201/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok

Zarządzenie 200/2011 w sprawie powołania specjalisty ds. finansowania projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania  szans edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum im. "Skrytrego" w Celestynowie", Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakiości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zarządzenie 199/2011 w sprawie  dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetuna 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki wziązane z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 198/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie 197/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie interaktywnych zajęć z języka angielskiego w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą" Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zarządzenie 196/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 195/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 194/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 193/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finasnowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 192/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne.

Zarządzenie 191/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Celestynów.

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie jednorazowej bezwrotnej pomocy finansowej

Załącznik nr 3 - Tabela wysokości jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej

Zarządzenie 190/2011 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Schemat

Zarządzenie 189/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 188/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 187/2011 w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 186/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 185/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 184/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania w roku szkolnym 2011/2012 wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie 183/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie 182/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 181/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 180/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 179/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne.

Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Projekt planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik nr 4 - projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5 - Projekt planu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2012-2014

Zarządzenie 178/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 177/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budzetu na 2011 r.

Załacznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 176/2011 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 165/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 sierpnia 2011 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego budynku Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55, gm. Celestynów".

Zarządzenie 175/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

Zarządzenie 174/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 173/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 172/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 171/2011 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 148/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "przebudowę drogi Glina - Jatne na odcinku A-B od 0+000,00 do 0+477,74 km

Zarządzenie 170/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office wraz z oprogramowaniem do kursów języka niemieckiego do 16 komputerów" w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą!" Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

Zarządzenie 169/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 168/2011 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 157/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 sierpnia 2011 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rostrzygnięcie przetargu nieograniczonego na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowoej w Starej Wsi w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

Zarządzenie 167/2011 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 150/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 sierpnia2011 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na rostrzygniecie  przetargu nieograniczonego na "Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie"

Zarządzenie 166/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów, informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 - Informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów

Załącznik Nr 6 - Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 8 -  Wykaz przekazanych dotacji

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 10 - Część opisowa wykonania budżetu

Załącznik nr 11 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 12 - Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie 165/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego budynku Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55, gm. Celestynów.

Zarządzenie 164/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminiowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu gminy Celestynów.

Zarządzenie 163/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie 162/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze podinspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zarządzenie 161/2011 w sprawie odwołania stanu alarmowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 160/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przerowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz i odwóż dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2011/2012"

Zarządzenie 159/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 158/2011 dokanania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenia 157/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"

Zarządzenie 156/2011 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Celestynów.

Zarządzenie 155/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. porządku publicznego.

Zarządzenie 154/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Nadbudowa oraz wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego budnynku głównego budynku Zespołu Szkół w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55, gm. Celestynów.

Zarządzenie 153/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie  152/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 151/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2011 r.

Zarządzenie 150/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie  przetargu nieograniczonego na: "Remont dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Zarządzenie 149/2011 w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 148/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "przebudowa drogi Glina - Jatne na odcinku A-B od km 0+000,0 do 0+477,74 km".

Zarządzenie 147/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie 146/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 145/2011 w sprawie  dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 144/2011 w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 121/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Zarządzenie 143/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Księgowości

Zarządzenie 142/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Załogi w Urzędzie Gminy Celestynów

Zarządzenie 141/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dostawę 37 komputerów przenośnych typu laptop

Zarządzenie 140/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 139/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

 Zarządzenie 138/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na rok 2011

Zarządzenie 137/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na nadbudowę i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie

Zarządzenie 136/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dowóz iuczniów niepełnosprawnych  z terenu Gminy Celestynów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Otwocku oraz powrót do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012.

Zarządzenie 135/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów  do i ze szkół  z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2011/2012.

Zarządzenie 134/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Barszczowskiej.

Zarządzenie 133/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Przybysz.

Zarządzenie 132/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu Nr 3/2011 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w gminie Celestynów.

Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości do zarządzenia 132/2011

Zarządzenie 131/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie

Zarządzenie 130/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jarosława Kamienika.

Zarządzenie 129/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 128/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego, spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Celestynów

Zarządzenie 127/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa drogi gminnej ? ul. Poniatowskiego w miejscowości Celestynów ? etap II?.

Zarządzenie 126/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 125/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2011 Wójta Gminy celestynów z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły na terenie Gminy Celestynów w dniach od 14 do 15 lipca 2011 roku.

Zarządzenie 124/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2011 roku w Urzędzie Gminy Celestynów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

Załącznik nr 1 - Plan Kontroli Zarządczej na 2011 rok.

Zarządzenie 123/2011 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 122/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły na terenie Gminy Celestynów w dniach od 14 do 15 lipca 2011 roku.

Zarządzenie 121/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 120/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Jakuba Kuleszy.

Zarządzenie 119/2011 w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 113/2010 z dnia 7 lipca 2011 rku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2010 rok.

Zarządzenie 118/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 117/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 116/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 115/2011 w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Celestynów oraz wykazu jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Celestynów.

Zarządzenie 114/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie113/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2010 rok.

Zarządzenie 112/2011 w sprawie powołania kierownika projektu pn.: "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zarządzenie 111/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

 Załącznik nr 1 - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie 110/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 109/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Sural.

Zarządzenie 108/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów za 2011 rok.

Zarządzenie 107/2011 w sprawie wprowadzenia zdokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.

Zarządzenie 106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 105/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 104/2011 w sprawie  ustalenia terminu składania w roku szkolnym 2011/2012 wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie 103/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie 102/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 101/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 100/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 99/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 98/2011 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzenia Projektem "Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zarządzenie 97/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i ucyestnictwa beneficjenów ostatecznych w związku z realizacją projektu "Internet szansą rowoju mieszkańców Gminy celestynów"

Zarządzenie 96/2011 w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Celestynowie: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej.

Zarządzenie 95/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej.

Zarządzenie 94/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2011.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 93/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Zarządzenie 92/2011 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania Projektem "Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zarządzenie 91/2011 w sprawie  dokonania zmian w planach finnsowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 90/2011 w sprawie uruchomienia środków pieniężnych na wydatki budżetowe i opisywania dokumentów finansowych w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 89/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zmienionego Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie 88/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 

Zarządzenie 87/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2010 rok.

Zarządzenie 86/2011 w sprawie uchylenia ZarządzeniaNr 79/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie  85/2011 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 84/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie 83/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 82/2011 w sprawie  powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie  analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 81/2011 w sprawie powołania Księgowej do zarządzania Projektem POKL, nr umowy UDA-POKL.07.03.00-14-094/10-00 pt. "Aktywny rodzic-aktywne dizecko" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integeracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządznie 80/2011 w sprawie powołania Koordynatora do zarządzania Projektem POKL, nr umowy UDA-POKL.07.03.00-14-094/10-00 pt. "Aktywny rodzic-aktywne dizecko" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integeracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie 79/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 78/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 77/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: pelnienie funkcji kierownika projektu "Internet szansą rozwoju  mieszkańców Gminy Celestynów"

Zarządzenie 76/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko urzędznicze Podinspektora ds. Ochrony Środowiska i Porządku Publlicznego.

Zarządzenie 75/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko urzędznicze Samordzielnego Referenta ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie 74/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowsiko urzędznicze Podninspektora ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie 73/2011 w sprawie powołania Komisji Spisowej w urzędzie Gminy Celestynów do przeprowadzenia koniecznych czynności w zakresie dokumentafcji z wyborów do Organów Samorządu Terytorialnego.

Zarządzenie 72/2011 w sprawie zmian w planach finasnowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 71/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 70/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 69/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2011.

Komunikat

Wytyczne dla oferentów

Wizytówka

Zarządzenie 68/2011 w sprawie ustalenia "Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepwełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów".

Zarządzenie 67/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie placu przy ul. Norwida w m. Stara Wieś, gmina Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego budowa targowiska w Starej Wsi" 

Zarządzenie 66/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego mającego za zadanie wyłonienie wykonawców na zorganizowanie szkoleń i warsztatów dla kadry oświatowej w ramach projektu pt.: "Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów" jako zadanie ralizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4 Wysokowykfalifikowane  kadry systemu oświaty; numer konkursu: 1/POKL/9.4/2010; numer rejestracyjny: KL/10255/10/9.4; numer umowy: UDA-POKL.09.04.00-14-1027/10-00.

Załącznik 1 - Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie 65/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Prasuły.

Zarządzenie 64/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa 37 komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Office wraz z oprogramowaniem do kursów z języka angielskiego do 32 komputerów i oprogramowaniem do kursów z języka niemieckiego do 16 komputerów" w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zarządzenie 63/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 62/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 61/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok. 

Zarządzenie 60/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2010 rok.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Załącznik 2 - Sprawozdanie o wydatkach na dzień 31 grudnia 2010 r.

Załącznik 3 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykorzystaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

Załącznik 5 - Część opisowa z wykonania budżetu. Dochody i wydatki za 2010 r.

Załącznik 6 -Informacja o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów - stan na dzień 31.12.2010 r.

Załącznik 7 -Stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu zaciągniągniętych pożyczek i kredytów.

Załącznik 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik 9 - Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

Załącznik 10 - Wykaz przekazywanych dotacji w 2010 r.

Realizacja planu finansowego za 2010 rok przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie + Uwagi i wyjaśnienia

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publ;icznej w Celestynowie i w Regucie + Sprawozdanie o ośrodkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Załączniki do informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie 59/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo-finansowej projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zarządzenie 58/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa  beneficjentów ostatecznych w związku z realizacją projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zarządzenie 57/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Jedynaka. 

Zarządzenie 56/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 rok.

Zarządzenie 55/2011 w sprawie powołania Specjalisty ds. finansowych projektu "Kompetencje naszą siłą!" Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie", Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wyksztalcenia i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zarządzenie 54/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 Zmiany w planowanych dochodach bnudżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 Zmiany w planowanych wydatkach  budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zkakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zarządzenie 53/2011 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2011 r.

Zarządzenie 52/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 51/2011 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatkow tych jednostek w 2011 roku.

Zarządzenie 50/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wyjazd letni dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą!..." Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie".

Zarządzenie 49/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: pelnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo-finansowej projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Celestynów".

Zarządzenie 48/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie pt. "Wysokowykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 47/2011 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania Projektem "Wysokowykwalifikowane  kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Zarządzenie 46/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenie Regulaminu naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w związku z realizacją projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów".

Zarządzenie 45/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zarządzenie 44/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Selektywny odbiór odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Celestynów."

Zarządzenie 43/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wyjazd letni dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Kompetencje naszą siłą!..." Program wyrównywania szams edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. Skrytego w Celestynowie"

Zarządzenie 42/2011 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 41/2011 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rowzwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 40/2011 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 39/2011 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rowzwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 38/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Kęsik.

 Zarządzenie 37/2011  w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów.

Zarządzenie 36/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzebnie przetargu nieograniczonego na: Na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu  pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie.

Zarządzenie 35/2011 w sprawiepowołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Na pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie."

Zarządzenie 34/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Na pełnienie funkcji kierwownika projektu pn.: "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie."

Zarządzenie 33/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowych ocen pracownikow samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Celestynów.

Załącznik - Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych

Zarządzenie 32/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Podbiel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 31/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dyzin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 30/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji.

Zarządzenie 29/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referanta ds. Gospodarki Przestrzennej.

Zarządzenie 28/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glina dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 27/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 26/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 25/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowik dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 24/2011 w sprawie odwołania zastępcy wójta gminy Celestynów.

Zarządzenie 23/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 22/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 21/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tabor dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 20/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 19/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Regut dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zarządzenie 18/2011 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych położonych w Starej Wsi i Glinie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Zarządzenie 17/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Na wykonanie konserwacji oświtlenia publicznego (drogowego) na terenie Gminy Celestynów"

 Zarządzenie 16/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 15/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 14/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stara Wieś dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie 13/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabieżki dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2010

Zarządzenie 12/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie 11/2010 w sprawie zasad ustalenia numerów inwentarzowych skladników majątkowych w Urzędzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 10/2010 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w urzedzie Gminy Celestynów.

Zarządzenie 9/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cerlestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 8/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 7/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 6/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 5/2010 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian  w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 4/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 3/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami w 2010 r.

Zarządzenie 2/2010 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2010 rok.

Zarządzenie 1/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Celestynów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Mrozowski
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-12-14 15:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2019-03-04 13:07:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki