Kadencja 2014-2018

                                                                                                                  2018

Zarządzenie Nr 174/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów" oraz w sprawie wprowadzenia ?Procedury obiegu dokumentów podatkowych w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Celestynów?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2018

Zarządzenie Nr 173/2018 w sprawie zasad ewidencji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 172/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. Inwestycji

Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 08 października 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ? zlewnia Radzińska i zlewnia Witosa? RIZPiFZ.271.65.2018

Zarządzenie Nr 170/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 169/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 168/2018 w sprawie ustalenia zasad dokonywania rezerwacji stoisk handlowych na Targowisku ,,Mój Rynek" w Celestynowie

Zarządzenie Nr 167/2018 w  sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. Inwestycji

Zarządzenie Nr 166/2018 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie w dniu 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 165/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 164/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. ?Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ?Przejście na gospodarkę niskoemisyjną? Działania 4.2 ?Efektywność energetyczna? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 163/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. ?Poprawa gospodarki wodno ? ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ? etap II? objętego umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu?, w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach?

Zarządzenie Nr 162/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. ?Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów? objętego umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 na operacje typu ?Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów?, w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury?

Zarządzenie Nr 161/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 160/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 159/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 158/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 156/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 155/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Tomasiewicz

Zarządzenie Nr 154/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 153/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019? z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 152/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celelstynów w sezonie zimowym 2018/2019" RIZPiFZ.271.69.2018

Zarządzenie Nr 151/2018 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 150/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 149/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załacznik Nr 1

Zarządzenie Nr 148/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 

Zarządzenie Nr 147/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa 2019-2028

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2019-2022

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Zarządzenie Nr 146/2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2019 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały Uchwała Budżetowa na 2019 rok

Tabela Nr 1 Dochody

Tabela Nr 2 Wydatki

Tabela Nr 2 a  Wydatki majątkowe

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki zlecone

Tabela Nr 4 GKRPA

Tabela Nr 5 Fundusz sołecki 

Tabela nr 6 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 7 - Opłaty i kary

Załącznik nr 1 - dotacje podmiotom należącym i nienależącym

Załącznik nr 2 - dotacje dla zakładu budżetowego

Załącznik nr 3 - rachunek dochodów jednostek budżetowych

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Zarządzenie Nr 145/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 144/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 143/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 142/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 141/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 139/2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie Nr 138/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 137/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: ,,Budowa toru ,,PUMPTRACK" w miejscowości Celestynów" RIZPiFZ.271.66.2018

Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 122/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 133/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ? zlewnia Radzińska i zlewnia Witosa? RIZPiFZ.271.65.2018

Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie nr 130/2018 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 04 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś.

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie powołania komisji na pezprowadzenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: ,,Budowa toru ,,PUMPTRACK" w miejscowości Celestynów" RIZPiFZ.271.61.2018

Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie  powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ? etap II?

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie ustanowienia konkursu o charakterze edukacyjnym na ,,Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów"

Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa toru ?PUMPTRACK?  w miejscowości Celestynów"  RIZPiFZ.271.56.2018

Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie Nr 121/2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121

Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku.

Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Zarządzenie Nr 116/2018  w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek w sprawie wyboru Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lasek

Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.618.974,50 zł -  RIZPiFZ.271.54.2018

Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Celestynów do spraw HNS

Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 1

Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mirosławy Kurdej ? nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ?Zośka? w Celestynowie ? ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla: Pani Doroty Magdaleny Zięciny, Pani Anety Jałochy, Pani Moniki Przybysz ? nauczycielek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu ?Zośka? w Celestynowie ? ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Wiącek

Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych

Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Regucie

Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Regucie RIZPiFZ.271.43.2018

Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek w sprawie odwołania i wyboru Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lasek

Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie za 2017 rok

Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych

Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 90/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie najlepszego ucznia Gminy Celestynów w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie 89/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 88/2018 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu programu rządowego ,,Dobra start"

Zarządzenie 87/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 86/2018 w sprawie  powołania komisji na przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: ,,Przebudowę targowiska w mieJscowości Celestynów - wiata stalowa, og rodzen ie, i nsta lacie wewnętrzne" RIZPi FZ.27 t.37 .z0ta

Zarządzenie 85/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 84/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 270196W ul. Pogorzelskiej  w miejscowości Dąbrówka" RIZPiFZ.271.36.2018

Zarządzenie 83/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Celestynów

Zarządzenie 82/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 81/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 80/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Budowa oświetlenia drogowego w ul. Reguckiej w Celestynowie? RIZPiFZ.271.34.2018

Zarządzenie 79/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Jedynak

Zarządzenie 78/2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2017 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zarządzenie 77/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 76/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,,Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów"

Zarządzenie 75/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, będącej we władaniu Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 74/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, Starej Wsi, Pogorzeli, Ostrowie, Podbieli i Taborze, stanowiących własność Gminy
Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 73/2018 w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 72/2018 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 71/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 70/2018 w sprawie  powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie 69/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019" RIZPiFZ.271.32.2018

Zarządzenie 68/2018 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Celestynów.

Zarządzenie 67/2018 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Załącznik

Karta zgłoszenia dziecka

Zarządzenie 66/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa drogi gminnej  nr 270196W ul. Pogorzelskiej w miejscowości Dąbrówka? RIZPiFZ.271.31.2018

Zarządzenie 65/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowych oraz na plac zabaw  oraz na plac zabaw" RIZPiFZ.271.27.2018

Zarządzenie 64/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 - Dochody i Wydatki

Zarządzenie 63/2018 w sprawie ustalenia sposobu korzystania oraz wysokości opłat za rezerwację obiektu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie

Zarządzenie 62/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 61/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 60/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów - wiata stalowa, ogrodzenie, instalacje wewnętrzne" RIZPiFZ.271.25.2018

Zarządzenie 59/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 58/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie 57/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik Nr 1 - dochody za 2017 rok

Załącznik Nr 2 - wydatki za 2017 rok

Załącznik Nr 3 - dochody zadania zlecone za 2017 rok

Załącznik Nr 4 - wydatki zadania zlecone za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 5 - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6 - fundusz sołecki za 2017 rok

Załącznik Nr 7 - przychody i rozchody budżetu za 2017 rok

Załącznik Nr 8 -  stan zobowiązań z tytłu  pożyczek i kredytów za 2017 rok

Załącznik Nr 9 - wykaz dotacji za 2017 rok

Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku wraz ze stopniem realiacji w 2017 roku

Załącznik Nr 13 - Część opisowa wykonania budżetu za 2017 rok

Informacja o stanie mienia za 2017 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

OPINIA RIO Na TEMAT SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 rok

Zarządzenie 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2018

Zarządzenie 55/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik do zarządzenie Nr 55/2018

Zarządzenie 54/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów - wiata stalowa, ogrodzenie, instalacje wewnętrzne?  RIZPiFZ.271.22.2018

Zarządzenie 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zarządzenie 52/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 34/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie 51/2018 w sprawie powołania Komisji Spisowej w Urzędzie Gminy w Celestynowie do dokonania koniecznych czynności w zakresie dokumentacji wyłączonych z brakowania z wyborów samorządowych z 2014 roku

Zarządzenie 50/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie 49/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel gm. Celestynów". RIZPiFZ.271.21.2018

Zarządzenie 48/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie 47/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Rybki

Zarządzenie 46/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Szostak

Zarządzenie 45/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referent ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców

Zarządzenie 44/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie 43/2018 w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Regucie

Zarządzenie 42/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji bezkolizyjnego przejazdu przez tory w miejscowości Celestynów

Załącznik - Ankieta

Zarządzenie 41/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów

Zarządzenie 40/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Zarządzenie 39/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 271642W w miejscowości Ostrów  RIZPiFZ.271.14.2018

Zarządzenie 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie 37/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie 36/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie 35/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Zarządzenie 34/2018  w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie 33/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Stara Wieś?.

Zarządzenie 32/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów? RIZPiFZ.271.13.2018 część I- Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów ? Roboty konstrukcyjno-budowlane Część II- Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów ? Plac targowy

Zarządzenie 31/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie 30/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie 29/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,, Przebudowa drogi gminnej  ul. Leśnej w miejscowości Glina gm. Celestynów"

Zarządzenie 28/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku

Zarządzenie 27/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa drogi gminnej ul.Świerkowej w miejscowości Pogorzel gm. Celestynów" nr referencyjny: RIZPiFZ.271.10.2018

Zarządzenie 25/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowę ul. Klonowej w Celestynowie"  w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po kanalizacjI"

Zarządzenie 24/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270132W ul. Bolesława Prusa w miejscowości Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie- RIZPiFZ.271.4.2018?.

Zarządzenie 23/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych"

Zarządzenie 22/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie 21/2018 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie 20/2018 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 19/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Referatu Podatkowego

Zarządzenie 18/2018 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Celestynów dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik 1

Zarządzenie 17/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie 16/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie 15/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Celestynów w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 ? 2020.

Zarządzenie 14/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie 13/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Załącznik 1 - harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Załącznik 2 - harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Zarządzenie 12/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 111/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

Zarządzenie 11/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dominika Jałochy

Zarządzenie 10/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 9/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowę ul. Klonowej w Celestynowie" w ramach zadania ,,Przebudowa dróg po kanalizacji"

Zarządzenie 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 6/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 5/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie 4/2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie 3/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 2/2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 1/2018 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2018 roku

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         2017

Zarządzenie Nr 190/2017 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 189/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie 188/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 187/2017 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 186/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie  185/2017  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie w 2018 roku

Zarządzenie 184/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budzetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 183/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie 182/2017 w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 180/2017 w sprawie planowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie 179/2017 ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie Nr 174/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Zarządzenie 173/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3 - wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 172/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 171/2017 w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Celestynów i jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów.

Zarządzenia 170/2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Celestynów i jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów.

Zarządzenie 169/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 168/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 167/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Budyty-nauczycielki w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Regucie - ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 166/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 165/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dariusza Dziwiszka

Zarządzenie 164/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zarzadzenie 163/2017 w sprawie powłania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Główny specjlaista ds. kontroli wewnętrznej

Zarządzenie 162/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr 161/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Podatkowego

Zarządzenie 160/2017 w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie w 2017 roku

Zarzadzenie 159/2017 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów

Zarządzenie 158/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 157/2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik 1 -projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik 2 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zarządzenie 156/2017 w sprawie  projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2018 rok

Załącznik 1 - projekt budżetu na 2018 rok

Załącznik 2 - uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Załącznik 3 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Załącznik 4 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik 5 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Załącznik 6 - Dochody budżetu na 2018 rok

Załącznik 7 - Wydatki budżetu na 2018 rok

Załącznik 8 - Wydatki majątkowe na 2018 rok

Załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik 10 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 roku

Załącznik 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Załącznik 12 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Załącznik 13 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Zarządzenie 155/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 154/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, Ostrowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 153/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 152/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 150./2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie 151/2017 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie 150/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie 149/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 148/2017 powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017/2018? RIZPiFZ.271.166.2017

Zarządzenie 147/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,, Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik

Zarządzenie 146/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik Nr1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie 145/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 144/2017 w sprawie ustanowienia konkursu o charakterze edukacyjnym na ?Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów ?

Załącznik

Zarządzenie 143/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 142/2017  w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia ?Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów? oraz w sprawie wprowadzenia ?Procedury obiegu dokumentów podatkowych w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Celestynów?

Załącznik

Zarządzenie 141/2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 140/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik

Zarządzenie 139/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. inwestycji

Zarządzenie 138/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zarządzenie 137/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie 136/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 270196W tj. ul. Pogorzelska w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 1+137 do km 1+400 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka?.

Zarządzenie 135/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 134/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę ul. Klonowej w Celestynowie? w ramach zadania ?Przebudowa dróg po kanalizacji?.

Zarządzenie 133/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę ul. Prusa w Celestynowie?.

Zarządzenie 132/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 131/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Zarządzenie 130/2017  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Celestynowie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 129/2017 w sprawie wprowadzania Planów Urlopowych pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 128/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 127/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne

Załącznik 1 - plan dochodów na 2018 rok

Zarządzenie 126/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 125/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kominka

Zarządzenie 124/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Podbieli?.

Zarządzenie 123/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie 122/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespłu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

Zarządzenie 121/2017 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów na 2017 rok

Zarzadzenie 120/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 119/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik 1- Informacja o realizacji dochodów budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2017 roku

Załącznik 2 - Informacja o realizacji wydatków budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2017 roku

Załącznik 3 - Informacja  o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Załącznik 4 - Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Załącznik 5 - Informacja o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2017 roku

Załącznik 6 - Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2017 roku

Załącznik 7 - Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Załącznik 8 - Informacja o udzielonych dotacjach podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

Załącznik 9 - Informacja z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2017 roku

Załącznik 10 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Załącznik 11 - Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017roku

Załącznik 12 - Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie SPZOZ

Sprawozdanie GOKiS

Opinia RIO o sprawozdaniu za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę ul. Świerkowej w Pogorzeli?.

Zarządzenie 117/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych

Zarządzenie 116/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Zarządzenie 115/2017 w sprawie ustalenia sposobu korzystania oraz wysokości opłat za rezerwację obiektu i  urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie

Zarządzenie 113/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 112/2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy placówek oświatowych, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora

Załącznik 1 - Procedura przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy placówek oświatowych w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora

Zarządzenie 111/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 110/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Podbieli?.

Zarządzenie 109/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Starej Wsi

Zarządzenie 108/2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. ? ?Wyprawka szkolna?

Załącznik 1 - wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. ? ?Wyprawka szkolna?

Zarządzenie 107/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 99/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25.07.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie 106/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarzadzenia 105/2017 powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę drogi gminnej nr 270196W tj. ul. Pogorzelskiej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 1+137 do km 1+400?.

Zarządzenie 104/2017 w sprawie zmiany godziny pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 103/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 102/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 101/2017 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 100/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na : "Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie".

Zarządzenie 99/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie 98/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Zarządzenie 97/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Zarządzenie 96/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dwóch projektów uchwał wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

Zarządzenie 95/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę dróg gminnych" tj. 1. Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli. 2. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów. 3. Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie.

Zarządzenie 94/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na " Budowę 37 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie 93/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi

Zarządzenie 92/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 91/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 90/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik - Wykaz nr 6/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 89/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 88/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 87/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi, ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów

Zarządzenie 86/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 85/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 84/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 82/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Łątki.

Zarządzenie 81/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 80/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat.

Zarządzenie 79/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ochrony środowiska i porządku publicznego.

Zarządzenie 78/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie 77/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki komunalnej.

Zarządzenie 76/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Celestynowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 75/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 74/2017 w sprawie powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarzadzenie 73/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie najlepszego ucznia Gminy Celestynów w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zarządzenie 72/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dbór kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

Zarządzenie 71/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 70/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271627W tj. ul. Leśnej w miejsocowści Glina - I etap od km 0+000,00 do km 0+191,0" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: Prisa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów.

Zarządzenie 69/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 68/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury dla której Organizatorem jest Gmina Celestynów oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie 67/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 27141W tj. ul. Szkolnej oraz drogi gminnej nr 271149W ul. Wrzosowej? w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów?.

Zarządzenie 66/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 65/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie za 2016 rok

Zarządzenie 64/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 63/2017 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 62/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 61/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 60/2017 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2016 rok

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu Gminy Celestynów

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie 59/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 58/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów?.

Zarządzenie 57/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 56/2017 w sprawie: Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie 55/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 13/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Załącznik

Zarządzenie 54/2017  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu

Zarządzenie 53/2017 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Zarządzenie 52/2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glina dla wyboru Sołtysa.

Zarządzenie 51/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów?.

Zarządzenie 50/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa drogi gminnej nr 271642W w miejscowości Ostrów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264?.

Zarządzenie 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.750.000,00 zł?.

Zarządzenie 48/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - dochody budżetu

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu

Załącznik nr 3 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 - realizacja wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 9 - udzielone dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - część opisowa

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania oponii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 r.

Zarzadzenie 47/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie 46/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie 45/2017 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Zarządzenie 44/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 43/2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Krasińskiego wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi?.

Zarządzenie 42/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik  - WYKAZ NR 5/2017 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 41/2017  w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu oddechowego na 2017 rok".

Zarządzenie 40/2017 w sprawie: powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo ? odbiorczej boiska wielofunkcyjnego ?Orlik 2012? w Celestynowie.

Zarządzenie 37/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2.750.000,00 zł?.

Zarządzenie 36/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Załącznik 1 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów

Załącznik 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów

Zarządzenie 35/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 34/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie 33/2017 w sprawie: powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo ? odbiorczej hali sportowej przy ul. H. Koprowskiego 2 w Celestynowie.

Zarządzenie 32/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik

Zarządzenie 31/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Wykonanie zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy Św. Kazimierza w Celestynowie ? Etap II?.

Zarządzenie 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku

Zarządzenie 29/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: ?Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2017 rok?.

Zarządzenie 28/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie  ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie 27/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie  ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania    i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 26/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Celestynowie

Zarządzenie 25/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 24/2017 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ? etap II?

Zarządzenie 23/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik

Zarządzenie 22/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Zarządzenie 21/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów"

Zarządzenie 19/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 18/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu części pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony.

Załącznik

Zarządzenie 17/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik

Zarządzenie 16/2017 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego w celu wypracowania stanowiska na temat wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarządzenie 15/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Zarządzenie 14/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dbór kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Zarządzenie 13/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie 12/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie  11/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

Zarządzenie  10/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dariusza Banaszka

Zarządzenie 9/2017 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Celestynów

Załącznik nr 3 - odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Celestynów

Załącznik nr 4 - Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Celestynów

Zarządzenie 8/2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku w pracy

Zarządzenie 7/2017 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 6/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

Zarządzenie 5/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie

Załącznik

Zarządzenie 4/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi,stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 3/2017 w sprawie funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie 2/2017 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Celestynów

Zarządzenie 1/2017 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2017 roku

2016

Zarządzenie 142/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 141/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 140/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 139/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały

Załącznik nr 2 - Formularz wyrażenia opinii i uwag

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie 138/2016 w sprawie wprowadzenia ?Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów? oraz w sprawie wprowadzenia ?Procedury obiegu dokumentów podatkowych w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Celestynów?

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2 - Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów

Załącznik nr 3 - Procedura obiegu dokumentów podatkowych w Jednostkach organizacyjnych Gminy Celestynów w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Gminy Celestynów

Zarządzenie 137/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarzadzenie 136/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załacznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 135/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Celestynowie

Zarządzenie 134/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 133/2016 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie  Gminy w Celestynowie i trybu jej działania.

Zarządzenie 132/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Michała Filipowicza - nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie - ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 131/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 130/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik

Zarządzenie 129/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017?.

Zarządzenie 128/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załacznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załacznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 127/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 126/2016 w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu kontroli wewnętrznej - instytucjonalnej"

Zarządzenie 125/2016 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów

Zarządzenie 124/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 123/2016 w sprawie dokonania zmmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 122/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik nr 1

Zarządzenie 121/2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026.

Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Zarządzenie 120/2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2017 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Uzasadnienie

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Tabela nr 1 - plan dochodów 

Tabela nr 2 - plan wydatków

Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 1 - dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik nr 3 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Tabela nr 3 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 4 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela nr 5 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa

Tabela nr 6 - plan dochodów i wydatków związanych z  systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela nr 7 - plan dochodów i wydatkow zwiazanych z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska

Zarządzenie 119/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" z organizcjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt programu na 2017 r.

Zarządzenie 118/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie 117/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych

Zarządzenie 116/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 115/2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1

Umowa stypendialna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

Zarządzenie 114/2016 w sprawie ustanowienia konkursu o charakterze edukacyjnym na "Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów"

Załącznik nr 1 - Regulamin Konkursu "Najlepszy Uczeń Gminy Celestynów"

Załacznik nr 2 - Wniosek - Zgłoszenie do konkursu na Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów

Zarządzenie 113/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budzetu na 2016 rok

Zarzadzenie 112/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załacznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 111/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zarządzenie 110/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16.09.2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika biura kontroli.

Zarządzenie 109/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Glinie Ostrowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik  - Wykaz NR 6/2016 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 108/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 107/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na weolne stanowisko urzędnicze kierownika biura kontroli

Zarządzenie 106/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 105/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 104/2016 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 roki lata następne

Załacznik nr 1 - Projekt planu dochodów na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Projekt planu wydatków bieżących na 2017 rok

Załącznik nr 3 - Projekt planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik nr 4 - Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5 - Zadania, projekty, umowy, przedsięwzięcia wieloletnie, których dotyczy obowiązek umieszczenia w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -

Załącznik nr 6 - Projekt planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Zarządzenie 103/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie

Załącznik - Schemat Urzędu Gminy

Zarządzenie 102/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarzadzenie 101/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2016 roku,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze pólrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku.

Strona tytułowa i spis treści

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetu

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągnietych pozyczek i kredytów

Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9 - Sprawozdanie a wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 10 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 12 - Część opisowa z wykonania budżetu

Opinia RIO

Zarządzenie 100/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, porządku publicznego i obrony cywilnej

Zarządzenie 99/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie

Zarządzenie 98/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Celestynowie

Zarządzenie 97/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 96/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Zarzadzenie 95/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku. - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie 94/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 93/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 92/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Celestynowie, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - WYKAZ NR 5/2016 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 91/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zarządzenie 90/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej a 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 89/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Celestynów w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Zarządzenie 88/2016 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn."Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II".

Załacznik - Szczegółowy zakres realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład Jednostki Realizującej Projekt.

Zarządzenie 87/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie - teren w bezpośrednim otoczeniu szkoły."

Zarządzenie 86/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 85/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Ćwiek - nauczycielki w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Regucie - ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 84/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów - etap II'.

Zarządzenie 83/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł.

Zarządzenie 82/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie 81/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie 80/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 79/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia potępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Ładak i Pani Agnieszki Winiarskiej- nauczycielek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "zośka" w Celestynowie - ubiegajacych się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządznie 78/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w terenie Gminy Celestynów w 2016 roku.

Zarządzenie 77/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestyniow w 2016 roku.

Zarządzenie 76/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 75/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 74/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie 73/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie 72/2016  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnegi Ośrodka Kultury w Celestynowie

Zarządzenie 71/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Przebudowa drogi gminnej nr 270155W ul. Żabiej w miejscowości Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów".

Zarządzenie 70/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 69/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku.

Zarzadzenie 68/2016 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 67/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Ostrów 15, 05-430 Celestynów

Zarządzenie 66/2016 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Celestynów

Załącznik - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej prowadzonego przez Gminę Coelestynów

Zarządzenie 65/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 64/2016 - w sprawie dokonania zmianw uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie 63/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 62/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierzawę na czas oznaczony

Załącznik - Wykaz nr 4/2016 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarzadzenie 61/2016 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 60/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załacznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załacznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie 59/2016 - w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Celestynów za 2015 rok

Bilans jednostki budzetowej i samorzadowego zakładu budżetowego - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Celestynów

Bilans z wykonania budżetu Gminy Celestynów

Rachunek zysków i strat jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Celestynów

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Celestynów

Zarządzenie 58/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik - Wykaz nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie 57/2016 - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie 56/2016 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Celestynów

Zarządzenie 55/2016 - w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie 54/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie 53/2016 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Zarządzenie 52/2016 w sprawie powołania komisji do kontroli procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorzadowego w Starej Wsi na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie 51/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załacznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarzadzenie 50/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie 49/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 48/2016 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadzonych przez Gminę Celestynów

Zarządzenie 47/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załacznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarzadzenie 46/2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonwgo na: "Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów"

Zarzadzenie 45/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załacznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016

Zarządzenie 44/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie 43/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok".

Zarządzenie 42/2016 w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego do przeprowadzenia analizy zagrożeń korupcyjnych w Urzędzie Gminy w Celestynowie, oraz wypracowania rekomendacji zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia korupcyjnego

Zarządzenie 41/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowa w miejscowości Pogorzel na odcinku od km 0+000,00 do km 0+170,00 tj.  na długości 170,00 m".

Zarządzenie 40/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej naodcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka".

Zarządzenie 39/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynóww ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynow."

Zarządzenie 38/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie 37/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Celestynów".

Zarządzenie 36/2016 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zarządzenie nr 35/2016w sprawie wysyłania poczty miejscowej i zamiejscowej.

Zarządzenie nr 34/2016 - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i  kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 11 - Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku wraz ze stopniem realizacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 12 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2015 rok; Spis treści sprawozdania ; Informacja o stanie mienia.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Celestynów Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

Zarządzenie nr 33/2016 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.

Zarządzenie nr 32/2016 - w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów".

Zarządzenie nr 31/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Zarządzenie nr 30/2016 - w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowych w Gminie Celestynów.

Zarządzenie nr 29/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Ponurzycy, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie nr 28/2016 - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 27/2016 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok".

Zarządzenie nr 26/2016 - w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 25/2016 - w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 24/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zarządzenie nr 23/2016 - w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 271625W ul. Kwiatowej w miejscowości Glina na odcinku od km 0+180,00 do km + 330,00 tj. na długości 150,00 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestynów"

Zarządzenie nr 22/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 21/2016 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 20/2016  - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 19/2016 - w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Zarządzenie nr 18/2016 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 17/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 16/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 15/2016  - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.

Zarządzenie nr 14/2016 - w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 13/2016 - w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Celestynowie

Zarządzenie nr 12/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 11/2016 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik - Karta oceny merytorycznej oferty

Zarządzenie nr 10/2016 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik - Karta oceny merytorycznej oferty

Zarządzenie nr 9/2016 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów.

Załącznik nr 1 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów

Zarządzenie nr 8/2016 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem na czas oznaczony

Wykaz nr 1 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu na czas oznaczony

Zarządzenie nr 7/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r

Zarządzenie nr 6/2016 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 5/2016 - w sprawie ustanowienia nowego regulaminu Organizacyjnego urzędu Gminy w Celestynowie.

Załącznik  - Regulamin organizacyjny

Załącznik do regulaminu organizacyjnego - Schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 4/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.

Zarządzenie nr 3/2016 - w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2016 roku

Zarządzenie nr 2/2016 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Kruszelnickiej

Zarządzenie nr 1/2016 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Jabłońskiej

 

 

 

2015

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania komisji spisowej w Urzędzie Gminy w Celestynowie i trybu jej działania.

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zabieżki dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrowik dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ostrów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glina dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dyzin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stara Wieś dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Regut dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ponurzyca dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Podbiel dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lasek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tabor dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie" na terenie  Gminy Celestynów.

Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 stycznia 2015 roku sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jatne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emili Dominiki Ćwiek.

Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji spisowej w Urzędzie Gminy Celestynów i trybu jej działania

Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2015 roku

Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.

Załącznik nr 3 - karta drogowa - str. 1 str. 2

Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Celestynów.

Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie powołania komisji w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i budowy studni zwrotnych.

Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.

Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego.

Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy wydania dowodów osobistych.

Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Celestynów".

Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2015 roku.

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 -  dochody zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 6 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 8 - stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 9 - przekazane dotacje

Załącznik nr 10 - wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych

Załącznik nr 11 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014roku wraz ze stopniem realizacji w 2014 roku

Załącznik nr 12 - realizacja programów wieloletnich

Załącznik nr 13 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok - część opisowa

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów za 2014 rok

Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, Starej Wsi i Ponurzycy stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Celestynów

Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik  - Zmiany w planowanych wydatkach

Zarządzenie nr 48/2015  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów na okres 18 miesięcy?

Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach

Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, Ostrowie, Regucie i Glinie stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Załącznik - wykaz nieruchomości

Zarządzenie nr 52/2015  w sprawie ustalenia ?Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów?

Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy Urzędzie Gminy Celestynowie w 2015 roku

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów. Załącznik nr 1 - dochody. Załącznik nr 2 - wydatki. Załącznik nr 3 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Celestynów sprawozdania finansowego za rok 2014. Załącznik nr 1 - bilans wykonania budżetu gminy, Załącznik nr 2 - bilans - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, Załącznik nr 3 - rachunek zysków i strat, Załącznik nr 4 - zestawienie zmian funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego gminy.

Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia  analizy i oceny wniosków o przyznanie  stypendium socjalnego i zasiłku.szkolnego

Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów. Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 r. Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r. Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów?

Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na ?Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów?

Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi i Celestynowie stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Celestynów i trybu jej działania.

Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 r.

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów. Załącznik nr 1 - wydatki, załącznik nr 2 - dochody i wydatki zlecone, załącznik nr 3 - fundusz sołecki 2015.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowę drogi gminnej nr 271625W ul. Kwiatowej w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000,00 do 180,00, tj. na długości 180,00 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestynów?.

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów nr 70/2015 z 5 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów. Załącznik - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r., wydatki.

Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: zakup masy bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej  nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego".

Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik - Wykaz nieruchomości

Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: ?Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok?.

Zarządzenie nr 74/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 rok

Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Zakup masy bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie ? pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego".

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowanie egzaminacyjnego dla Pani Zofii Małgorzaty Zakrzewskiej - nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie - ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2015 roku profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok".

Zarządzenie 82/2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Celestynów.

Zarządzenie 83/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Starej Wsi i Celestynowie stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.

Zarządzenie 84/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik nr 4 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

Zarządzenie 85/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.

Zarządzenie 86/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie, Glinie i Regucie, stanowiących własność Gminy Celestynów , przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.

Zarządzenie 87/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu n a2015 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie 88/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpni 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Załącznik nr 1 - plan kont dla budżetu Gminy Celestynów.

Załącznik nr 2 - plan kont dla Urzędu Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 89/2015 w sprawie wprowadzenia Załącznika 1t - zasady ewidencji środków projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"", realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie 90/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 91/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

Zarządzenie 92/2015 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 93/2015 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Zarządzenie 94/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne.

Załącznik nr 1 - projekt planu dochodów na 2016 rok.

Załącznik nr 2 - projekt planu wydatków bieżących na 2016 rok.

Załącznik nr 3 - projekt planu wydatków majątkowych na 2016 rok.

Załącznik nr 4 - projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Załącznik nr 5 - projekt planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Załącznik nr 6 - zadania, projekty, umowy, przedsięwzięcia wieloletnie, których dotyczy obowiązek umieszczania w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016- ...

Zarządzenie 95/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie 96/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie 97/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie 98/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie".

Zarządzenie 99/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Zarządzenie 100/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szpaczej w Zabieżkach (dz. nr ew. 54 obręb 14) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach".

Zarządzenie 101/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 102/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Załącznik 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Zarządzenie 103/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za pierwsze półrocze 2015 roku - spis treści.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie o dochodach budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zleconymi na dzień 30 czerwca 2015 roku.

 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytuły zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 7 - Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 10 - Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 11 - Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 12 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie 104/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej ul. Osieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+148,00 do km 1+170,00 tj. na długości 1.022,00 m i szerokości 5,50m o łącznej powierzchni 5.621,00 m2".

Zarządzenie 105/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Budowę Przedszkola Samorządowego w Celestynowie na działkach o nr ew. 468, 472, 473 obręb Celestynów gmina Celestynów".

Zarządzenie 106/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 107/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 108/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. promocji, kultury i sportu.

Zarządzenie 109/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Zarządzenie 110/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej tj. od km 0+893,00 do km 1+138,00 tj. na długości 245,00 mb w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka".

Zarządzenie 111/2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 112/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagrodzenia Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 113/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie 114/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Zarządzenie 115/2015 w sprawie w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Zarządzenie 116/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok miny Celestynów

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Zarządzenie 117/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej.

Zarządzenie 118/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie 119/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Celestynów.

Zarządzenie 120/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów".

Zarządzenie 121/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie 122/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie 123/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Celestynowie i Starej Wsi, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony.

Zarządzenie 124/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie 125/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach  budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie  126/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie 127/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego do maksymalnej wysokości 1.240.037,00 zł".

Zarządzenie 128/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, zatok autobusowych i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów".

Zarządzenie 129/2015 w sprawie zmiany zarządzenia 121/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie 130/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1  - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie 131/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi gminnej ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów."

Zarządzenie 132/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 -  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie 133/2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do prowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie 134/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Zarządzenie 135/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Celestynów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załącznik nr 1 - wykaz nr 9 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony

Zarządzenie nr 136/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Załącznik nr 1 - Uchwała budżetowa na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik nr 2 -  Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku.

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Tabela 4 - Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

Tabela 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku.

Tabela  7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Zarządzenie nr 137/2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Zarządzenie nr 138/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 139/2015 w sprawie dokonania zmiany w ustawie budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Zarządzenie nr 140/2015 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów

Zarządzenie nr 141/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Urzędu Gminy Celestynów

Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Okońskiego - nauczyciela w Zespole Szkół w Celestynowie - ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Uzasadnienie

Zarządzenie nr 143/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Zarządzenie 144/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Zarządzenie 145/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie 146/2015 w sprawie wprowadzenia załącznika nr 1u-zasady ewidencji środków projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" Oś priorytetowa 1. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RML Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zarządzenie nr 147/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego W ROKU 2015

Zarządzenie nr 148/2015 - w sprawie powołania komisji spisowej w Urzędzie Gminy w Celestynowie i trybu jej działania

Zarządzenie nr 149/2015 - w sprawie powołania komisji spisowej w Urzędzie Gminy w Celestynowie do dokonania koniecznych czynności w zakresie dokumentacji z Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr 150/2015 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 151/2015 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015

Zarządzenie nr 152/2015 -  w sprawie powołania komisji na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych na: "Obsługę Prawną Urzędu Gminy Celestynów i Organów Gminy Celestynów".

Zarządzenie nr 153/2015 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie nr 154/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 grudnia 2015 roku

Załącznik  - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Zarządzenie nr 155/2015 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Załącznik - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 156/2015 - w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Zarządzenie nr 157/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

Zarządzenie nr 158/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości

Zarządzenie nr 159/2015 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów

 

 

 

 

2014

Zarządzenie nr 156/2014 w sprawie odwołania zastępcy wójta gminy Celestynów - Magdaleny Mąki.

Zarządzenie nr 157/2014 w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Celestynów - Piotra Rosłońca

Zarządzenie nr 158/2014  w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok  + Załącznik nr 1  + Załącznik nr 2  + Załącznik nr 3

Zarządzanie nr 159/2014  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 160/2014 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie nr 161/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 191/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 września 2011 roku

Zarządzenie 162/2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok + Załącznik nr 1

Zarządzenie 163/2014 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wytworzył:
Emilia Ćwiek
Udostępnił:
Mrozowski Andrzej
(2014-12-18 13:31:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-10-01 11:59:05)