Uchwała Nr 177/16 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów

Załacznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do studium

Uchwała Nr 178/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu niehipotekowanego, wchodzacego w skład zasobu Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała Nr 179/16 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok

Załącznik 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik 3 - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Załącznik 5 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik 6 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Załącznik 7 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Uchwała 180/16 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Załącznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 181/16 - zmieniająca uchwałę nr 134/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr 182/16 - w sprawie zmiany uchwały 108/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowosci Jatne - Dyzin"

Uchwała Nr 183/16 - wsprawie zmiany uchwały nr 109/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"

Uchwała Nr 184/16 - w sprawie uchylenia uchwały nr 112/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przekazania projektu budowy chodnika w miejscowosci Podbiel

Uchwała Nr 185/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797"

Uchwała Nr 186/16 - w sprawie bezpłatnego przekazania składników mienia komunalnego zakładowi budżetowemu - Gospodarce Komunalnej  w Celestynowie

Uchwała Nr 187/16 - w sprawie bezpłatnego przekazania składników mienia komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Uchwała Nr 188/16 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 189/16 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .......... na działania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 190/16 - w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu

Uchwała Nr 191/16 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Małgorzata
(2016-11-07 16:18:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)