Uchwała 330/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok

Załącznik Nr 1 - plan dochodów

Załącznik Nr 2 - plan wydatków

Załącznik Nr 3 - wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik Nr 4 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Załącznik Nr 5 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Uchwała 331/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 332/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała 333/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Celestynów

Uchwała Nr 334/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała Nr 335/17  Uchwała Budżetowa na 2018 rok

Uzasadnienie do Budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Załącznik Nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 3 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Tabela Nr 1 - dochody budżetu na 2018 rok

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu na 2018 rok

Tabela Nr 2a - wydatki majątkowe na 2018 rok

Tabela Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Tabela Nr 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 roku

Tabela Nr 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Opinia RIO o deficycie

Opinia RIO o kwocie długu

Uchwała Nr 336/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Objaśnienia do WPF

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 337/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr 338/17 w sprawie zmiany uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Uchwała Nr 339/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Uchwała Nr 340/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała Nr 341/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała Nr 342/17 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w perspektywie  finansowej 2014-2020.

Uchwała Nr 343/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2017-12-29 09:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)