Obwieszczenia

Informacja o zmianie zakresu postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (WA.ZUZ.6.4210.116.2023.TW)

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Informacja o wszczęciu postępowana administaracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Otwockiego z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie planu urządzenia lasu 


Wójt Gminy Celestynów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, przy  ul. Reguckiej 3, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 8/2020  dotyczący nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Stara Wieś i Celestynów, stanowiących własność Gminy Celestynów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony.


Dotacje do wymiany pieców 


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2020 roku. (WI-I.7820.I.5.2019 RF) (data zamieszczenia 25 czerwca 2020 roku)


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 16 czerwca 2020 roku; znak pisma: WI-I.7820.I.5.2019.RF (data zamieszczenia 22 czerwca 2020 roku)


OGŁOSZENIE O NABORZE  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi - specjalista ds. kadr


Ogłoszenie  Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny z dnia 6 maja 2020 roku (sygn.akt.VIII Ns 6/20)


Ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli do odbioru kwoty z depozytu tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 133/44 i 133/45 położonej w obrębie 5 Jatne, gm. Celestynów.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2019-2023"


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Celestynów na lata 2029-2033"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na działkach o nr ew. 693/22 i 1433 obręb Celestynów gmina Celestynów. (data zamieszczenia 11 marca 2020 roku)


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2020 roku (WI-I.7820.1.5.2019.RF) o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (data zamieszczenia 19 lutego 2020 roku).


Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: DLI-V.7615.4.2020.RK, uchylającą decyzję w całości Wojewody Mazowieckiego nr 1482/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SPN-II.7570.17.538.3.2018.EG.

(data zamieszczenia 4 lutego 2020 roku)


Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: DLI-V.7615.3.2020.RK, uchylającą w całości decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 1481/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SPN-II.7570.17.538.2.2018.EG.

(data zamieszczenia 4 lutego 2020 roku)


Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: DLI-V.7615.2.2020.RK, uchylającą decyzję w całości Wojewody Mazowieckiego nr 1482/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SPN-II.7570.17.538.1.2018.EG.

(data zamieszczenia 4 lutego 2020 roku).


Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie 


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. (WA. ZUZ. 6. 421. 820. 2019. MJW)


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego z dnia 27 grudnia 2019 roku. (WA.ZUZ.6.421.820.2019. MJW)


Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wydanej decyzji o pozwoleni na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV słupowych stacji transformatorowych. (data zamieszczenia 31 grudnia 2019 roku) 


Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygn. akt: PE-I.7440.20.2019.ES. (data zamieszczenia 24 grudnia 2019 roku.


Decyzja Starosty Otwockiego Nr 108/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku.(data zamieszczenia 12 grudnia 2019 roku)


Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół. Nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu.


Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 20 listopada 2019 roku (sygn.: AB.6740.DR.12.2019.PP) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:,,Rozbudowa drogi gminnej 271619W- ul.Pięknej w Pogorzeli. (data zamieszczenia 26 listopada 2019 roku)


Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 21.10.2019 roku (sygn.:AB.6740.DR.8.2019.PP) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:,,Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina". (data zamieszczenia 24 października 2019 roku)


Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2019 roku  sygn.sprawy: (SPN - II.7570.17.334.2018.BK.) w sprawie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku)

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 20 września 2019 roku).

                                                                                                                                                                                                                                        

Decyzja Nr 86/2019 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie mienia gromadzkiego. (data zamieszczenia 18 września 2019 roku).

                                                                                                                                                                                                                                          

Ogłoszenie Starosty Otwockiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.

Wniosek o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Ponurzyca oraz ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie.

(data zamieszczenia 28 sierpnia 2019 roku)

                                                                                                                                                                                                                                          

Ogłoszenie Starosty Otwockiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.

Wniosek o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Podbiel oraz ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie.

(data zamieszczenia 28 sierpnia 2019 roku)

                                                                                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 sierpnia 2019 roku (DLI-IX.4615.14.2019.AR). (data zamieszczenia 13 sierpnia 2019 roku)

                                                                                                                                                                                                                                                             

Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów.

                                                                                                                                                                                                                                            

Zawiadomienie Wójta Gminy Celestynów o przystąpieniu do taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasów prywatnych) na terenie Gminy Celestynów:

Zawiadomienie

Pismo

(data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

                                                                                                                                                                                                                                            

Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś.

Wykaz  decyzji wydanych przez Wójta Gminy Celestynów na podstawie art. 50 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ogłoszenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Decyzja Nr 59/2019 Starosty Otwockiego z dnia 31 maja 2019 roku. (data zamieszczenia 6 czerwca 2019 roku)

Decyzja Nr 58/2019 Starosty Otwockiego z dnia 31 maja 2019 roku. (data zamieszczenia 6 czerwca 2019 roku)

Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Otwockiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. (data zamieszczenia 27 maja 2019 roku).

PCZK Otwock informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r., w dniu 28 maja br., w godz. od 08.00 -18.00, podczas Ćwiczeń RENEGADE/SAREX-19 przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie naszego powiatu. W ramach treningu uruchomione zostaną sygnały alarmowe za pośrednictwem Punktów Alarmowych (PA-syren) włączonych w Powiatowy System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (syreny włączane będą za pośrednictwem WCZK MUW).

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 maja 2019 roku o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów - część I, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 maja 2019 roku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2019-05-22 10:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-03-10 10:39:45)