Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Urząd Gminy w Celestynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Celestynowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa Urzędu Gminy w Celestynowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Ułatwienia na stronie

 

Strona internetowa Urzędu Gminy w Celestynowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia deklaracji

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Celestynowie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 Celestynów

Telefon: 22 789 70 60, 22 789 71 21, 22 789 71 19

Fax: 22 789 70 11

E-mail: ug@celestynow.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Beata Przysowa, adres poczty elektronicznej b.przysowa@celestynow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 789 70 60 wew. 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy w Celestynowie mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiających komunikację na pierwsze i drugie piętro.

Przy wejściu do budynku zlokalizowany jest podjazd dla niepełnosprawnych ułatwiający wejście do budynku na poziom parteru.

Do budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea(brajla) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Aplikacje mobilne

 • brak
Wytworzył:
Beata Przysowa
(2020-03-31)
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2020-03-31 08:58:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Miszkurka
(2021-02-15 18:00:49)