Sesja 29 marzec 2005r.

Uchwała Nr 138/05 w sprawie reasumpcji uchwały Nr 133/05 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2005r. dot. uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2005r.

 

Uchwała Nr 139/05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 140/05 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005 - 2009.

 

Uchwała Nr 141/05 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego  zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzanie ścieków.

 

Uchwała Nr 142/05 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

 

Uchwała nr 143/05 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu gminy w 2005 roku Gospodarce Komunalnej - zakładowi budżetowemu Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 144/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 145/05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 146/05 w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Uchwała Nr 147/05  w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 r.

 

Uchwała Nr 148/05 w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Celestynów.

 

Uchwała Nr 149/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 150/05 w sprawie zasad przyznawania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia.

 

Uchwała Nr 151/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2005.

 

Uchwała Nr 152/05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Celestynów na rok 2005.

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-04-07 13:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-04-29 14:09:30)