sesja 20 marca 2006

Uchwała Nr 210/06 w sprawie reasumpcji uchwały Nr 205/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2006 r..

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/06 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodaki Komunalnej.

Załączik nr 2 do uchwały Nr 210/06 Wydatki budżetowe Gminy na 2006r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 210/06 Wydatki  *  na  programy i projekty  realizowane ze środków  funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 210/06 Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia.

 

Uchwała Nr 211/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Uchwała Nr 212/06 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

 

Uchwała Nr 213/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Celestynów oraz jednostkom organizacyjnym gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.

 

Uchwała Nr 214/06 w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół i przedszkoli gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli na 2006 r.

 

Uchwała Nr 215/06 w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Celestynów.

 

Uchwała Nr 216/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2006.

 

Uchwała Nr 217/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Celestynów na rok 2006.

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-03-28 08:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2006-03-28 09:00:42)