uchwały 24 marzec 2007

Uchwała Nr 19/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2007 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Celestynów na rok 2007

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Celestynów na rok 2007

Załącznik Nr 1a - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe Gminy na 2007 r.

Załącznik Nr 2a - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Załącznik Nr 2b - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 r. przez Gmine Celestynów

Załącznik Nr 2c - Dotacje dla instytucje kultury

Załącznik Nr 2d - Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2e - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2007

Załącznik Nr 2f  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie 

Załącznik Nr 2g - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2007 r.

Załącznik Nr 2h - Zestawienie środków sołeckiech na rok 2007

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy

Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakłądu budżetowego Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez gminę Celestynów

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik Nr 9 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

 

Uchwała Nr 20/07 w sprawie powołania inkasentów podatku  rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso.

 

Uchwała Nr 21/07 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 

Uchwała Nr 22/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej w Warszawie.

 

Uchwała Nr 23/07 w sprawie zmiany uchwały Nr 230/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel.

 

Uchwała Nr 24/07 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP w Celestynowie.

 

Uchwała Nr 25/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2007.

 

Uchwała Nr 26/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Celestynów na rok 2007.

 

Uchwała Nr 27/07  w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"

 

.

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-04-02 14:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2007-04-02 15:51:39)