Podstawowe zadania Gminy

  • zagospodarowanie przestrzenne
  • gospodarka nieruchomościami
  • ochrona środowiska i przyrody
  • gospodarka wodna
  • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
  • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
    usuwanie nieczystości stałych
  • utrzymanie czystości i porządku w mieście
  • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
  • ochrona zdrowia
  • pomoc społeczna
  • budownictwo mieszkaniowe
  • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
  • działalność kulturalna
  • sport i turystyka
  • targowiska
  • zieleń i zadrzewianie
  • cmentarze komunalne
  • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
  • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
  • promocja miasta
  • współpraca z organami pozarządowymi
  • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  • Wytworzył:
    Udostępnił:
    Morawski Michał
    (2003-07-02 12:07:22)
    Ostatnio zmodyfikował:
    Morawski Michał
    (2003-07-02 12:07:22)