Sesja z 08.05.2008 r.

Uchwała Nr 105/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 104/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki budżetu Gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2008 - Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/2008 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/2008 - Dotacja z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/2008 - Plan: Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 106/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.  ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zadanie IX i X i w Pogorzeli – zadanie XI” przewidzianego do współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Uchwała Nr 107/2008 w sprawie nadania imienia Batalionu Zośka Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie, ul. Wrzosowa 42 prowadzonej przez gminę Celestynów.

Uchwała Nr 108/2008 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do realizacji projektu w ramach Podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwałą Nr 109/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 110/2008 w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 52/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-05-15 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-05-15 11:11:17)