Sesja z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 149/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 - Plan Przychody  i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 roku.

Załącznik Nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gmine Celestynów.

Załącznik Nr 3 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów.

 

Uchwała Nr 150/2008 w sprawie wykazu wydatków niewygasających w roku 2008.

Załącznik Nr 1 - Wykaz  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - wydatki majątkowe.

 

Uchwała Nr 151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Część opisowa budżetu

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 rok.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - wydatki.

Załącznik Nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok.

 Załącznik Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok - wydatki.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok.

Załącznik Nr 11 Dotacje dla podmiotów  nie zaliczonych do sektora finansów  publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 12 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 13 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 14 Zestawienie środków sołeckich na 2009 roku.

Załącznik Nr 15 Rachunek dochodów  własnych Gminy Celestynów w 2009 roku dochody i wydatki.

Załącznik Nr 16 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 17 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Informacja Nr 1 Prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na 2009 roku i lata następne.

Informacja Nr 2 O stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2008 r.

Informacja Nr 2a Wykaz mienia komunalnego za rok 2009.

 

Uchwała Nr 152/2008 w sprawie  przystąpienia Gminy Celestynów do Stowarzyszenia LGD "Natura i Kultura".

 

Uchwała Nr 153/2008 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-01-07 17:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-01-08 13:10:39)