Sesja z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 264/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok

Załącznik nr 3 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok

 

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Część opisowa budżetu na 2010 r.

Tabela 1 -Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Tabela 2a- Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Załącznik nr 1 - Limit wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycjne realizowane przez Gminę  Celestynów

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z ralizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 8 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

 

Uchwała Nr 266/09 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dziaalmość pożytku publicznego na rok 2010"

 

Uchwała Nr 267/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

W paragrafie 1 uchwały nr 53/K/10 z dnia 3 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności paragrafu 2 pkt. 1, 3, 4, 5 i 7 uchwały Nr 267/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

Uchwała Nr 268/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010.

W paragrafie 1 uchwały nr 57/K/10 z dnia 3 lutego 2010 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności paragrafu 2  uchwały Nr 268/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporrtowych na 2010 rok

 

Uchwała Nr 269/09 w sprawie ustanowienia kierunku działania Wójta Gminy Celestynów w zakresie przygotowania Gminy Celestynów do pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  a zwłaszcza z Odnowy Wsi.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-01-14 08:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-02-24 15:24:50)