Sesja z dnia 25 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 270/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Tabela 2a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 271/10 w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Celestynów w 2010 roku

Uchwała Nr 272/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów.

Uchwała Nr 273/10  w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 274/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 275/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 276/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 277/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 278/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 279/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 280/10 w  sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skaład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 281/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011 roku.

Uchwała Nr 282/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 283/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Celestynow na rok 2010.

Uchwała Nr 284/10 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.01.02-14-109/09 "Kompetencje naszą siłą! Program wyrównania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

Uchwała Nr 285/10 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizaowanym przez Państwową Straż Pozarna lub gminą.

Uchwała Nr 286/10 w sprawie przyjecia Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Celestynow na lata 2010-2015.

Załącznik - Program Aktywności lokalnej dla gminy celestynów na lata 2010-2015.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 06.04.2010 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały nr 286/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęfcia Programu aktywności Lokalnej dla gminy Celestynów na lata 2010-2015.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-03-03 15:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-04-21 10:34:50)