☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Herb CELESTYNÓW

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe  o cenę obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Celestynowie oraz cenę serwisu sprzętu komputerowego (90 zestawów komputerowych) zakupionego w ramach projektu 8.3 POIG „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” + wzór umowy.

Zapytanie ofertowe (docx)


zawiadomienie o wyborze oferty 

informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie + wzór umowy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


Zawiadomienie o wyborze 

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego 

Zmiana treści zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na ?Zakup sprzętu informatycznego i  innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja ?? + wzór umowy

formularz oferty 

oświadczenie oferty 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY

Zmiana treści zapytania TEKST UJEDNOLICONY wersja edytowalna 

zapytanie ofertowe o cenę wykonania podbudowy drogi gminnej nr 271638W Jatne ? Janowiec Gmina Celestynów na odcinku od km 0+463 do km 0+606 o długości 143 mb na działce nr ew. 357 obręb Jatne, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi Glina ?Jatne? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia 

zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt. czujników pomiaru jakości powietrza, 4 zewnętrznych tablic LED oraz usługi miesięcznego abonamentu w ramach zadania pn.: ?Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów?, realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019?? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 


 

 
 
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania nasadzeń na skarpie wokół budynku Urzędu Gminy w Celestynowie wraz z wykonaniem palisady od frontu budynku po obu stronach. + wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt.czujników pomiaru jakości powietrza, 4 zewnętrznych tablic LED oraz usługi miesięcznego abonamentu w ramach zadania pn.: ?Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów?, realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019??. + wzór umowy.
 
 
 

zawiadomienie o wyborze 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? ? 3 części. RIZIPFZ.271.70.2019 + wzór umowy

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 


       

zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut (teren określony w uchwale Rady Gminy Celestynów nr 101/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.), wersja edytowalna zapytania + wzór umowy

pytania 

 


Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy i montażu 15 szt. czujników pomiaru jakości powietrza oraz 4 zewnętrznych tablic LED, w ramach zadania pn.: "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów" + pdf + wersja edytowalna + wzór umowy


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe o cenę utwardzenia terenu części działki nr ew.147/1 obr. Ostrów w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie?  + wzór umowy   

przedmiar robót

specyfikacja techniczna wykonania

projekt                                                                                                                

   


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia                                                                                                                                            

Zapytanie ofertowe o cenę budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 ? Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + wzór umowy 

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Załączniki 


Unieważnienie 

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe o cenę utwardzenia terenu części działki nr ew.147/1 obr. Ostrów w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

dokumentacja techniczna:

konstrukcja

opis techniczny Celestynów

profil podłużny 

sytuacja

trajektoria

przedmiar 

szczegółowe specyfikacje techniczne:

1.  WYMAGANIA OGÓLNE

2. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

4. ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI  URODZAJNEJ

5. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

6. ROBOTY  ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE

7. WYKONANIE  WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

8. WYKONANIE NASYPÓW

9. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

10. PODBUDOWA  ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

11. ULEPSZONE  PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI WYMAGANIA OGÓLNE

12. ULEPSZONE  PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

13. PODBUDOWA  Z  CHUDEGO BETONU

14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ-BETONOWEJ

16. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

17. OZNAKOWANIE  PIONOWE

18. USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH

19. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

20. PLANTOWANIE I HUMUSOWANIE

21. Spis SST


   

Zawiadomienie o wyborze 

Informacja z otwarcia 

Zapytanie ofertowe o cenę opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nn ? linii oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów? + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 


Zawiadomienie o wyborze oferty 

Informacja z otwarcia

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe o cenę budowy otwartych stref aktywności fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowych wraz z zakupem i montażem obiektów małej architektury, zakupem i nasadzeniami roślin oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Ponurzyca i w miejscowości Dąbrówka w Gminie Celestynów + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

przedmiar Dąbrówka

przedmiar Ponurzyca

 


 
 
ilość odwiedzin: 3268890

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X